Από κάτω- Underneath

«Happiness is not something ready made.
It comes from your own actions.
«

***********************

«Η ευτυχία δεν είναι κάτι ετοιμοπαράδοτο.
Γεννιέται από τις ίδιες μας τις πράξεις.»

«Η θρησκεία μου, είναι πολύ απλή.
Η θρησκεία μου, είναι η καλοσύνη.»

«My religion is very simple.
My religion is kindness.»

Dalai Lama

Δαλάι Λάμα
Τενζίν Γκιάτσο

.

.

There is a Tibetan saying:
«When things are difficult, then let yourself be happy.»

Otherwise, if happiness is relying on others or the environment
or your surroundings, it’s not possible.

Like an ocean, the waves always go like that but underneath,
it always remains calm.

So we have that ability as well. On an intellectual level,
we may see things as desperate, difficult.
But underneath, at the emotional level, you can keep calm.

The Dalai Lama

****************************

Υπάρχει ένα Θιβετανικό γνωμικό:
«Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα,
τότε άφησε τον εαυτό σου να είναι ευτυχισμένος.»

Διαφορετικά, αν η ευτυχία εξαρτάται από άλλους από το περιβάλλον

ή από τον περίγυρο, δεν είναι δυνατό.

Όπως σ΄ένα ωκεανό, τα κύματα πάντα πηγαίνουν έτσι
αλλά από κάτω, ο ωκεανός παραμένει ήρεμος.
Έτσι έχουμε επίσης αυτή την ικανότητα. Σε ένα διανοητικό επίπεδο,
μπορεί να δούμε τα πράγματα σαν ξεχωριστά, δύσκολα.
Αλλά από κάτω, στο συναισθηματικό επίπεδο, μπορε
ίς να μείνεις ήρεμος.

Δαλαί Λάμα

.

The world doesn’t belong to leaders.
The world belongs to all humanity.

**********************

Ο κόσμος δεν ανήκει στους ηγέτες.
Ο κόσμος ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.

Dalai Lama

.

.

.

Posted in Διάφορα | 12 Σχόλια

Εμφάνιση- Emerge…

Δύση από το σπίτι μας.
Sun set from our house.

“Do not try to control those around you.
When you cannot control even your own mind,
what makes you think you can control others?”

Haemin Sunim

«The Things You Can See Only When You Slow Down»

****************************

«Μη προσπαθείς να ελέγξεις όσους είναι γύρω σου.
Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις ακόμα και τις ίδιες σου τις σκέψεις,
τι σε κάνει να νομίζεις πως μπορείς να ελέγξεις τους άλλους;
«

Haemin Sunim

«Τα Πράγματα που μπορείς να Δεις Μόνο όταν Ηρεμείς»

.


«Feelings are often born from a matrix of conditions beyond your control.
Just like you can’t control the weather, or your boss’s mood,
you can’t control the feelings in your body.
They are just passing through, like clouds in the sky.
They, too, dissipate on their own.
But if you take them too seriously and start internalizing them
as part of your identity, then you will resuscitate them
every time you think about the past.
Remember that you are neither your feelings
nor the story your mind tells about you to make sense of them.

You are the vast silence that knows of their emergence and their disappearance.«

Haemin Sunim


«The Things You can see Only when you Slow Down«

*******************************

«Τα συναισθήματα συχνά γεννιούνται από μια μήτρα συνθηκών που δεν ελέγχουμε.
Ακριβώς όπως δεν μπορείς να ελέγξεις τον καιρό ή την διάθεση του αφεντικού σου,
δεν μπορείς να ελέγξεις τις αισθήσεις στο σώμα σου.
Απλά περνούν, όπως τα σύννεφα στον ουρανό.
Και αυτά επίσης, διαλύονται από μόνα τους.
Αλλά αν τα πάρεις πολύ στα σοβαρά και αρχίσεις να τα υπεραναλύεις
σαν να είναι μέρος της ταυτότητας σου, κάθε φορά που θα σκέφτεσαι το παρελθόν,
θα τα ανασταίνεις.
Θυμήσου πως δεν είσαι ούτε τα συναισθήματα σου
ούτε η ιστορία που λέει ο νους σου για σένα για να έχουν αυτά κάποιο νόημα.

Είσαι η απέραντη σιγή που γνωρίζει για την εμφάνιση και την εξαφάνιση τους.»

Haemin Sunim

«Τα Πράγματα που μπορείς να Δεις Μόνο όταν Ηρεμείς»

.

Είσοδος στο κτήμα.
Entrance to the property.

“Stop shouting,
“What if?”
and just take a leap of faith.”

*******************

«Σταμάτα να φωνάζεις,
«Και αν;»
και απλά κάνε ένα άλμα πίστης.
«

.

.

«Do not fight your negative emotions.
Observe and befriend with them.”

*******************

«Μη πολεμάς τα αρνητικά σου συναισθήματα.
Παρατήρησε τα και να είσαι φιλικός μαζί τους.»

.

Slow down- Ηρέμησε…

.

.

Posted in Διάφορα | 30 Σχόλια

Αβεβαιότητα- Uncertainty

«Nothing ever goes away until it has taught us what we need to know».

**************************

«Τίποτα δεν φεύγει ποτέ έως ότου μας διδάξει αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε».

.

.

The lives of all beings are marked by three characteristics:
Ιmpermanence, egolessness and suffering or dissatisfaction.
Recognizing these qualities to be real and true in our experience helps us relax with things as they are.
The first mark is impermanence.
That nothing is static or fixed, that all is fleeting and changing,
is the first mark of existence.
We dont have to be mystics or physicists to know this.
Yet at the level of personal experience, we resist this basic fact.
It means that life is not always going to go our way.
It means there’s loss as well as gain. and we don’t like that. 

Pema Chodron

«Comfortable with Uncertainty«

******************************

Η ζωή όλων των όντων σηματοδοτείται από τρία χαρακτηριστικά:
Την παροδικότητα, τον εγωκεντρισμό και τον πόνο ή το ανικανοποίητο.
Αναγνωρίζοντας αυτές τις ιδιότητες να είναι πραγματικές και αληθινές

στην εμπειρία μας, μας βοηθά να χαλαρώσουμε με τα πράγματα έτσι όπως έχουν.
Το πρώτο σημάδι είναι η παροδικότητα.
Πως τίποτα δεν είναι στατικό ή μόνιμο, πως όλα είναι εφήμερα και αλλάζουν,
είναι το πρώτο σημάδι στην ύπαρξη.

Δεν χρειάζεται να είμαστε μυστικιστές ή επιστήμονες για να το γνωρίζουμε αυτό.
Παρόλα αυτά στο επίπεδο της προσωπικής εμπειρίας,
αντιστεκόμαστε σ’ αυτό το βασικό γεγονός
Σημαίνει πως η ζωή δεν πρόκειται πάντα να πηγαίνει με τον δικό μας τρόπο.
Σημαίνει πως υπάρχει χάσιμο όπως και κέρδος και αυτό δεν μας αρέσει.

Πέμα Τσόντρον

«Άνετοι με την Αβεβαιότητα»


Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων αρχίζει
απλώς με ένα βήμα.

Learning how to be kind to ourselves is important.
When we look into our own hearts and begin to discover what is confused and what is brilliant, what is bitter and what is sweet, it isn’t just ourselves that we’re discovering. We’re discovering the universe.

-Pema Chödrön

*****************************

Το να μάθουμε πώς να δείχνουμε καλοσύνη στους εαυτούς μας, είναι σημαντικό.
Όταν κοιτάζουμε μέσα στις δικές μας καρδιές και αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τι είναι σε σύγχυση και τι είναι λαμπερό, τι είναι πικρό και τι γλυκό,
δεν ανακαλύπτουμε μόνο τους εαυτούς μας.
Ανακαλύπτουμε το σύμπαν.

Πέμα Τσόντρον

.

ΥΓ: Δυο παλαιότερες αναρτήσεις της Πέμα Τσόντρον:

https://ainafetst.wordpress.com/2018/04/09/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%86%cf%8c%ce%b2%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ae-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1/

https://ainafetst.wordpress.com/2020/05/20/%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-as-long-as/

.

.


.

Posted in Διάφορα | 34 Σχόλια

Ήσυχος νους- Quiet mind

Κρισναμούρτι -Krishnamurti
Ήσυχος νους- Quiet mind
(1972 Zaanen)

«Έτσι ο νους που είναι εντελώς ήσυχος, έχει χώρο χωρίς κανένα αντικείμενο μέσα του.
Από την στιγμή που υπάρχει ένα αντικείμενο, αυτό το αντικείμενο δημιουργεί χώρο γύρω από το ίδιο και επομένως δεν υπάρχει χώρος.
Το καταλαβαίνεται αυτό;

********************

“So the mind, which is absolutely quiet, has space without any object in it.
The moment there is an object, that object creates space around itself,

and therefore there is no space.
Do you understand this
?

.


.

Όταν υπάρχει, στο νου κάποιου ένα αντικείμενο, μια πίστη, φόβος, η επίμονη απαίτηση ευχαρίστησης- αντικείμενα- τότε κάθε αντικείμενο δημιουργεί γύρω του τον δικό του μικρό χώρο.
Και προσπαθούμε να επεκτείνουμε αυτούς τους μικρούς χώρους, ελπίζοντας να συλλάβουμε το μεγαλύτερο χώρο.
Έτσι ο νους που είναι εντελώς ήσυχος έχει χώρο όπου δεν υπάρχει αντικείμενο και επομένως προσοχή, όχι για κάτι ή προσοχή προς κάποια κατεύθυνση, απλώς μια κατάσταση προσοχής.
Και αν παρατηρήσετε, όταν υπάρχει προσοχή υπάρχει απεριόριστος χώρος.
Μόνο όταν δεν υπάρχει προσοχή το αντικείμενο γίνεται σημαντικό.
Έτσι η προσοχή δεν είναι θέμα παιδείας, να πηγαίνεις σ΄ένα σχολείο για να μάθεις πώς να είσαι προσεχτικός, να πας στην Ιαπωνία ή στις Ινδίες ή σε κάποια πόλη στα Ιμαλάια και να μάθεις πώς να είσαι προσεχτικός, που όλα αυτά είναι προφανώς ανόητα, αλλά η προσοχή είναι αυτή η εκπληκτική αίσθηση χώρου.
Και αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όταν ο νους δεν είναι εντελώς ήσυχος.
Και αυτή η ησυχία είναι πλήρης αρμονία.

**************************************

When there is, in one’s mind, an object, a belief, fear, the persistent demand for pleasure – objects – then each object creates its own little space round itself.
And we try to expand these little spaces, hoping to capture the great space.
So the mind that is completely quiet has space in which there is no object, and therefore attention, not about something, or attention towards something, simply a state of attention.
And if you notice, when there is attention there is extraordinary space.
It is only when there is no attention the object becomes important.
So attention is not a matter of cultivation, going to a school to learn how to be attentive, going to Japan or India or some Himalayan town and learn to be attentive, which is all so manifestly silly, but attention is this extraordinary sense of space.
And that cannot exist when the mind is not completely quiet.
And this quietness is total harmony.

.

.
Τότε ο νους δεν σπαταλάει ενέργεια.
Τώρα σπαταλούμε ενέργεια- σε καυγάδες, σε κουτσομπολιά, πολεμώντας ο ένας τον άλλο – με παρακολουθείτε; – με δεκάδες τρόπους.

Και χρειαζόμαστε τεράστια ενέργεια να μεταμορφώσουμε αυτό που είναι
– αυτό που είναι, είναι ο θυμός μου, ο θυμός σου, η φιλοδοξία σου, η αλαζονεία σου, η ζήλια σου, η επιθυμία σου για δύναμη, θέση, γόητρο- αυτό που είναι.
Το να πας πέρα από αυτό που είναι, χρειάζεσαι τεράστια ενέργεια.
Αλλά δεν έχεις ενέργεια αν πολεμάς με αυτό που είναι.


****************************

Then the mind is not dissipating energy.
Now we dissipate energy – in quarrels, in gossip, in fighting each other – you follow?
– in dozens of ways.
And we need tremendous energy to transform what is – what is, is my anger, your anger, your ambition, your greed, your envy, the desire for power, position, prestige – the what is. To go beyond what is, you need tremendous energy. But you have no energy if you are battling with what is.

.

Έτσι η ζωή είναι μια κίνηση στην αρμονία όταν υπάρχει αυτή η ενέργεια που έχει πάει πέρα «από αυτό που είναι».
Γιατί η προσοχή είναι η συγκέντρωση όλης της ενέργειας.
Και όλο αυτό είναι διαλογισμός.
Και ρωτάει κανείς:
Υπάρχει κάτι πέρα από κάθε σκέψη, κάτι που να μην μετριέται, που δεν μπορεί να ονομαστεί, που καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει- υπάρχει κάτι τέτοιο;
Πώς θα το βρείτε;

Τζ. Κρισναμούρτι
Απόσπασμα από την 7η Δημόσια Ομιλία στο Ζάανεν, 1972

*****************************

So life is a movement in harmony when there is this energy that has gone beyond ‘what is’. Because attention is the concentration of total energy. And all this is meditation.
And one asks:
Ιs there something beyond all thought, something which is not measurable, not nameable, that no words can describe – is there something like that?

How are you going to find out?”

J. Krishnamurti
Excerpt from the 7th Public Talk in Saanen, 1972

Read the full transcript at jkrishnamurti.org/content/religion-and-meditation

.


.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Δέκα- Ten!!!

Δέκα χρόνια- Ten years
Blogging!

Η 7 Ιουλίου είναι η μέρα που το blog μου, γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας
στο blogging!

The 7th of July is the anniversary of my blog and I celebrate ten years
of blogging!

.

Συμβολισμός του 10- The symbolism of 10.

Ο συμβολική σημασία του αριθμού δέκα σημαίνει πως ένας νέος κύκλος ζωής έχει ξεκινήσει.
Το ένα και το μηδέν ενώνονται εκεί που η ενέργεια έχει βρει τον πλήρη σκοπό της και έχει μεταμορφωθεί ή έχει παραμείνει η ίδια.

Το πώς η ενέργεια μεταμορφώνεται εξαρτάται από το πώς παράγεις ενέργεια και πώς την προβάλεις στον κόσμο.
Τα πάντα είναι ενέργεια και κατά κάποιο τρόπο, αυτή η ενέργεια πρέπει να ξεσπάσει για να γίνει μια φυσική πραγματικότητα.

Για τους Πυθαγόρειους, ο αριθμός 10 έχαιρε μεγάλης εκτίμησης.
Ο φημισμένος Έλληνας μαθηματικός τον αποκαλούσε «τον τέλειο αριθμό» γιατί κατανοούσε πως περιλαμβάνει όλες τις αριθμητικές και αρμονικές συμμετρίες.

Οι Πυθαγόρειοι λένε πως το δέκα δείχνει την ολότητα, την οριστικότητα και την τελειότητα γιατί μόλις φτάσεις στην δεκάδα επιστρέφεις στην μονάδα.

Μιλώντας γενικά, επομένως, το 10 σηματοδοτεί το τέλος ενός χρονικού κύκλου και την αρχή ενός επόμενου. Αλλά όπως οι Πυθαγόρειοι διαπίστωσαν είναι επίσης μια έκφραση της ανθρώπινης γνώσης- γιατί η ύλη (4) αρμονίζεται (6).

*************************

The symbolic meaning of the number ten signifies a new cycle of life has begun. The one and the zero are reunited whereby energy has take its full course and transformed or stayed the same.

How energy transforms is determined on how you generate energy and project it into the world. Everything is energy and at some point, that energy has to break forth to become a physical reality.

For Pythagoras, the number 10 was held with the highest esteem. The famous Greek mathematician called it the ‘perfect number” because he recognised the ten comprehends all arithmetic and harmonic proportions.

Pythagoreans say the ten denotes completeness, finality and perfection because when you arrive at the decad you return to the monad.

Generally speaking, therefore, the 10 marks the end of one cycle of time and the beginning of the next. But as Pythagoras noted, it is also an expression of human knowledge – because matter (4) comes into harmony (6).

.

Οι ιδιότητες του αριθμού 10

Το μηδέν με το σχήμα του κύκλου είναι το σύμβολο της ενότητας, συμπληρώνοντας τότε την σημασία του αριθμού 1 για να δείξει πως ο αριθμός 10 περιλαμβάνει όλους τους προηγούμενους αριθμούς όπως ένα σύνολο περιλαμβάνει τα μέρη του.

Άθροισμα του 5+5, ο αριθμός 10 αντιπροσωπεύει τις δυο αντίθετες δεδομένες κατευθύνσεις της συνείδησης: Την αναστροφή και την εξέλιξη.

Ο αριθμός 10 θεωρείται ο πιο τέλειος των αριθμών, γιατί περιλαμβάνει την Ενότητα που τα δημιούργησε όλα και το 0, σύμβολο της ύλης και του Χάους, από τα οποία όλα προήλθαν, έτσι περιλαμβάνει στο σχήμα του την δημιουργία και την μη-δημιουργία, την αρχή και το τέλος, την ισχύ και την δύναμη, την ζωή και το τίποτα.

*********************************

Properties of the number 10

The zero in the form of circle is a symbol of unit, completing then the meaning of the number 1 to show that the number 10 contains all preceding numbers as a whole contains its parts.

Sum of 5 + 5, the number 10 represents the two opposite current directions of the conscience: involution and evolution

The number ten is regarded as the most perfect of numbers, because it contains the Unit that did it all, and the zero, symbol of the matter and the Chaos, of which all came out; it then includes in its figure the created and the non-created, the beginning and the end, the power and the force, the life and the nothing.

Links:

https://www.ridingthebeast.com/numbers/nu10.php

https://mastermindcontent.co.uk/symbolic-meaning-of-the-number-10/


A little bit of sweetness!

Γενέθλια χωρίς κέρασμα δεν νοείται!

Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου, που με την παρουσία τους, μου έδωσαν την απαιτούμενη ενέργεια να μοιράζομαι για 10 χρόνια ότι με προβληματίζει και μου δίνει χαρά!

Την αγάπη μου με πολλά πολλά ΑΦιλάκια καρδιάς!

.


.

.

Posted in Διάφορα | 56 Σχόλια

Ρίσκο – Risk

“If you reveal your secrets to the wind,
you should not blame the wind for
revealing them to the trees.”

Kahlil Gibran

************************

«Αν αποκαλύψεις τα μυστικά σου στον άνεμο,
δεν θα πρέπει να κατηγορείς τον άνεμο
που τα αποκαλύπτει στα δέντρα.»

Χαλίλ Γκιμπράν

«Η Aυγή» – «The Dawn»
By Kahlil Gibran


«Λέγεται πως πριν μπει ένα ποτάμι στη θάλασσα
τρέμει από φόβο.

Κοιτάζει πίσω το μονοπάτι όπου πορεύτηκε,
από τις κορυφές των βουνών,
τον μακρύ ελικοειδή δρόμο που διασχίζει δάση και ποτάμια.

Και μπροστά του,
βλέπει έναν ωκεανό τόσο απέραντο,
που για να μπει
δεν φαίνεται εκεί τίποτα παραπάνω από το να εξαφανιστεί για πάντα.

Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Το ποτάμι δεν μπορεί να πάει πίσω.

Κανείς δεν μπορεί να πάει πίσω.

Είναι αδύνατο στη ζωή να πας πίσω.

Το ποτάμι χρειάζεται να πάρει το ρίσκο
να μπει στον ωκεανό


γιατί μόνο τότε ο φόβος θα εξαφανιστεί,
γιατί έτσι εκεί θα ξέρει


ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί στον ωκεανό,
αλλά να γίνει ο ωκεανός.


Χαλίλ Γκιμπράν

*************************

It is said that before entering the sea
a river trembles with fear.


She looks back at the path she has traveled,
from the peaks of the mountains,
the long winding road crossing forests and villages.


And in front of her,
she sees an ocean so vast,
that to enter
there seems nothing more than to disappear forever.


But there is no other way.


The river can not go back.


Nobody can go back.


To go back is impossible in existence.


The river needs to take the risk
of entering the ocean


because only then will fear disappear,
because that’s whe
re the river will know

it’s not about disappearing into the ocean,
but of becoming the
ocean.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran
paintings

“You may forget with whom you laughed,

but you will never forget with whom you wept.”

― Kahlil Gibran

***************************

«Μπορεί να ξεχάσεις με ποιον γελούσες,

αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσεις με ποιον θρηνούσες.»


Χαλίλ Γκιμπράν

.

.

«Love is the only flower that grows and blossoms
without the aid of the seasons.»

********************

«Η Αγάπη είναι το μόνο λουλούδι που ανθίζει
χωρίς την βοήθεια των εποχών.»

.

ΥΓ: Ο Γκιμπράν είναι από τους πολύ αγαπητούς μου ποιητές και ζωγράφους και κατά εποχές, του έχω αφιερώσει πολλές αναρτήσεις που μπορείτε να δείτε παρακάτω:

https://ainafetst.wordpress.com/2019/11/05/%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%bb-%ce%b3%ce%ba%ce%b9%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%bd/

https://ainafetst.wordpress.com/2017/11/02/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%b9%ce%ac/

https://ainafetst.wordpress.com/2016/04/14/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%ba%cf%8c/

https://ainafetst.wordpress.com/2016/02/11/%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%b9%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b5/

https://ainafetst.wordpress.com/2015/09/05/drole-de-vie/

https://ainafetst.wordpress.com/2015/07/19/to-be-sorry/

.

.

.

Posted in Διάφορα | 30 Σχόλια

Μπελάς- inconvenience

Μια άβολη συνέπεια

“You may never have proof of your importance
but you are more important than you think.
There are always those who couldn’t do without you.
The rub is that you don’t always know who.”

Robert Fulghum

Book: «All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten.»

*****************

«Μπορεί ποτέ να μην έχεις αποδείξεις της σπουδαιότητας σου
αλλά είσαι πιο σπουδαίος απ’ ότι νομίζεις.
Υπάρχουν πάντα αυτοί που δεν θα μπορούσαν να κάνουν χωρίς εσένα.
Το εμπόδιο είναι ότι δεν ξέρεις πάντα ποιοι.
«

Ρόμπερτ Φούλτζαμ

Βιβλίο: «Ότι πραγματικά χρειάζεται να μάθω το έμαθα στο Νηπιαγωγείο.»

.

Μπελάς


«Το αποκορύφωμα του μηχανισμού της ζωής κάποιου,
είναι να γνωρίζει την διαφορά ανάμεσα από έναν μπελά και ένα πρόβλημα.

Αν σπάσεις τον λαιμό σου,
αν δεν έχεις τίποτα να φας,
αν το σπίτι σου καίγεται,
τότε έχεις ένα πρόβλημα.
Οτιδήποτε άλλο είναι μπελάς.

Η ζωή είναι μπελάς.
Η ζωή έχει σβόλους.

Ένας σβόλος στον χυλό,
ένας σβόλος στον λαιμό
και ένας σβόλος στο στήθος
δεν είναι το ίδιο είδος σβόλου.

Πρέπει κανείς να μάθει την διαφορά.»

********************************

«One of life’s best coping mechanisms
is to know the difference between an inconvenience and a problem.


If you break your neck,
if you have nothing to eat,
if your house is on fire,
then you’ve got a problem.
Everything else is an inconvenience.

Life is inconvenient.
Life is lumpy.

A lump in the oatmeal,
a lump in the throat
and a lump in the breast
are not the same kind of lump.

One needs to learn the difference.«

Robert Fulghum

Book : Uh-Oh: «Some Observations from Both Sides of the Refrigerator Door

.

«Μάθημα» σιδερώματος από τον Ρόμπερτ!

“It doesn’t matter what you say you believe
-it only matters what you do.


― Robert Fulghum.

***********************

«Δεν έχει σημασία τι λες πως πιστεύεις
– σημασία έχεις τι κάνεις.»

Ρόμπερτ Φούλτζαμ


.

.

.


Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Εντιμότητα- Honesty

Billy Joel

«True peace is having no plans other than facing what is.»

*********************

«Πραγματική ειρήνη είναι να μην έχεις άλλα σχέδια

από την αντιμετώπιση αυτού που είναι.»

Matthew Kahn

.

.

One of the most commonly overlooked spiritual practices is daring to be completely honest with everyone you encounter.

Some may say others cannot handle their honesty, but true honesty

is not a strategy or a weapon of any kind.

It is the willingness to be open and absolutely transparent in sharing

how any moment feels in your heart.

It has nothing to do with confrontation, accusation, or any form of blame.


True honesty is the willingness to stand completely exposed,
allowing the world to do what it may,
and say what it will,
only so you may know who you are – beyond all ideas.»

Matthew Kahn

*********************************

«Μία απ’ τις πνευματικές πρακτικές που παραβλέπουμε πιο συχνά απ’ όλες τις άλλες, είναι το να είμαστε ειλικρινείς με κάθε έναν που συναντάμε.

Μπορεί να πει κανείς ότι κάποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την ειλικρίνεια, αλλά η πραγματική ειλικρίνεια δεν είναι εργαλείο στρατηγικής.

Είναι η διαθεσιμότητα στο να είσαι ανοιχτός και διάφανος, να μπορείς να μοιράζεσαι, πώς η κάθε στιγμή κάνει την καρδιά σου να αισθάνεται.

Δεν έχει να κάνει με τον διαπληκτισμό, την αντιπαράθεση ή την σύγκρουση οποιασδήποτε μορφής.

Πραγματική ειλικρίνεια είναι η προθυμία να σταθείς απολύτως εκτεθειμένος, επιτρέποντας στον κόσμο να κάνει ό,τι κάνει και να πει ό,τι πει.

Μόνο έτσι, θα ξέρεις ποιος πραγματικά είσαι, – πέρα από όλες τις φαντασιώσεις.«

Μάθιου Καν

.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι i_gennisi_enos_astroy.jpg
Το σύμπαν ζωγραφίζει.

«Whatever arises…love that.»

«Ότι και να εμφανίζεται… να το αγαπάς.»

Matt Khan

.

Να τιμάς αυτόν που έχει την εμπειρία.
Matt Khan

«The Universe doesn’t mind what you think. 
It only responds to whatever you say most often.»

**********************

«Το Σύμπαν δεν νοιάζεται τι σκέφτεσαι.
Μόνο ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε λες πιο συχνά.»

.

.

«You attract what you judge
until you no longer judge what you attract.»

**********************

«Προσελκύεις αυτό που κρίνεις
μέχρι που να μη κρίνεις αυτό που προσελκύεις».

Matt Khan

ΥΓ: Το 2013 είχα αναρτήσει μια όμορφη ιστορία που μιλά για εντιμότητα, δείτε την ΕΔΩ.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 20 Σχόλια

Κοίτα καλά- Look well

I want to share a Sanskrit poem by Kalidasa,
an Indian playwright and poet who was active
during the 4th and 5th Century AD.

Θέλω να μοιραστώ ένα Σανσκριτικό ποίημα απ’ τον Καλιντάσα,
έναν από τους μεγαλύτερους Ινδούς θεατρικούς συγγραφείς
και ποιητή που δραστηριοποιήθηκε
κατά την διάρκεια του 4ου και του 5ου Αιώνα ΜΧ.

.

Φιστικιά μέσα στα Σπάρτα.

Look to this day,

for it is life, the very breath of life.

In its brief course lie

all the realities of your existence;

the bliss of growth,

the glory of action,

the splendor of beauty.

For yesterday is only a dream,

and tomorrow is but a vision.

But today, well lived,

makes every yesterday a dream of happiness,

and every tomorrow

a vision of hope.

Look well, therefore, to this day.

Kalidasa

.

This poem reminds us that the past and the future dwell only in our minds
and in truth, all that we ever experience is this present moment.

Why can’t we be fully alive and activated right NOW?

********************

Κοίτα αυτή την μέρα,

γιατί είναι η ζωή, η ίδια η ανάσα της ζωής.


Στην σύντομη πορεία της, βρίσκονται


όλες οι πραγματικότητες της ύπαρξης σου,


η ευλογία της ανάπτυξης,


η δόξα της δράσης,


η λαμπρότητα της ομορφιάς.


Γιατί το χθες είναι μόνο ένα όνειρο,


και το αύριο μόνο ένα όραμα.


Αλλά το σήμερα, αν το ζεις καλά,


φτιάχνει το κάθε χτες ένα όνειρο ευτυχίας,


και κάθε αύριο


ένα όραμα ελπίδας.


Επομένως, κοίτα καλά αυτή την μέρα.

Καλιντάσα

.

Αυτό το ποίημα, μας θυμίζει πως το παρελθόν και το μέλλον κατοικεί μόνο στο μυαλό μας και στην πραγματικότητα ό,τι έχουμε στην εμπειρία μας, είναι η παρούσα στιγμή.

Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς ζωντανοί και δραστήριοι ακριβώς ΤΩΡΑ;


.

Σπάρτα απ΄το κτήμα μας.

«Καλοκαιράκι…»

Φτάσαν οἱ μέρες ποὺ χαίρεσαι κολύμπι,

κ’ οἱ ἄνεμοι ἁπαλοῖ μᾶς φέρνουνε βιγόνιες·

ὅταν ὁ ὕπνος εὔκολα σὲ πιάνῃ στὴ σκιά

κ’ ἡ ὥρα πρότου φύγουν, εἶναι ἡ γλυκυτέρα.

Καλιντάσα

Σανσκριτικὴ αυλικὴ ποίηση

.

Έξοδος του κτήματος.

“Look well, therefore, to this day…

************************

«Επομένως, κοίτα καλά, αυτή την μέρα…

.

.

.


Posted in Διάφορα | 36 Σχόλια

Beauty secrets – Μυστικά ομορφιάς

Aundrey Hepburn

“As you grow older, you will discover that you have two hands,

one for helping yourself,

the other for helping others.”

Audrey Hepburn

**************************

«Καθώς μεγαλώνεις, θα ανακαλύψεις πως έχεις δυο χέρια,

ένα για να βοηθάς τον εαυτό σου,

το άλλο για να βοηθάς άλλους.»

Όντρεϊ Χέπμπορν

.

.


Audrey Hepburn’s beauty secrets

To have attractive lips, pronounce words of kindness.

To have beautiful eyes, look at what beautiful people have in them.

To stay thin, share your meals with those who are hungry.

To have beautiful hair, let a child pass his hand every day in it.

–To have a beautiful maintenance, walk knowing that you are never alone, because those who love you and loved you accompany you.

People, more than objects, need to be repaired, tended, revived, claimed and saved;
never reject anyone.

Think about it; if one day you need a hand helping, you will find one at the end
of each of your arms.

The Beauty of a Woman is not in the clothes she wears, her face
or her way of fixing her hair.
The Beauty of a Woman is seen in her eyes, for it is the open door on her heart,
the source of her love.

The Beauty of a Woman is not in her makeup, but in the true beauty of her soul.
It is the tenderness that she gives, love, passion that expresses
and gives cadence to her Beauty.

******************************************

Μυστικά ομορφιάς από την Όντρεϊ Χέπμπορν

Για να έχεις ελκυστικά χείλια, πρόφερε λόγια καλοσύνης.


-Για να έχεις όμορφα μάτια, κοίταξε τι όμορφο έχουν οι άνθρωποι μέσα τους.


-Για να μένεις λεπτός, μοίρασε το γεύμα σου, με αυτούς που είναι πεινασμένοι.


-Για να έχεις όμορφα μαλλιά, άφησε ένα παιδί να περνά κάθε μέρα το χέρι του,
μέσα σ’ αυτά.


-Για να έχεις μια όμορφη κορμοστασιά, περπάτα γνωρίζοντας πως δεν είσαι ποτέ μόνος, γιατί αυτοί που σε αγαπούν και σε αγάπησαν σε συνοδεύουν.


Οι άνθρωποι, πιο πολύ και από τα αντικείμενα, χρειάζονται στήριξη, φροντίδα, αναζωογόνηση, διεκδίκηση και σωτηρία,
ποτέ μην απορρίπτεις κανέναν.


-Σκέψου και αυτό, αν μια μέρα χρειαστείς ένα χέρι να σε βοηθήσει, θα βρεις ένα,

στην άκρη του κάθε σου χεριού.


-Η Ομορφιά μιας Γυναίκας δεν είναι στα ρούχα που φοράει, στο πρόσωπο της ή με πιο τρόπο φτιάχνει τα μαλλιά της.

Η Ομορφιά μιας Γυναίκας φαίνεται στα μάτια της, γιατί είναι η ανοιχτή πόρτα
στην καρδιά της, η πηγή της αγάπης της.


-Η Ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στο μέικ-απ της,

αλλά στην αληθινή ομορφιά της ψυχής της.
Είναι η τρυφερότητα που δίνει, η αγάπη που εκφράζει και δίνει ρυθμό στην Ομορφιά της.

.

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο,

η ίδια η λέξη το λέει,


είμαι δυνατή!»

Audrey Hepburn

.

Audrey Hepburn singing, «Moon River».

Η Όντρεϊ Χέπμπορν τραγουδά, «Το Φεγγαρένιο Ποτάμι».


.


.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Head up- Το κεφάλι ψηλά

«Each one teach one»
«Ο καθένας διδάσκει τον άλλο»

Most of us are persistent.

We have persistently tried to change what we cannot, usually a circumstance or someone else’s behavior.


Take that energy, that persistence, that determination, that almost obsessive resolve, and persevere with the things you can do.


Don’t push. Let go of concern about the seemingly impossible tasks in your life.

Softly, steadily, like the rain, let your kind spirit naturally remove the obstacles in your path.

Life is better when we flow. But sometimes it takes a persistent flow to change the things we can.


Enough water, persistently applied, can be more powerful than rock.

Melody Beattie

More Language of Letting Go


***************************

Οι περισσότεροι, είμαστε επίμονοι. 

Έχουμε προσπαθήσει, επίμονα, ν’ αλλάξουμε κάτι, το οποίο δεν μπορούμε, συνήθως μια κατάσταση ή την συμπεριφορά κάποιου.


Πάρτε αυτή την ενέργεια, αυτή την επιμονή, την αποφασιστικότητα, τον σχεδόν εμμονικό ζήλο και αφιερώστε τα στα πράγματα που μπορείτε να κάνετε.

 
Μην πιέζετε. Απαλλαχθείτε από την έγνοια των  φαινομενικά αδύνατων στόχων

στην ζωή.

Απαλά, σταθερά, σαν την βροχή, επιτρέψτε στο ευγενές πνεύμα σας να προσπεράσει αυθόρμητα τα εμπόδια που μπαίνουν στον δρόμο σας.


Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τα πράγματα κυλούν σε ροή.


Αλλά καμιά φορά, χρειάζεται επίμονη ροή για ν’ αλλάξουν τα πράγματα, εκείνα που μπορούν ν’ αλλάξουν.


Αρκετό νερό, όταν χρησιμοποιείται επίμονα, μπορεί να είναι πιο δυνατό από ένα βράχο.

Μέλοντι Μπίτι

.

Να χαίρεσαι με τα μικρά πράγματα στην ζωή!

Trust and value each moment of your life.
Let it be important.
It is a turning point.
It is a spiritual experience.

Melody Beattie

****************************

Εμπιστέψου και αξιολόγησε κάθε στιγμή της ζωής σου.
Άφησε την να είναι σημαντική.
Είναι μια κρίσιμη καμπή.
Είναι μια πνευματική εμπειρία.

Μέλοντι Μπίτι

.


.

.

Posted in Διάφορα | 35 Σχόλια

Όσο και… As long as…

One of the most powerful Buddhist teachings is that as long as you are wishing for things to change, they never will.

As long as you’re wanting yourself to get better, you won’t.

As long as you are oriented toward the future, you can never just relax into what you already have or already are.

One of the deepest habitual patterns that we have is the feeling that the present moment is not good enough.

Instead of looking for fruition, we could just try to stay with our open heart and open mind.

By entering into this kind of unconditional relationship with ourselves, we can begin to connect with the awake quality that we already have.

Pema Chodron

**************************

Μια από τις πιο δυνατές Βουδιστικές διδασκαλίες είναι πως όσο και αν ελπίζεις να αλλάξουν τα πράγματα, αυτά ποτέ δεν θα αλλάξουν.

Όσο είσαι προσανατολισμένος προς το μέλλον, ποτέ δεν μπορείς απλώς να χαλαρώσεις με αυτό που ήδη έχεις ή που ήδη είσαι.

Ένα από τα βαθύτερα μοντέλα συνήθειας που έχουμε είναι η αίσθηση πως η παρούσα στιγμή δεν αρκετά καλή.

Αντί να αναζητούμε τον καρπό, θα μπορούσαμε απλώς να δοκιμάσουμε να μείνουμε με την καρδιά μας ανοιχτή και έναν ανοιχτό νου.

Με το να μπαίνουμε μέσα σ’ αυτή την μη εξαρτημένη σχέση με τους εαυτούς μας, μπορούμε να αρχίσουμε να συνδεόμαστε με την ποιότητα επίγνωσης που ήδη έχουμε.

Pema Chodron

.

“If we learn to open our hearts,
anyone, including the people who drive us crazy,
can be our teacher.”

******************

«Αν μάθουμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας,
οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του κόσμου που μας τρελαίνει,
μπορεί να είναι ο δάσκαλος μας.»

Πέμα Τσόντρον

.

Η γάτα του γείτονα απ’ την κουζίνα μας!
Οι άλλες γατούλες από το google…

You are the sky.
Everything else—it’s just the weather.”

*******************

«Είστε ο ουρανός.
Οτιδήποτε άλλο- είναι απλώς ο καιρός»

Pema Chodron

.

Και μια ιστορία περί φόβου
Από την Πέμα Τσόντρον σε παλαιότερη ανάρτηση.

.

.

Posted in Διάφορα | 42 Σχόλια

Εκτίμηση- Appreciation

I Love you!

«Appreciation is a wonderful thing.

It makes what is excellent in others belong to us as well».

Voltaire

********************


«Η εκτίμηση είναι ένα όμορφο πράγμα.

Κάνει αυτό που είναι υπέροχο για τους άλλους
να ανήκει το ίδιο και σε μας».

Βολταίρος

.

When you plant lettuce, if it does not grow well, you don’t blame the lettuce.
You look for reasons it is not doing well.
It may need fertilizer, or more water, or less sun.
You never blame the lettuce.
Yet if we have problems with our friends or family, we blame the other person.
But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce.
Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument.
That is my experience.

No blame, no reasoning, no argument, just understanding.
If you understand, and you show that you understand, you can love, and the situation will change
.

Thich Nhat Hanh

********************

Όταν φυτεύετε ένα μαρούλι, αν δεν μεγαλώνει σωστά, δεν κατηγορείτε το μαρούλι.
Ψάχνετε να βρείτε τις αιτίες που δεν τα πάει καλά.
Μπορεί να χρειάζεται λίπασμα ή πιο πολύ νερό ή λιγότερο ήλιο.
Ποτέ δεν κατηγορείτε το μαρούλι.
Και όμως αν έχουμε προβλήματα με τους φίλους μας ή με την οικογένεια μας, κατηγορούμε το άλλο άτομο.
Αλλά αν ξέρουμε πως να τους φροντίζουμε, θα αναπτυχθούν καλά, όπως τα μαρούλια.
Το να κατηγορείς κάποιον δεν έχει καθόλου θετική επίδραση, ούτε το να προσπαθείς να πείσεις χρησιμοποιώντας την λογική και επιχειρήματα.
Αυτή είναι η εμπειρία μου.

Ούτε κατηγόρια, ούτε εκλογίκευση, ούτε επιχειρήματα, απλά κατανόηση.
Αν καταλαβαίνεις και δείχνεις πως καταλαβαίνεις, μπορείς να αγαπήσεις
και η κατάσταση θα αλλάξει.


Thich Nhat Hanh
(The life story)

.

.

“To be beautiful means to be yourself.

You don’t need to be accepted by others.


You need to accept yourself.”

********************

«Το να είσαι όμορφος σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου.

Δεν χρειάζεσαι να είσαι αποδεκτός από τους άλλους.


Χρειάζεται να αποδέχεσαι τον εαυτό σου.»

Θιτς Νατ Χαν

.

.

Posted in Διάφορα | 32 Σχόλια

Καλοσύνη- Goodness

Goodness can flower only in freedom.
It cannot bloom in the soil of persuasion in any form, nor under compulsion,

nor is it the outcome of reward.
It does not reveal itself when there is any kind of imitation or conformity, and naturally it cannot exist when there is fear.
Goodness shows itself in behaviour and this behaviour is based on sensitivity.
This goodness is expressed in action.

**********************

Η καλοσύνη μπορεί να ανθίσει μόνο στην ελευθερία.
Δεν μπορεί με κανένα τρόπο να καρποφορίσει στο έδαφος της πειστικότητας,
ούτε είναι αποτέλεσμα ανταμοιβής.
Δεν αποκαλύπτει τον εαυτό της όταν υπάρχει οποιοδήποτε είδος μίμησης η ανταμοιβής
και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει όταν υπάρχει φόβος.
Η καλοσύνη εμφανίζεται στην συμπεριφορά και αυτή η συμπεριφορά
βασίζεται στην ευαισθησία.
Αυτή η καλοσύνη εκδηλώνεται στη πράξη.

.


The flowering of goodness is the release of our total energy.
It is not the control or suppression of energy
but rather the total freedom of this vast energy.
It is limited, narrowed down by thought, by the fragmentation of our senses.
(…) Flowering of goodness can only blossom when energy is free, but thought, by its very nature, has limited this energy and so the fragmentation of the senses takes place.

*************************

Το άνθισμα της καλοσύνης είναι η απελευθέρωση όλης μας της ενέργειας.
Δεν είναι ο έλεγχος ή η καταπίεση της ενέργειας
αλλά μάλλον η πλήρης ελευθερία αυτής της απέραντης ενέργειας.
Έχει περιοριστεί, στενέψει απ΄την σκέψη, απ΄τον περιορισμό των αισθήσεων μας.
Άνθισμα της καλοσύνης μπορεί να υπάρξει όταν η ενέργεια είναι ελεύθερη,
αλλά η σκέψη από την ίδια της φύση, έχει περιορίσει αυτή την ενέργεια
και έτσι ο περιορισμός των αισθήσεων λαμβάνει χώρα.

.


Goodness has no opposite.
Most of us consider goodness as the opposite of the bad or evil and so throughout history in any culture goodness has been considered
the other face of that which is brutal.
So man has always struggled against evil in order to be good; but goodness can never come into being if there is any form of violence or struggl
e.

************************

Η καλοσύνη δεν έχει αντίθετο.
Οι περισσότεροι από μας θεωρούν την καλοσύνη ως το αντίθετο του κακού
ή του μοχθηρού και έτσι μέσα από την ιστορία κάθε πολιτισμoύ
η καλοσύνη έχει θεωρηθεί το άλλο πρόσωπο αυτού που είναι βίαιο.
Έτσι ο άνθρωπος πάντα έχει αγωνιστεί εναντίον του κακού με σκοπό να είναι καλός,
αλλά η καλοσύνη ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει αν υπάρχει οποιαδήποτε
μορφή βίας ή πάλης.

.

.

Goodness arise with the awakening of the heart, which is not sentimental,
romantic or imaginary,
but of goodness which is born out of affection and love
and with the cultivation of the body, the right kind of food, proper exercise,
which will bring about deep sensitivity.
When these three are in complete harmony – that is, the mind, the heart and the body,

then the flowering comes naturally, easily and in excellence.

*****************************

Η καλοσύνη εμφανίζεται με το ξύπνημα της καρδιάς που δεν είναι κάτι συναισθηματικό,
ρομαντικό ή φανταστικό,
αλλά από την καλοσύνη που γεννιέται απ΄την στοργή και την αγάπη
και με την καλλιέργεια του σώματος, το σωστό είδος φαγητού, την σωστή άσκηση
που θα φέρει βαθιά ευαισθησία.
Όταν αυτά τα τρία είναι σε πλήρη αρμονία- δηλαδή, ο νους, η καρδιά και το σώμα,
τότε το άνθισμα έρχεται φυσικά, εύκολα και σε τελειότητα.

.


Goodness shows itself in behaviour and action and in relationship.
Generally our daily behaviour is based on either the following of certain patterns – mechanical and therefore superficial – or according to very carefully thought-out motive, based on reward orτή punishment.
So our behaviour, consciously or unconsciously, is calculated.
This is not good behaviour. When one realizes this, not merely intellectually or by putting words together, then out of this total negation comes true behaviour.

***************************

Η καλοσύνη δείχνει τον εαυτό της στην συμπεριφορά και στη δράση και στις σχέσεις.
Συνήθως η καθημερινή συμπεριφορά βασίζεται είτε στο να ακολουθείς ορισμένα μοντέλα- μηχανικά και επομένως επιφανειακά- είτε σύμφωνα με την πολύ προσεγμένη σκέψη- χωρίς κίνητρο, βασισμένη στην ανταμοιβή ή στην τιμωρία.
Έτσι η συμπεριφορά μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι υπολογισμένη.
Αυτή δεν είναι καλή συμπεριφορά. Όταν κανείς το συνειδητοποιήσει αυτό, όχι απλώς διανοητικά ή λεκτικά, τότε μέσα από αυτή την πλήρη άρνηση

έρχεται η σωστή συμπεριφορά.

.

Good behaviour is in essence the absence of the self, the me.
It shows itself in politeness, in consideration for others, yielding without losing integrity.
So behaviour becomes extraordinarily important.
It is not a casual affair to be slurred over or a plaything of a sophisticated mind.
It comes out of the depth of your being and is part of your daily existence.

***************************

Η καλή συμπεριφορά είναι στην ουσία η απουσία του εαυτού, του εγώ.
Δείχνει τον εαυτό της, στην ευγένεια, στον σεβασμό των άλλων, ευλύγιστα χωρίς να χάνεται η ευθύτητα.
Έτσι η συμπεριφορά γίνεται εξαιρετικά σημαντική.
Δεν είναι μια επιφανειακή υπόθεση για να μπερδευτεί ή ένα παιχνίδι κάποιου εξεζητημένου νου.
Εμφανίζεται από το βάθος της ύπαρξης σας και είναι μέρος της καθημερινής σας ύπαρξης.

Krishnamurti
«Letters to the Schools»

Κρισναμούρτι
«Γράμματα στα σχολεία»

.

.

.

Posted in Διάφορα | 43 Σχόλια

Η Ζωή δίνει- Life gives

“Life always gives us

exactly the teacher we need


at every moment.


This includes every mosquito,


every misfortune,


every red light,


every traffic jam,


every obnoxious supervisor (or employee),


every illness, every loss,


every moment of joy or depression,


every addiction,


every piece of garbage,


every breath.Every moment is the guru.”Charlotte Joko Beck


**************************


«Η ζωή πάντα μας δίνει

ακριβώς τον δάσκαλο που χρειαζόμαστε

την κάθε στιγμή.

Αυτό συμπεριλαμβάνει κάθε κουνούπι,

κάθε ατυχία,

κάθε κόκκινο φανάρι,

κάθε κυκλοφοριακό συνωστισμό,

κάθε αντιπαθητικό επόπτη (ή υπάλληλο),

κάθε αρρώστια, κάθε απώλεια,

κάθε στιγμή χαράς ή κατάθλιψης,

κάθε εθισμό,

κάθε κομμάτι σκουπιδιού,

κάθε αναπνοή.


Κάθε στιγμή είναι ένας ο γκουρού.

Charlotte Joko Beck

.

.

“If we have the patience to wait until the mud (our mind) settles and the water is clear,

if we remain unmoving till the right action arises by itself,

the right words will arise, without our thinking about them.”

****************************

«Αν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε μέχρι η λάσπη (του μυαλού) κατακάτσει

και το νερό είναι καθαρό,

αν παραμείνουμε ακίνητοι μέχρι η σωστή δράση εμφανιστεί από μόνη της,

τα σωστά λόγια θα εμφανιστούν, χωρίς να σκεφτούμε γι αυτά.»

.

.

“If we can accept things just the way they are,

we’re not going to be greatly upset by anything.”


― Charlotte Joko Beck


****************************

«Αν μπορούμε να δεχτούμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι,

δεν πρόκειται να συγχυστούμε πολύ για τίποτα».

Εδώ και μια παλιότερη μου αναφορά στην Charlotte Joco Beck.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 33 Σχόλια