Ανικανοποίητο- Discontent

«As I was saying if the young have not
that revolutionary discontent, they are already old;
and the old are those who were once discontented,
but have settled back
.

*********************

Όπως έλεγα, αν οι νέοι δεν έχουν
αυτό το επαναστατικό ανικανοποίητο, είναι ήδη γέροι
και γέροι είναι αυτοί που ήταν κάποτε ανικανοποίητοι,
αλλά έκαναν πίσω.

They want security, they want permanency,
either in their jobs or in their souls.
They want certainty in ideas,
in relationship, or in property.


If in you, who are young,
there is a spirit of inquiry which makes you
want the truth of anything,
of any political action whether of the left or of the right,
and if you are not bound by tradition,
then you will be the regenerators of the world,
the creators of a new civilization, a new culture.

But, like the rest of us, like the past generation,
young people also want security, certainty.
They want jobs, they want food, clothing and shelter,
they don’t want to disagree with their parents
because it means going against society.
Therefore, they fall in line,
they accept the authority of older people.

***************************

Θέλουν ασφάλεια, θέλουν μονιμότητα,
είτε στις δουλειές τους, είτε στη ψυχή τους.
Θέλουν σιγουριά στις ιδέες,
στις σχέσεις ή στην ιδιοκτησία.

Αν μέσα σας εσείς που είστε νέοι,
υπάρχει ένα πνεύμα έρευνας που σας κάνει
να θέλετε την αλήθεια οποιουδήποτε πράγματος,
οποιασδήποτε πολιτικής πράξης είτε είναι της αριστεράς είτε της δεξιάς,
και αν δεν έχετε περιοριστεί από την παράδοση,
τότε θα είστε οι αναμορφωτές του κόσμου,
οι δημιουργοί ενός νέου πολιτισμού, μιας νέας κουλτούρας
.

Αλλά, όπως οι υπόλοιποι από μας, όπως η περασμένη γενιά,
οι νέοι άνθρωποι θέλουν επίσης ασφάλεια, σιγουριά.
Θέλουν δουλειές, θέλουν φαγητό, ρούχα και προστασία,
δεν θέλουν να διαφωνήσουν με τους γονείς τους
γιατί αυτό σημαίνει πως θα πάνε ενάντια στην κοινωνία.
Επομένως, ακολουθούν την ίδια γραμμή,
δέχονται την εξουσία των μεγαλυτέρων ανθρώπων.

.

.

Surely, what is essential for the old
and for the young is to live fully, completely.
But you see, there are very few people who want to live completely.
To live fully and completely,
there must be freedom, not an acceptance of authority;
and there can be freedom only when there is virtue.
Virtue is not imitation; virtue is creative living.
That is, creativeness comes through the freedom which virtue brings;
and virtue is not to be cultivated,
it does not come through practice or at the end of your life.

Either you are virtuous and free now, or you are not.
And to find out why you are not free,
you must have discontent, you must have the intention the drive,
the energy to enquire;
but you dissipate that energy sexually,
or through shouting political slogans, waving flags,
merely imitating, or passing examinations for a better job.»

Jiddu Krishnamurti
4th Public Talk, Bangalore, India, 1984
The Collected Works of J. Krishnamurti, Vol. V. p. 34 – 35

**********************************

Σίγουρα, αυτό που είναι σημαντικό για τους μεγαλύτερους
και για τους νέους, είναι να ζήσει κανείς πλήρως, ολοκληρωτικά.
Για να ζήσετε πλήρως και ολοκληρωτικά,
πρέπει να υπάρχει ελευθερία, όχι την αποδοχή της εξουσίας
και μπορεί να υπάρξει ελευθερία μόνο όταν υπάρχει αρετή.
Αρετή δεν είναι η μίμηση, αρετή είναι η δημιουργική ζωή.
Δηλαδή, η δημιουργικότητα γεννιέται μέσα από την ελευθερία
που φέρνει η αρετή και η αρετή δεν καλλιεργείται,
δεν εμφανίζεται μέσα από την πρακτική ή στο τέλος της ζωής σας.

Είτε είστε ενάρετοι και ελεύθεροι τώρα ή δεν είστε.
Και για να ανακαλύψετε γιατί δεν είστε ελεύθεροι,
πρέπει να είστε ανικανοποίητοι, πρέπει να έχετε την πρόθεση,
την παρόρμηση, την ενέργεια να ερευνήσετε,
αλλά εσείς σκορπάτε αυτή την ενέργεια σεξουαλικά
ή φωνάζοντας πολιτικά συνθήματα, κουνώντας σημαίες,
απλώς αντιγράφετε ή περνάτε εξετάσεις για μια καλύτερη δουλειά.»

Τζίντου Κρισναμούρτι
4η ομιλία, Μπανγκαλόρε, Ινδίες, 1984

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 21 Σχόλια

Διαχωρίζω – Separate

Let things be just as they are!

********************

Αφήστε τα πράγματα να είναι έτσι όπως είναι!

The heart is just the heart;
thoughts and feelings are just thoughts and feelings. 
Let things be just as they are! 

Let form be just form, let sound be just sound,
let thought be just thought….
If we think and feel in this way,
then there is detachment and separateness.
Our thoughts and feelings will be on one side
and our heart will be on the other.
Just like oil and water
– they are in the same bottle but they are separate.

Ajahn Chah, 
«Food for the Heart«

*******************************

Η καρδιά είναι απλώς η καρδιά,
οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι απλώς σκέψεις και συναισθήματα.
Άσε τα πράγματα να είναι έτσι όπως είναι!


Άσε την μορφή να είναι μορφή, άσε τον ήχο να είναι απλώς ήχος,
άσε την σκέψη να είναι απλώς σκέψη….
Αν σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε με αυτό τον τρόπο,
τότε υπάρχει αποδέσμευση και διαχωρισμός.
Οι σκέψεις και τα συναισθήματα μας, θα είναι από μια πλευρά
και η καρδιά μας, θα είναι από την άλλη.
Ακριβώς όπως το λάδι και το νερό.

There are two kinds of suffering.
There is the suffering you run away from,
which follows you everywhere.
And there is the suffering you face directly,
and so become free
.

Happiness and suffering do not depend on being poor or rich,
they depend on having the right or wrong understanding in our mind.

*****************************

Υπάρχουν δυο είδη πόνου.
Υπάρχει ο πόνος από τον οποίο φεύγεις μακριά,
και που σε ακολουθεί παντού.
Και υπάρχει ο πόνος που αντιμετωπίζεις κατ’ ευθεία
και έτσι είσαι ελεύθερος.

Η ευτυχία και ο πόνος δεν εξαρτώνται το αν είσαι πλούσιος ή φτωχός,
εξαρτώνται αν έχεις τη σωστή ή τη λανθασμένη κατανόηση στο νου σου.

Ajahn Chah

.

Posted in Διάφορα | 22 Σχόλια

Επικοινωνία – Communion

«So ask yourself, if I may request you, to find out for yourself
whether you are in communion with anything:
whether you are in communion with a tree.
Have you ever been in communion with a tree?

****************************

«Έτσι ρωτήστε τον εαυτό σας, αν μπορώ να σας ζητήσω,
να ανακαλύψετε για τον εαυτό σας
κατά πόσο είστε σε επικοινωνία με οτιδήποτε:
κατά πόσο είστε σε επικοινωνία με ένα δέντρο.
Έχετε ποτέ έρθει σε επικοινωνία με ένα δέντρο;

So the first thing one has to realize is to find out
what is the total action which will not create contradiction
at any level of one’s existence,
what it is to be in communion, communion with yourself,
not with the higher self, not with the Atman, God, and all that,
but to be actually in contact with yourself,
with your greed, envy, ambition, brutality, deception,
and then from there move.


Then you will find out for yourself – find out;
not be told, which has no meaning –  
-that there is a total action only when there is complete silence
of the mind from which there is action.

********************************

Έτσι το πρώτο πράγμα που κανείς πρέπει να αντιληφθεί είναι να ανακαλύψει
ποια είναι η ολοκληρωτική πράξη που δεν δημιουργεί αντίφαση
σε κανένα επίπεδο την ζωής σου,
τι σημαίνει να είσαι σε επικοινωνία, επικοινωνία με τον εαυτό σου,
όχι με τον ανώτερο εαυτό, όχι με το Άτμαν, Θεό και όλα αυτά,
αλλά να είσαι πραγματικά σε επαφή με τον εαυτό σου,
με την αλαζονεία σου, την ζήλια, φιλοδοξία, βία, απογοήτευση
και τότε από εκεί να κινηθείς.

Τότε θα ανακαλύψεις για τον εαυτό σου – ανακαλύπτεις,
δεν σου το λένε, κάτι που δεν έχει νόημα
-ότι υπάρχει ολοκληρωμένη δράση μόνο όταν υπάρχει απόλυτη σιωπή
του νου από όπου υπάρχει δράση.


You know, in the case of most of us, the mind is noisy,
everlastingly chattering to itself, soliloquizing or chattering about something,
or trying to talk to itself, to convince itself of something; it is always moving, noisy. 
And from that noise, we act.
Any action born of noise produces more noise, more confusion.
But if you have observed and learned what it means to communicate,
the difficulty of communication, the non-verbalization of the mind
– that is, that communicates and receives communication
– then, as life is a movement, you will, in your action,
move on naturally, freely, easily, without any effort, to that state of communion.

************************************

Ξέρετε, συνήθως των περισσοτέρων από μας, ο νους είναι θορυβώδης ασταμάτητα φλυαρεί με τον εαυτό του, μονολογεί ή φλυαρεί για κάτι ή προσπαθεί
να μιλήσει στον εαυτό του, να πείσει τον εαυτό του για κάτι, πάντα κινείται, θορυβώδης.
Και από αυτόν τον θόρυβο δρούμε.
Οποιαδήποτε πράξη που γεννιέται από θόρυβο
δημιουργεί περισσότερο θόρυβο, μεγαλύτερη σύγχυση.
Αλλά αν έχετε παρατηρήσει και μάθει τι σημαίνει να επικοινωνείς
την δυσκολία της επικοινωνίας, την μη λεκτική έκφραση του νου
– δηλαδή, αυτό που επικοινωνεί και λαμβάνει επικοινωνία
– τότε, όπως η ζωή είναι μια κίνηση, στη δράση σου, θα κινηθείς φυσικά, ελεύθερα,
εύκολα, χωρίς καμιά προσπάθεια, σε αυτή την κατάσταση επικοινωνίας.

And in that state of communion, if you enquire more deeply,
you will find that you are not only in communion with nature,
with the world, with everything about you,
but also in communion with yourself.
To be in communion with yourself means complete silence,
so that the mind can be silently in communion with itself, about everything.
And from there there is total action.
It is only out of emptiness that there is an action which is total and creative

**********************************

Και σε αυτή την κατάσταση επικοινωνίας, αν ερευνήσετε πιο βαθιά,
θα ανακαλύψετε πως όχι μόνο είστε σε επικοινωνία με την φύση,
με τον κόσμο, με τα πάντα σχετικά με σας,
αλλά επίσης σε επικοινωνία με τον εαυτό σας.
Το να είσαι σε επικοινωνία με τον εαυτό σου, σημαίνει πλήρη σιωπή,
έτσι που ο νους να είναι σιωπηλά σε επικοινωνία με τον εαυτό του, για τα πάντα.
Και από εκεί υπάρχει ολοκληρωτική δράση.
Μόνο μέσα από το κενό υπάρχει μια δράση που είναι ολοκληρωτική και δημιουργική.»


J. Krishnamurti

Τζ. Κρισναμούρτι

.

.

.

Posted in Διάφορα | 21 Σχόλια

Ανακάλυψη – Find

Find meaning.
Distinguish melancholy from sadness.

**********************

Να ανακαλύπτεις το νόημα.
Να διακρίνεις την μελαγχολία από την θλίψη.

.


Go out for a walk.
It doesn’t have to be a romantic walk in the park,
spring at its most spectacular moment,
flowers and smells and outstanding poetical imagery
smoothly transferring you into another world.

It doesn’t have to be a walk during which
you’ll have multiple life epiphanies
and discover meanings no other brain ever managed to encounter. 

**********************************************

Πήγαινε έξω για μια βόλτα.
Δεν χρειάζεται να είναι μια ρομαντική βόλτα στο πάρκο,
την άνοιξη στην πιο εκπληκτική της στιγμή,
με λουλούδια και μυρωδιές και η εξέχουσα ποιητική φαντασίωση
γλυκά να σε μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο.

Δεν χρειάζεται να είναι μια βόλτα κατά την διάρκεια της οποίας
θα έχεις πολλαπλές αποκαλύψεις ζωής
και να ανακαλύψεις σημασίες που κανένας άλλος εγκέφαλος
δεν κατάφερε ποτέ να ανακαλύψει.

.

Do not be afraid of spending quality time by yourself.
Find meaning or don’t find meaning
but ‘steal’ some time
and give it freely and exclusively to your own self. 

Opt for privacy and solitude.
That doesn’t make you antisocial
or cause you to reject the rest of the world.

But you need to breathe.

And you need to be.


Albert Camus 1951-1959
«Notebooks»

****************************************

Μη φοβηθείς να ξοδέψεις ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου.
Να βρεις νόημα ή να μη βρεις νόημα
αλλά «κλέψε» λίγο χρόνο
και δώσε τον ελεύθερα και αποκλειστικά στον δικό σου εαυτό
.

Διάλεξε την ιδιωτικότητα και την μοναχικότητα.
Αυτό δεν σε καθιστά αντικοινωνικό
ή σε αναγκάζει να απορρίψεις τον υπόλοιπο κόσμο.

Αλλά χρειάζεται να ανασαίνεις.

Και χρειάζεται να υπάρχεις.

Αλβέρτος Καμύ 1951-1959
«Σημειώσεις»

.

.

“I shall tell you a great secret, my friend.
Do not wait for the last judgment,
it takes place every day.»

“Don’t walk behind me, I may not lead.
Don’t walk in front of me, I may not follow.
Just walk beside me and be my friend.”

********************************

«Θα σου πω ένα μεγάλο μυστικό, φίλε μου.
Μη περιμένεις για την τελευταία κρίση,
αυτή συμβαίνει κάθε μέρα.»

«Μη περπατάς πίσω μου, μπορεί να μην οδηγώ.
Μη περπατάς μπροστά μου, μπορεί να μην ακολουθώ.
Απλώς περπάτα πλάι μου και να είσαι φίλος μου.»

Albert Camus

.

.

.

Posted in Διάφορα | 18 Σχόλια

Ακούγοντας – Listening

Our everyday life
—not the supreme moment of a second, but everyday life —
is this act of imparting, listening, and understanding.

*******************************

Η καθημερινή μας ζωή
– όχι οι εξαιρετικές στιγμές δευτερολέπτων, αλλά η καθημερινή ζωή-

είναι πράξη επικοινωνίας, ακρόασης και κατανόησης.

.

.

And for most of us, listening is one of the most difficult things to do.
It is a great art, far greater than any other art.
We hardly ever listen because most of us
are so occupied with our own problems,
with our own ideas, opinions
— the everlasting chattering of one’s own inadequacies,
fancies, myths, and ambitions.
One hardly ever pays attention,
not only to what another says but to the birds,
to the sunset, to the reflection on the water.

**************************************

Και για τους περισσότερους από μας,
το να ακούς είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις.
Είναι μεγάλη τέχνη, πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη τέχνη.
Πολύ δύσκολα ακούμε γιατί οι περισσότεροι από μας
είμαστε απασχολημένοι με τα δικά μας προβλήματα,
με τις δικές μας ιδέες, απόψεις
– Το συνεχές μουρμουρητό των ίδιων μας των προσδοκιών, της ανεπάρκειας,

των μύθων και των φιλοδοξιών μας.
Δύσκολα κανείς δίνει πάντα προσοχή,
όχι μόνο στο τι λέει ο άλλος αλλά και στα πουλιά,
στο ηλιοβασίλεμα, στην αντανάκλαση πάνω στο νερό.

.


(…) You know that word sharing has an extraordinary significance.
We may share money, clothes. If we have a little food,
we may give it, share it with another;
but beyond that, we hardly share anything with another.
Sharing implies not only a verbal communication
— which is the understanding of the significance of words
and their nature — but also communion.
And to commune is one of the most difficult things in life.

*******************************************

(…) Ξέρετε αυτή η λέξη, μοιράζομαι έχει εκπληκτική σημασία.
Μπορούμε να μοιραστούμε χρήματα, ρούχα.
Αν έχουμε λίγο φαγητό μπορούμε να το δώσουμε,
να το μοιραστούμε με τον άλλο, αλλά πέρα από αυτό

δύσκολα μοιραζόμαστε οτιδήποτε με τον άλλο.
Το μοίρασμα δεν προϋποθέτει μόνο μια λεκτική μετάδοση
– που είναι η κατανόηση της σημασίας των λέξεων
και της φύσης τους – αλλά επίσης και την επικοινωνία.
Και το να επικοινωνείς είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή.

.

.

Because to commune implies, does it not,
that both the person who is speaking
and the one who is listening must have an intensity, a fury,
and that there must be at the same level,
at the same time, with the same intensity.
Otherwise, communication is not possible
— especially communion which is actually the sharing.
And this act of communion is really quite remarkable
because it is that communion, that state of intensity,
that really transforms one’s whole state of mind.


After all, love is only possible when there is the act of sharing.
And that is only possible, again, when there is this peculiar quality of intensity,
nonverbal communication, at the same level and at the same time.
Otherwise, it is not love.

**************************************


Γιατί το να επικοινωνείς υπονοεί, – πώς αλλιώς;

Πως και αυτός που μιλά, αλλά και αυτός που ακούει,
πρέπει να είναι έντονοι, να έχουν ορμή 
και ότι αυτό πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο
την ίδια ώρα, με την ίδια ένταση.
Διαφορετικά, η επικοινωνία δεν είναι δυνατή
– ειδικά η επικοινωνία που είναι στην πραγματικότητα το μοίρασμα.
Και αυτή η πράξη επικοινωνίας είναι πραγματικά πολύ αξιόλογη
γιατί αυτή είναι η επικοινωνία, αυτή είναι η κατάσταση έντασης,
που πραγματικά μεταμορφώνει την όλη νοητική κατάσταση του νου κάποιου.

Τελικά, η αγάπη είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει η πράξη του μοιράσματος.
Και αυτό είναι πάλι δυνατό, όταν υπάρχει αυτή η ειδική ποιότητα έντασης,
της μη λεκτικής επικοινωνίας, στο ίδιο επίπεδο και την ίδια ώρα.
Διαφορετικά, δεν είναι αγάπη.

J. Krishnamurti
Excerpt from
«What Are You Looking For? 

Tζ. Κρισναμούρτι

Απόσπασμα από το βιβλίο
«What Are You Looking For?

.


.

Posted in Διάφορα | 17 Σχόλια

Υποχρέωση – Obligation

We are born with only one obligation
– to be completely who we are.

******************************

Έχουμε γεννηθεί μόνο με μια υποχρέωση
– να είμαστε ολοκληρωτικά αυτοί που είμαστε
.

Yet how much of our time is spent comparing
ourselves to others, dead and alive? 
This is encouraged as necessary
in the pursuit of excellence.

Yet a flower in its excellence does not yearn to be a fish,
and a fish in its unmanaged elegance does not long to be a tiger.

****************************************

Κι όμως πόσο από τον χρόνο μας, περνάμε συγκρίνοντας
τον εαυτό μας με άλλους, νεκρούς και ζωντανούς;
Αυτό κρίνεται απαραίτητο
στην κυνήγι της τελειότητας.

Κι όμως ένα λουλούδι στην τελειότητα του,
δεν λαχταρά να είναι ψάρι
και ένα ψάρι στην ανεπηρέαστη κομψότητα του,
δεν λαχταρά να είναι τίγρης.

But we humans find ourselves always
falling into the dream of another life. 
Or we secretly aspire to the fortune or fame
of people we don’t really know. 
When feeling badly about ourselves,
we often try on other skins rather
than understand and care for our own. 

Yet when we compare ourselves to others,
we see neither ourselves nor those we look up to.
We only experience the tension of comparing,
as if there is only one ounce of being to feed all our hungers.

Mark Nepo, 

The Book Of Awakening

*****************************************

Αλλά εμείς οι άνθρωποι ανακαλύπτουμε
πως πάντα ο εαυτός έχει πέσει
στο όνειρο μιας άλλης ζωής.
Ή κρυφά επιθυμούμε την περιουσία ή την φήμη
ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα.
Όταν αισθανόμαστε άσχημα για τους εαυτούς μας,
συχνά δοκιμάζουμε να μπούμε στο πετσί άλλων
παρά να κατανοήσουμε και να νοιαστούμε για το δικό μας.

Κι όμως όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους,
δεν βλέπουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε αυτούς που κοιτάζουμε.
Γευόμαστε την ένταση της σύγκρισης,
σαν να πρόκειται με αυτή την μικρή μπουκιά ύπαρξης
να χορτάσουμε όλη μας την πείνα.

Mark Nepo,
«Το βιβλίο της αφύπνισης»

“We waste so much energy trying to cover up who we are
when beneath every attitude is the want to be loved,
and beneath every anger is a wound to be healed
and beneath every sadness is the fear
that there will not be enough time.”

Light is in both the broken bottle and the diamond.”

life is always where we are.”

******************************************

«Ξοδεύουμε τόση πολύ ενέργεια για να καλύψουμε αυτό που είμαστε
όταν κάτω από κάθε στάση βρίσκεται η ανάγκη να είμαστε αγαπητοί
και κάτω από κάθε θυμό υπάρχει μια πληγή που πρέπει να θεραπευτεί
και κάτω από κάθε στεναχώρια βρίσκεται ο φόβος
πως δεν θα υπάρξει αρκετός χρόνος.»

«Φως είναι και ένα σπασμένο μπουκάλι και το διαμάντι.»

«Η ζωή είναι πάντα εκεί που είσαι.«

Μαρκ Νέπο

.

.

.

Posted in Διάφορα | 21 Σχόλια

Πιθανότητα- Possibility

Manifesting your transformation in the world
is what makes it substantial.

*****************************

Η εκδήλωση της μεταμόρφωσή μας στον κόσμο
είναι εκείνο που την καθιστά ουσιαστική.

Transformation not only shifts how you view the world,
but also how you relate to the world.
In every situation, ask yourself,
‘Am I being an actor or a victim?
Am I valuing or devaluing?
Am I focused on me or on us?’

*********************************

Η μεταμόρφωση όχι μόνο μεταβάλλει πώς βλέπετε τον κόσμο,
αλλά επίσης πώς ανταποκρίνεστε στον κόσμο.
Σε κάθε περίσταση, ρωτήστε τον εαυτό σας:
«Είμαι άραγε κάποιος που δρα ή ένα θύμα;
Αξιολογώ ή υποτιμώ;
Εστιάζω πάνω μου ή πάνω μας;
«

.

As humans, we are meaning-making creatures.
We can create any meaning we want. 

Why not create a life-enhancing set of possibilities,
 rather than an endless refrain of victimization and suffering? 

Manifesting your transformation in the world
is what makes it substantial.

**************************************

Ως άνθρωποι, είμαστε πλάσματα που δημιουργούν νόημα.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι θέλουμε.


Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα σύνολο δυνατοτήτων που ενισχύουν τη ζωή,
αντί ενός ατελείωτου ρεφραίν ταλαιπωρίας και πόνου;


Η εκδήλωση της μεταμόρφωσή μας στον κόσμο
είναι εκείνο που την καθιστά ουσιαστική.


Marilyn Schlitz,
Social anthropologist, researcher and writer.

.

Το να θεραπεύεις είναι κάτι παραπάνω από νοσηλεία,
είναι η αποκατάσταση της πληρότητας.

Marilyn Schlitz

Κοινωνικός ανθρωπολόγος,
ερευνήτρια και συγγραφέας.

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Αναπνοές -3- Breaths

Start by recognizing that you are caught in reactivity.

Ξεκίνησε αναγνωρίζοντας πως έχεις παγιδευτεί στην αντιδραστικότητα.

***********************************

– to a perceived slight, unwashed dishes, misplaced eyeglasses,
feelings of indigestion, something you regret saying.
When you recognize you are stuck, stop everything
and take three long, full breathes.


These (three) breaths help you disengage from the momentum
of your thoughts
and activity and make space for your inner experience.

******************************************

Ξεκίνα αναγνωρίζοντας ότι έχεις παγιδευτεί στην αντιδραστικότητα
– σε αντίληψη μικροπραγμάτων, άπλυτα πιάτα, παρατημένα γυαλιά,
αίσθηση δυσπεψίας, κάτι που είπες και μετάνοιωσες.
Όταν αναγνωρίζεις πως έχει κολλήσει, σταμάτα τα πάντα
και πάρε τρεις μακριές, γεμάτες αναπνοές.

Αυτές οι τρεις αναπνοές σε βοηθούν να απεμπλακείς από την ορμή
των σκέψεων σου και την δράση
και να υπάρξει χώρος για την εσωτερική σου εμπειρία.

.


Investigate by asking yourself,
“What am I feeling?” and bring your attention to your body
– primarily your throat, chest and belly.  
Notice what sensations (tightness, heat, pressure)
and emotions (angry, afraid, guilty) are predominant.
Let your intention be to befriend what you notice.

*********************************

Ερεύνησε ρωτώντας τον εαυτό σου:
«Τι αισθάνομαι;» και φέρε την προσοχή σου στο σώμα σου
-πρώτα στον λαιμό σου, στο στήθος και την κοιλιά.
Σημείωσε ποιες αισθήσεις (σφίξιμο, ζέστη, πίεση)
και συναισθήματα (θυμός, φόβος, ενοχή) υπερέχουν.
Άφησε την προσοχή σου να είναι φιλική με ότι παρατηρείς.

Να έχεις επίγνωση αυτής της αναπνοής
με το να είσαι Εδώ Τώρα
.

********************************

Try to stay in touch with your breath as you contact
your felt sense of what is happening…

Sometimes it’s easy to locate your felt sense,
but at other times it might be vague and hard to identify quickly.

What is important is pausing and deepening your attention.
See if it is possible to regard yourself with kindness. 

Tara Brach
 
«True Refuge«

**********************************************

Προσπάθησε να έχεις επαφή με την αναπνοή σου
καθώς έχεις την αίσθηση του τι συμβαίνει…


Καμιά φορά είναι εύκολο να εντοπίσεις τι αισθάνεσαι,
αλλά άλλες φορές μπορεί να είναι ασαφές
και δύσκολο να το αναγνωρίσεις γρήγορα.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σταματάς
και να εμβαθύνεις την προσοχή σου.
Δες αν είναι δυνατό να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου με καλοσύνη.

Tara Brach
«Πραγματικό Καταφύγιο«

**********************************

Ένα διασκεδαστικό video με απλές οδηγίες για χαλαρωτικές αναπνοές.

.

.

.Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Τελειότητα – Perfectionism

Perfectionism is a self-destructive and addictive belief system
that fuels this primary thought:
“If I look perfect, live perfectly, and do everything perfectly,
I can avoid or minimize the painful feelings
of shame, judgment, and blame.«

*******************************

Ο περφεξιονισμός (τελειοθηρία) είναι ένα αυτοκαταστροφικό και εθιστικό σύστημα
που τροφοδοτεί αυτή την πρωταρχική σκέψη:
«Αν φαίνομαι τέλειος, ζω τέλεια και κάνω τα πάντα τέλεια,
μπορώ να αποφύγω ή να ελαχιστοποιήσω την οδυνηρή αίσθηση
ντροπής, επίκρισης και ενοχής.»

.

Harriet Merrion

Perfectionism is defeating and self-destructive
simply because there is no such thing as perfect.
Perfection is an unattainable goal.
Additionally, perfectionism is more about perception
– we want to be perceived as perfect.
Again, this is unattainable – there is no way to control perception,
regardless of how much time and energy we spend trying.

**************************

Ο περφεξιονισμός είναι ανατρεπτικός και αυτοκαταστροφικός
απλώς και μόνο γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέλειο.
Η τελειότητα είναι ένας άπιαστος στόχος.
Επιπρόσθετα, ο περφεξιονισμός σχετίζεται περισσότερο με την αντίληψη
– θέλουμε να έχουμε την αντίληψη ότι είμαστε τέλειοι.

Πάλι, αυτό είναι ανέφικτο- δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξεις την αντίληψη,
άσχετα από πόσο πολύ χρόνο και ενέργεια ξοδεύουμε δοκιμάζοντας.

.

Perfectionism is addictive because
when we invariably do experience shame, judgment, and blame,
we often believe it’s because we weren’t perfect enough
so rather than questioning the faulty logic of perfectionism,
we become even more entrenched in our quest to live, look,
and do everything just right.

***********************************

Ο περφεξιονισμός είναι εθιστικός
γιατί όταν σταθερά έχουμε την εμπειρία ντροπής, επίκρισης και ενοχής,
συχνά πιστεύουμε πως είναι γιατί δεν είμασταν αρκετά τέλειοι
έτσι αντί να αναρωτηθούμε για την λανθασμένη λογική του περφεξιονισμού,
γινόμαστε ακόμα πιο πολύ αμετακίνητοι στην αναζήτηση μας, να ζήσουμε, να κοιτάξουμε
και να κάνουμε τα πάντα απλά καλά.

Brene Brown 

Book: The Gifts of Imperfection

Από το βιβλίο: Τα δώρα της Ατέλειας

.

«Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της εβδομάδας,
στο τέλος της ζωής μου,
θέλω να είμαι ικανή/ος να πω
πως συνέβαλα περισσότερο
από ότι επέκρινα.
«

**********************************

 “Let go of who you think you’re supposed to be;
embrace who you are.”

«Άφησε αυτό που πιστεύεις πως υποτίθεται ότι είσαι,
αγκάλιασε αυτό που είσαι.»

Brene Brown

.

.

Posted in Διάφορα | 24 Σχόλια

Χώρος- Space

There is a place to stand where you can see so many lights
you forget you are one of them.

*****************************************

Υπάρχει ένα μέρος να σταθείς από όπου μπορείς να δεις τόσα πολλά φώτα
που ξεχνάς ότι είσαι ένα από αυτά.

Photo by Louis Hansel

The Arabs used to say,
When a stranger appears at your door,
feed him for three days
before asking who he is,
where he’s come from,
where he’s headed.
That way, he’ll have strength
enough to answer.
Or, by then you’ll be
such good friends
you don’t care.

****************************

Οι Άραβες συνηθίζουν να λένε,
πως αν ένας ξένος εμφανιστεί στη πόρτα σου,
τάισε τον για τρεις μέρες
πριν τον ρωτήσεις ποιος είναι,
από πού έρχεται
από που είναι η καταγωγή του.
Με αυτό τον τρόπο, θα έχει αρκετή δύναμη
να απαντήσει.
Ή
, μέχρι τότε θα είστε
τόσο καλοί φίλοι
που δεν θα σε νοιάζει
.


 
Let’s go back to that.
Rice? Pine nuts?
Here, take the red brocade pillow.
My child will serve water
to your horse.

No, I was not busy when you came!
I was not preparing to be busy.
That’s the armor everyone put on
to pretend they had a purpose
in the world
.

I refuse to be claimed.
Your plate is waiting.
We will snip fresh mint
into your tea. 


Naomi Shihab Nye

From the book – Red Brocade– 1952

***********************************

Ας πάμε πίσω σ΄ αυτό.
Ρύζι; Κουκουνάρια;
Εδώ, πάρε το κόκκινο με τα χρυσά κεντημένο μαξιλάρι.
Το παιδί μου θα σερβίρει νερό
στο άλογο σου.

Όχι, δεν ήμουν απασχολημένος όταν ήρθες!
Δεν είχα προετοιμαστεί να είμαι απασχολημένος.
Αυτή είναι η πανοπλία που ο καθένας βάζει
για να προσποιηθεί ότι έχει ένα
σκοπό στον κόσμο.

Αρνούμαι να απαιτήσω.
Το πιάτο σου σε περιμένει.
Θα κόψουμε φρέσκια μέντα
μέσα στο τσάι σου.

Naomi Shihab Nye

Από το βιβλίο- Κόκκινο κέντημα- 1952

Chickpea Hummus and Falafel on a plate.
Healthy arabic vegetarian appetizer food.

I love the solitude of reading.
I love the deep dive into someone else’s story,
the delicious ache of a last page

Sometimes there’s no one to listen
to what you really might like to say at a certain moment.
The paper always listens.

*******************************

Αγαπώ την μοναχικότητα του διαβάσματος.
Αγαπώ την βαθιά κατάδυση στην ιστορία κάποιου άλλου.
τον γλυκύτατο πόνο της τελευταίας σελίδας.

Καμιά φορά δεν υπάρχει κανείς να ακούσει
αυτό που πραγματικά θα σου άρεσε να πεις μια ορισμένη στιγμή.
Το χαρτί πάντα ακούει
.

Naomi Shihab Nye

Posted in Διάφορα | 20 Σχόλια

10 Δέκα – Ten years of blogging!

Today it is my blog’s anniversary.
I am celebrating 10 years of blogging!

*****************************

Σήμερα είναι τα γενέθλια της ιστοσελίδας μου.
Γιορτάζω 10 χρόνια αναρτήσεων!

Number 10 – What Does It Mean?

If we want to find out what number 10 means,
we have to take into account the meaning of numbers 1 and 0.
It is known that number one is a symbol of leadership, new beginnings and success.
This number means that we have to create our own reality,
which means that we should follow our beliefs and our intuition.

*********************************************

Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε τι σημαίνει ο αριθμός 10,
πρέπει να λάβουμε υπ όψη μας, τη σημασία των αριθμών 1 και 0.
Είναι γνωστό πως ο αριθμός ένα είναι το σύμβολο της ηγεσίας,
των νέων ξεκινημάτων και της επιτυχίας.
Αυτός ο αριθμός σημαίνει πως πρέπει να δημιουργήσουμε
την δικιά μας πραγματικότητα, που σημαίνει
πως πρέπει να ακολουθούμε τα πιστεύω μας και την διαίσθηση μας.

Οn the other side, we have number 0, which is related to universal energies
and spiritual aspects of our own personality.
Number 0 will help us to achieve our spiritual enlightement
and help us to use our inner strength and wisdom.
Now when we know the meanings of angel number 1 and number 0,
it is not hard to realize what number 10 actually means.

**********************************

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τον αριθμό 0, που συνδέεται με τις συμπαντικές ενέργειες
και τις πνευματικές όψεις της προσωπικότητας μας.
Ο αριθμός 0, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε την πνευματική μας ευθυγράμμιση
και μας βοηθά να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη και σοφία.
Τώρα όταν γνωρίζουμε την σημασία του αγγελικού μας αριθμού 1 και του νούμερου 0,
δεν είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά σημαίνει ο αριθμός 10.

Angel number 10 is a message from your angels 
that you should step forward into the future with confidence and optimism. 
Angel number 10 provides you the assurance that your angels are offering the support
that you need to raise your energy and come into alignment with Divine Source.

In angel numerology, the 10 represent the magic number,
and in many cultures and religions, it is considered very happy,
and the person numerically ten is destined to be happy.
Tens reflect the end of the old and the beginning
of a new, happy future, harmony in all its aspects.

**************************************************

Ο αγγελικός αριθμός 10 είναι ένα μήνυμα από τους αγγέλους σου
ότι πρέπει να κάνεις ένα βήμα μπροστά στο μέλλον με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία.
Ο αγγελικός αριθμός 10 σου παρέχει την βεβαιότητα πως οι άγγελοι σου,
σου προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι για να εγείρεις την ενέργεια σου
και να έρθει σε ευθυγράμμιση με την Θεία Πηγή.

Στην αγγελική αριθμολογία, ο αριθμός 10 αντιπροσωπεύει τον μαγικό αριθμό
και σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες, θεωρείται πολύ ευτυχισμένος
και το άτομο με το προσωπικό αριθμό δέκα, προορίζεται να είναι ευτυχισμένο.
Το δέκα αντανακλά το τέλος του παλιού και το ξεκίνημα ενός νέου,
ευτυχισμένου μέλλοντος, με αρμονία σε όλες του τις όψις.

.


.

.

.

Posted in Διάφορα | 52 Σχόλια

Ο χορός- The dance


How to be at peace now? 
By making peace with the present moment.

Πώς να είσαι σε ειρήνη τώρα;
Με το να κάνεις ειρήνη με την παρούσα στιγμή.


The present moment is the field on which the game of life happens.
It cannot happen anywhere else.
Once you have made peace with the present moment,
see what happens, what you can do or choose to do,
or rather what life does through you.

****************************************

Η παρούσα στιγμή είναι το έδαφος όπου το παιχνίδι της ζωής παίζεται.
Δεν μπορεί να συμβεί οπουδήποτε αλλού.
Αφού κάνεις ειρήνη με την παρούσα στιγμή,
δες τι συμβαίνει, τι μπορείς να κάνεις ή να διαλέξεις να κάνεις,
ή μάλλον τι κάνει η ζωή μέσα από σένα.

There are three words that convey the secret of the art of living,
the secret of all success and happiness:

One With Life. Being one with life is being one with Now.
You then realize that you don’t live your life, but life lives you.

*******************************************

Υπάρχουν τρεις λέξεις που εκφράζουν το μυστικό της τέχνης της ζωής,
το μυστικό όλων των επιτυχιών και της ευτυχίας:


Ένα με τη ζωή. Το να είσαι ένα με τη ζωή, είναι να είσαι ένα με το Τώρα.
Τότε συνειδητοποιείς πως δεν ζεις τη ζωή, αλλά η ζωή ζει εσένα.

Life is the dancer, and you are the dance.

Eckhart Tolle

.

.

Posted in Διάφορα | 17 Σχόλια

Όνειρο ζωής- Lifetime’s dream

It’s better to have a short life
that is full of what you like doing,
than a long life spent in a miserable way.

*************************************

Είναι καλύτερα να έχεις μια σύντομη ζωή
που είναι γεμάτη με ότι σου αρέσει να κάνεις,
παρά μια μακροζωία που θα την έχεις ξοδέψει με μίζερο τρόπο.

.

.

Words can be communicative only between
those who share similar experiences.

*******************************

Τα λόγια μπορούν να είναι επικοινωνιακά μόνο μεταξύ
αυτών που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες.

Alan Watts

.

.

.


Posted in Διάφορα | 16 Σχόλια

Καιρός – Weather

Stop listening to greed.

Σταμάτα να ακούς την πλεονεξία.

***************************

MOTHER EARTH

It is my personal approach that creates the climate. 

It is my daily mood that makes the weather.
 
I possess tremendous power to make life miserable or joyous.

I can be a tool of torture or an instrument of inspiration,

I can humiliate or humour, hurt or heal.

In all situations, it is my response that decides

whether a crisis is escalated or de-escalated,

and a person is humanized or de-humanized.

*********************************************

ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ

Η προσωπική μου προσέγγιση είναι που δημιουργεί το κλίμα.

Η καθημερινή μου διάθεση είναι που φτιάχνει τον καιρό.


Διαθέτω τεράστια δύναμη να κάνω την ζωή μίζερη ή χαρούμενη.


Μπορώ να είμαι ένα εργαλείο βασανισμού ή έμπνευσης.


Μπορώ να προσβάλω ή να ενθαρρύνω, να πληγώσω ή να θεραπεύσω.


Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση μου, είναι που αποφασίζει


κατά πόσο μια κρίση κλιμακώνεται ή απο-κλιμακώνεται


και ένα άτομο εκπολιτίζεται ή απο-εκπολιτίζεται.

.

.

If we treat people as they are, we make them worse.

If we treat people as they ought to be,


we help them become what they are capable of becoming.

**********************************************

Αν μεταχειριστούμε τους ανθρώπους όπως είναι, τους χειροτερεύουμε.

Αν μεταχειριστούμε τους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να είναι,

τους βοηθάμε να γίνουν αυτό που είναι ικανοί να γίνουν.

Dr. Haim G. Ginott, 1922 – 1973

  School teacher 
Child psychologist and psychotherapist
  
Teacher and Child: A Book for Parents and Teachers

****************************

Dr. Haim G. Ginott, 1922 – 1973

Σχολικός δάσκαλος
Παιδοψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής

Δάσκαλος και Παιδί: Ένα βιβλίο για Γονείς και Δασκάλους

.

«Theacher and Child»

Never deny or ignore a child’s feelings.

Only the behavior is treated as unacceptable, never the child.

Dependence breeds hostility.
Let children do for themselves what they can.

Children need to learn to choose, but within the safety of limits.
«Would you like to wear this blue shirt or this red one?»

Limit criticism to a specific event—don’t say «never», «always», as in:
«You never listen,» «You always manage to spill things», etc.

Refrain from using words that you would not want the child to repeat.

Dr. Haim G. Ginott

*******************************************************

«Δάσκαλος και Παιδί»

Ποτέ μη διαψεύδεις ή μην αγνοείς τα αισθήματα ενός παιδιού.

Μόνο η διαγωγή κρίνεται ως μη επιτρεπτή, ποτέ το παιδί.

Τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν να διαλέγουν, αλλά στα όρια της ασφάλειας.
«Θέλεις να φορέσεις το μπλε μπλουζάκι ή το κόκκινο»;

Περιορίστε την κριτική σε ένα συγκεκριμένο γεγονός – μη λέτε, «ποτέ», «πάντα»,
όπως: «Ποτέ δεν προσέχεις». «Πάντα καταφέρνεις να ρίχνεις πράγματα», κλπ.

Απόφυγε να χρησιμοποιείς λέξεις που δεν θα ήθελες το παιδί να επαναλάβει.

Dr. Haim G. Ginott

.

.

.

Posted in Διάφορα | 22 Σχόλια

Ελάφι – Deer

Α few years ago, a shaman in Honduras taught me
an extremely useful technique to dissolve stress and anxiety.
It’s had a pretty profound effect on my life
and today I’d like to share it with you.

************************************

Πριν κάτι χρόνια, ένας σαμάνος από τις Ονδούρες, μου είπε
μια εξαιρετικά χρήσιμη τεχνική για να διαλύσω το στρες και το άγχος.
Αυτό είχε μια πολύ βαθιά επίδραση στη ζωή μου
και σήμερα θέλω να την μοιραστώ μαζί σας.

Like much of the healing wisdom that comes from native cultures,
this teaching began with an observation about nature.

He explained that they are a mighty power animal
and a great role model for us humans to learn from.

**************************************

«A deer knows it’s a deer.

It has no inner conflict about its past,

its purpose, its needs, or its destiny.

It lives in the moment and is 100 percent

resourceful at all times, minute by minute,

its senses completely keen,

its focus pure and unburdened.»

.

Ακριβώς όπως η θεραπευτική σοφία που προέρχεται από τις γηγενής κουλτούρες,
η διδασκαλία του, ξεκίνησε με την παρατήρηση σχετικά με τη φύση.

Εξήγησε πως για μας τους ανθρώπους υπάρχει ένα άκρως δυνατό ζώο και ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για να μάθουμε από αυτό.

.

«Ένα ελάφι ξέρει πως είναι ελάφι.

Δεν έχει εσωτερική σύγκρουση για το παρελθόν του,

Ζει στην στιγμή και όλη την ώρα είναι 100% επινοητικό

στο σκοπό του, στις ανάγκες του ή στη μοίρα του.

λεπτό με λεπτό, οι αισθήσεις του, σε πλήρη οξυδέρκεια,

η εστίαση του, καθαρή και ανάλαφρη.«

*************************************

Technique

1) Pick a moment in your day. It doesn’t need to be quiet, or free of distraction – the only thing that matters is that you’re starting this moment in a positive and happy frame of mind.

2) The actual practice is simple. The only work you need to do is pay attention for 10′ – 30′ to your thoughts and gently note any times you find yourself slipping into negative self-talk, or getting derailed.

3) Write these thoughts down as they come, so that they can be worked with later.

The shaman gave me this bit of wisdom before I started:

«We are watching our thoughts like a child on a river bank
takes note of what floats by.
Curious, playful even, but unattached.»

The simple act of observing with an open and neutral eye can bring
healing in ways that your brain cannot quantify.
light of your awareness is healing in itself.

********************************************

Τεχνική

  1. Διάλεξε μια στιγμή μέσα στη μέρα σου. Δεν χρειάζεται να είναι ήσυχη ή ελεύθερη από περισπασμούς – το μόνο που έχει σημασία είναι ότι ξεκινάς εκείνη τη στιγμή με ένα θετικό και ευχαριστημένο πλαίσιο του νου.

2. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι απλή. Η μόνη δουλειά που έχεις να κάνεις είναι να δίνεις προσοχή στις σκέψεις σου για 10′ με 30′ και απαλά να σημειώνεις κάθε φορά που γλιστράς σε μια αρνητική συνομιλία με τον εαυτό σου ή να είσαι εκτός τροχιάς.

3. Γράψε αυτές τις σκέψεις όπως έρχονται, έτσι που να μπορείς να τις επεξεργαστείς αργότερα.

Ο σαμάνος, μου έδωσε αυτό το μικρό μέρος σοφίας πριν ξεκινήσω:

«Παρατηρούμε τις σκέψεις μας, όπως ένα παιδί
στην άκρη του ποταμού σημειώνει τι επιπλέει πάνω του.
Με περιέργεια, ακόμα και χαρούμενα, αλλά ελεύθερα.»

Η απλή παρατήρηση με ένα ανοιχτό και ουδέτερο βλέμμα,
μπορεί να φέρει θεραπεία με τρόπους που ο εγκέφαλος σας, δεν μπορεί να καθορίσει.
Το φως της επίγνωσης σας, θεραπεύει τον εαυτό του.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια