Σταθερότητα – Stability

«The mind now has this quality of great stability.
And that which is stable is silent.
Are you following all this?
Have you gone into this?
The mind needs to have the clarity
to examine any problem.
That clarity is stability.
Do you understand?

************************************

«Ο νους τώρα έχει αυτή την ποιότητα της μεγάλης σταθερότητας.
Και αυτό που είναι σταθερό είναι σιωπηλό.
Το παρακολουθείτε όλο αυτό;
Το έχετε καθόλου εξετάσει;
Ο νους χρειάζεται να έχει την διαύγεια
για να εξετάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αυτή η διαύγεια είναι σταθερότητα.
Το καταλαβαίνετε;

It is only the mind that is confused,
contradictory, and broken-up that is unstable,
neurotic, seeking, striving, and struggling.
So we come to a point where the mind is totally clear
and therefore completely immovable.
Immovable not in the sense of a mountain,
but immovable in the sense that it is so completely…
It has no problem.
Therefore, it is extraordinarily stable and thus pliable.

*************************************

Μόνο ο νους που είναι σε σύγχυση,
σε αντίφαση και είναι κομματιασμένος είναι ασταθής,
νευρωτικός, ψάχνοντας, κοπιάζοντας και μοχθώντας.
Έτσι ερχόμαστε στο σημείο όπου ο νους είναι εντελώς καθαρός
και επομένως ολοκληρωτικά ακίνητος,

Ακίνητος όχι με την έννοια ενός βουνού,
αλλά ακίνητος με την έννοια που είναι τόσο ολοκληρωτικά…
Δεν έχει πρόβλημα.
Επομένως, είναι εκπληκτικά σταθερός και επομένως ευλύγιστος.

Now, such a mind is quiet.
And you need to have a mind that is absolutely silent
– absolutely, not relatively.


There is the silence of an evening in the woods…
there is a great silence:
all the birds have gone to bed, the wind,
the whisper of the leaves has ended,
and there is great outward stillness.
People observe that stillness and say,
‘I must have that stillness’,
and therefore depend on the stillness
of being alone, being in solitude.
That is not stillness.

************************************

Τώρα, ένας τέτοιος νους είναι ήρεμος.
Και χρειάζεται να έχεις ένα νου που είναι εντελώς σιωπηλός
– εντελώς, όχι σχετικά.

Υπάρχει η σιωπή ενός απογεύματος στα δάση,
όλα τα πουλιά έχουν πάει για ύπνο, ο αέρας,
ο ψίθυρος στα φύλλα έχει σταματήσει
και υπάρχει μεγάλη εξωτερική γαλήνη.
Οι άνθρωποι παρατηρούν αυτή την γαλήνη και λένε,
«πρέπει να έχω αυτή την γαλήνη»
και επομένως εξαρτιόνται από αυτή την γαλήνη
να είναι μόνοι, να είναι σε μοναξιά.
Αυτό δεν είναι γαλήνη.


And there is the stillness created by thought.
Which is, thought says,

«I must be still, I must be quiet, I mustn’t chatter»,
and gradually it produces a stillness.
But that is not it, because it is the result
of thought operating on noise.
Right? So we are talking of a stillness
that is not dependent on anything.
And it is only that quality of stillness,
that absolute silence of the mind
that can see that which is eternal,
timeless, nameless.
This is meditation.»

Jiddou Krishnamurti

***************************************

Και υπάρχει και η γαλήνη που δημιουργεί η σκέψη.
Που είναι, η σκέψη λέει
:

«Πρέπει να είμαι ήρεμος, πρέπει να είμαι ήσυχος, δεν πρέπει να φλυαρώ»
και σταδιακά δημιουργεί μια ηρεμία.
Αλλά αυτό δεν είναι έτσι, γιατί είναι το αποτέλεσμα
της σκέψης που λειτουργεί πάνω στον θόρυβο.
Σωστά; Έτσι μιλάμε για μια γαλήνη
που δεν εξαρτάται από τίποτα.
Και μόνο μια παρόμοια ποιότητα γαλήνης,
μια απόλυτη σιωπή του νου
που μπορεί να δει αυτό που είναι αιώνιο,
άχρονο, χωρίς όνομα.
Αυτό είναι διαλογισμός.»

Τζίντου Κρισναμούρτι.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Υποχώρηση – Withdrowal

There is a tendency to want to hurry from autumn to spring,
to avoid the long dark days that winter brings.
But winter darkness has a positive side to it.

As we gather to celebrate the first turn from winter to spring,
we are invited to recognize and honor the beauty
in the often unwanted season of winter.
Let us invite our hearts to be glad for the courage winter proclaims.

*******************************************

Υπάρχει μια τάση να θέλουμε να σπεύσουμε από το φθινόπωρο στην άνοιξη,
για να αποφύγουμε τις μακριές σκοτεινές μέρες που φέρνει ο χειμώνας.
Αλλά το χειμωνιάτικο σκοτάδι έχει το θετικό του μέρος.

Καθώς μαζευόμαστε να γιορτάσουμε την πρώτη αλλαγή από τον χειμώνα στην άνοιξη,
καλούμαστε να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε την ομορφιά
στη συχνά ανεπιθύμητη εποχή του χειμώνα.
Ας προσκαλέσουμε τις καρδιές μας, να είναι ευχαριστημένη
για το κουράγιο που o χειμώνας προδίδει.

.

.

Let us be grateful for the wisdom winter brings in teaching us
about the need for withdrawal as an essential part of renewal.
 
Let us also encourage our spirits as Earth prepares to come forth
from this time of withdrawal into a season filled with light.

Joyce Rupp and Macrina Wiederkehr
 «The Circle of Life»

*************************************************

Ας είμαστε ευγνώμονες για την σοφία που ο χειμώνας φέρει διδάσκοντας μας
σχετικά με την ανάγκη για υποχώρηση ως ένα βασικό μέρος της αναγέννησης.

Ας ενθαρρύνουμε τις ψυχές μας καθώς η Γη ετοιμάζεται να έρθει μπροστά
από αυτό τον καιρό υποχώρησης σε μια εποχή γεμάτη με φως.

Joyce Rupp and Macrina Wiederkeh
«Ο κύκλος της Ζωής»

«Οι άνθρωποι κερδίζουν τόσο πολύ ελπίδα όταν ξέρουν
πως όταν έχουν μια εμπειρία δεν είναι μόνοι.


Joyce Rupp

«Once you understand a wound it loses its power to destroy you.”

“Sometimes we have to be left on our own to discover the uniqueness
and strength that is ours.”

Macrina Wiederkehr

*****************************************

«Μόλις κατανοήσεις μια πληγή αυτή χάνει την δύναμη να σε καταστρέψει.»

«Καμιά φορά πρέπει να μείνουμε με τον εαυτό μας για να ανακαλύψουμε την μοναδικότητα
και την δύναμη που είναι δική μας.»

Macrina Wiederkehr

.

Μια καλή κουβέντα
είναι σαν μια ανοιξιάτικη μέρα.

Ρώσικη παροιμία

.

.

.

Posted in Διάφορα | 36 Σχόλια

Ενέργεια- energie

When we are willing to stay even a moment
with uncomfortable energy,
we gradually learn not to fear it.

Simply be present with your own shifting energies
and with the unpredictability of life as it unfolds.

***************************

Όταν επιθυμούμε να μείνουμε ακόμα και ένα λεπτό
με μια άβολη ενέργεια,
σταδιακά μαθαίνουμε να μη την φοβόμαστε.

Απλά να είσαι παρόν με τις δικές σου μεταβαλλόμενες ενέργειες
και με την μη προβλεψιμότητα της ζωής καθώς αποκαλύπτεται.

It’s said that when we die,
the four elements – earth, air, fire and water
– dissolve one by one, each into the other,
and finally just dissolve into space.
But while we’re living,
we share the energy that makes everything,
from a blade of grass to an elephant,
grow and live and then inevitably wear out and die.
This energy, this life force, creates the whole world.

*****************************

Λέγεται πως όταν πεθάνουμε,
τα τέσσερα στοιχεία – γη, αέρας, φωτιά και νερό
– διαλύονται ένα ένα, το καθένα μέσα στο άλλο
και τελικά απλά διαλύονται στο διάστημα.
Αλλά καθώς ζούμε,
μοιραζόμαστε την ενέργεια που δημιουργεί τα πάντα,
από ένα φυλλαράκι χορταριού σε ένα ελέφαντα,
μεγαλώνουν και ζούνε και μετά αναπόφευκτα φθείρονται και πεθαίνουν.
Αυτή η ενέργεια, αυτή η δύναμη της ζωής, δημιουργεί όλο τον κόσμο.

.

Trying to change ourselves doesn’t work in the long run
because we’re resisting our own energy.
Self-improvement can have temporary results,
but lasting transformation occurs only when we honor ourselves
as the source of wisdom and compassion.

When we struggle agains our energy we reject the source of wisdom.

Pema Chodron

******************************************

Η προσπάθεια να αλλάξουμε τον εαυτό μας,
δεν λειτουργεί για μεγάλο διάστημα
γιατί αντιστεκόμαστε στη δικιά μας, ενέργεια.
Η προσωπική βελτίωση μπορεί να έχει προσωρινά αποτελέσματα,
αλλά η διαρκής μεταμόρφωση εμφανίζεται μόνο όταν τιμούμε τον εαυτό μας
ως πηγή σοφίας και συμπόνοιας.

Όταν παλεύουμε ενάντια στην ενέργεια μας
απορρίπτουμε την πηγή της ενέργειας.

Πέμα Τσόντρον

.


ΥΓ: Ευχαριστώ τον Leon Hieros για την μετάφραση του παραπάνω video της Pema Chodron που θα βρείτε στα σχόλια.

.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Εμπόδιο- Hindrance

«Only when the mind is really free can you discern and find out
what the hindrances are that impede freedom.
And, to discover your hindrances, you must become aware.
You must become fully conscious of all your words,
your actions, your thoughts and feelings—everything.


In that awareness, in that flame, cause, action,
and effect are known instantaneously.
Therefore, there is an immediate adjustment without struggle.

***********************************

«Μόνο όταν ο νους είναι πραγματικά ελεύθερος μπορείς να διακρίνεις
και να ανακαλύψεις ποια είναι τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ελευθερία.
Και, για να ανακαλύψεις τα εμπόδια σου, πρέπει να έχεις επίγνωση.
Πρέπει να έχεις πλήρη συνείδηση όλων των λέξεων σου,
των πράξεων σου, των σκέψεων και των συναισθημάτων σου- τα πάντα.

Σε αυτή την επίγνωση, σε αυτή την φλόγα, αιτία, δράση
και αποτέλεσμα γίνονται γνωστά στη στιγμή.
Επομένως, υπάρχει μια άμεση προσαρμογή χωρίς αγώνα.


I am not giving you a panacea.
You experiment with it, and you will see it for yourself,
instead of going to an opposite.
That is, when you are afraid, you search out courage. 
Thereby your courage becomes an escape from fear

and, therefore, it is no longer courage;
it is the covering up of fear
which we call courage, and hence,
the conflict of opposites continually exists.

***********************************************

Δεν σας δίνω μια πανάκεια.
Πειραματιστείτε με αυτό και θα το δείτε μόνοι σας,
αντί να πηγαίνετε σε κάτι αντίθετο.
Δηλαδή, όταν φοβάστε, ψάχνετε για κουράγιο.
Έτσι το κουράγιο σας γίνεται μια φυγή από τον φόβο
και επομένως, δεν είναι πια κουράγιο,
είναι η επικάλυψη του φόβου
που ονομάζουμε κουράγιο και ως εκ τούτου,
η σύγκρουση των αντιθέτων εξακολουθεί να υπάρχει.

.


Whereas, if you become aware of the cause of fear,
in that flame the cause is rooted out.
That is, to become aware you must think completely, wholly.


Whatever thoughts arise in your mind,
think through and you will see what the hindrances

are in your thinking through public opinion, past authorities, and so on.
And, in facing those limitations you are free of those limitations.»

*************************************************

Ενώ, αν έχετε επίγνωση της αιτίας του φόβου,
με αυτή την φλόγα η αιτία ξεριζώνεται.
Δηλαδή, για να έχετε επίγνωση πρέπει να σκέφτεστε ολοκληρωτικά, ολότελα.

Οποιεσδήποτε σκέψεις εγείρονται στον νου σας,
σκεφτείτε τις βαθιά και θα δείτε πως τα εμπόδια
βρίσκονται στον τρόπο που σκέφτεστε εξ αιτίας της κοινής γνώμης,
περασμένων αυθεντιών και λοιπά.
Και, αντιμετωπίζοντας αυτούς τους περιορισμούς
είστε ελεύθερος από αυτούς τους περιορισμούς.»

J. Krishnamurti

.

ΥΓ: Στην παρακάτω ανάρτηση μπορείτε να παρακολουθήσετε υποτιτλισμένα σε video τον Κρισναμούρτι να μιλά για αλλαγή.

PS: Here the video of Krisnamurti about change.

.

.

Posted in Διάφορα | 37 Σχόλια

Περιμένοντας- Waiting

Waiting is not a very popular attitude.
Waiting is not something that people think about with great sympathy.
In fact, most people consider waiting a waste of time.
Perhaps this is because the culture in which we live is basically saying,
“Get going! Do something!
Show you are able to make a difference!
Don’t just sit there and wait!”

***********************************************

Η αναμονή δεν είναι μια πολύ δημοφιλής στάση,
Το να περιμένεις δεν είναι κάτι που ο κόσμος αντιμετωπίζει με μεγάλη συμπάθεια.
Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την αναμονή χάσιμο χρόνου.
Ίσως αυτό συμβαίνει γιατί ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε, βασικά λέει:
«Συνέχισε! Κάνε κάτι!
Δείξε πως είσαι ικανός να κάνεις τη διαφορά!
Μην κάθεσαι μόνο εκεί και περιμένεις!»

For many people, waiting is an awful desert between
where they are and where they want to go.
And people do not like such a place.
They want to get out of it by doing something…


Those who are waiting are waiting very actively.
They know that what they are waiting for is growing
from the ground on which they are standing…

************************************

Για πολλούς ανθρώπους, το να περιμένεις είναι μια φρικτή έρημος
ανάμεσα από εκεί που βρίσκονται και εκεί που θέλουν να πάνε.
Και στους ανθρώπους δεν αρέσει μια τέτοια θέση.
Θέλουν να φύγουν από εκεί κάνοντας κάτι…

Αυτοί που περιμένουν, περιμένουν πολύ ενεργά.
Ξέρουν πως αυτό που περιμένουν αναπτύσσεται
από το έδαφος πάνω στο οποίο στέκονται.
..
.

A waiting person is a patient person.
The word “patience” means the willingness to stay where we are
and life the situation out to the full in the belief that something
hidden there will manifest itself to us.
Impatient people are always expecting the real thing to happen
somewhere else and therefore want to go elsewhere.
The moment is empty.
But patient people dare to stay where they are.
Patient living means to live actively in the present and wait.

***************************************

Ένα άτομο που περιμένει είναι ένα υπομονετικό άτομο.
Η λέξη «υπομονή» σημαίνει την προθυμία να μείνεις εκεί που είσαι
και να ζήσεις την κατάσταση στην πληρότητα της,
πιστεύοντας πως κάτι κρυμμένο θα αποκαλυφθεί εκεί σε μας.
Τα ανυπόμονα άτομα πάντα περιμένουν το πραγματικό πράγμα να συμβεί
σε κάποιο μέρος και επομένως θέλουν να πάνε κάπου αλλού.
Η στιγμή είναι άδεια.
Αλλά τα υπομονετικά άτομα τολμούν να μείνουν εκεί που είναι.
Η υπομονετική ζωή σημαίνει να ζεις δραστήρια στο παρόν και να περιμένεις.

.

In our particular historical situation,
waiting is even more difficult because we are so fearful.
One of the most pervasive emotions in the atmosphere around us is fear.
People are afraid – afraid of inner feelings, afraid of other people,
and also afraid of the future.
Fearful people have a hard time waiting,
because when we are afraid we want to get away from where we are…
Many of our destructive acts come from the fear
that something harmful will be done to us…
People who live in a world of fear
are more likely to make aggressive, hostile, destructive responses
than people who are not so frightened.
The more afraid we are, the harder waiting becomes.

*****************************************

Στην ειδική ιστορική μας κατάσταση,
το να περιμένεις είναι ακόμα πιο δύσκολο επειδή είμαστε φοβισμένοι.
Ένα από τα πιο διάχυτα συναισθήματα στην ατμόσφαιρα γύρω μας, είναι ο φόβος.
Ο κόσμος φοβάται – φοβάται τα εσωτερικά του συναισθήματα, φοβάται άλλα άτομα
και επίσης φοβάται το μέλλον.
Οι φοβισμένοι άνθρωποι περνούν δύσκολα περιμένοντας,
επειδή όταν είμαστε φοβισμένοι θέλουμε να φύγουμε μακριά από εκεί που είμαστε…
Πολλές από τις καταστροφικές μας πράξεις προέρχονται από το φόβο
πως κάτι βλαβερό θα συμβεί σε μας…
Τα άτομα που ζουν σε ένα κόσμο φόβου
είναι πιο πιθανό να αντιδράσουν επιθετικά, εχθρικά, καταστροφικά
από τα άτομα που δεν είναι τόσο φοβισμένα.
Όσο πιο φοβισμένοι είμαστε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η αναμονή.

Simone Weil said,
“Waiting patiently in expectation

is the foundation of the spiritual life.”

Active waiting means to be present fully to the moment,
in the conviction that something is happening
where you are and that you want to be present to it
Waiting is essential to the spiritual life.

********************************

Η Σιμόν Ουέιλ είπε:
«Το να περιμένεις υπομονετικά σε αναμονή είναι

το θεμέλιο της πνευματικής ζωής.»

Ενεργή αναμονή σημαίνει να είσαι ολοκληρωτικά παρόν στη στιγμή,
έχοντας την πεποίθηση ότι κάτι συμβαίνει
εκεί που βρίσκεσαι και θέλεις να είσαι παρόν σε αυτό…
Το να περιμένεις είναι απαραίτητο στην πνευματική ζωή.

Henri Nouwen

.

.
.

Posted in Διάφορα | 28 Σχόλια

Αβεβαιότητα – Uncertainty

Uncertainty is a natural part of life.
Everyone feels it on a daily basis.
From big things to small,
being uncertain does not mean
you are lost or a failure.
It just means you’re alive.

*************************

Η αβεβαιότητα είναι ένα φυσικό μέρος της ζωής.
Ο καθένας την αισθάνεται σε καθημερινή βάση.
Από μεγάλα πράγματα σε μικρά,
το να είσαι αβέβαιος δεν σημαίνει
πως έχεις χαθεί ή αποτύχει.
Απλά σημαίνει πως είσαι ζωντανός.

.


At times, you may be overwhelmed by uncertainty,
but if you can learn to deal with life’s uncertainty each day,
you’ll be more confident and able to trust
that things will work out for the best. 
Moving through these difficult feelings will allow you
to develop self-confidence and faith in yourself,
even as you progress through Recovery.

*********************************

Κατά καιρούς, μπορεί να κυριευτείς από αβεβαιότητα,
αλλά αν μάθεις να διαχειρίζεσαι κάθε μέρα την αβεβαιότητα της ζωής,
θα έχεις πιο πολύ εμπιστοσύνη και θα είσαι ικανός να εμπιστευτείς
πως τα πράγματα θα λειτουργήσουν για το καλύτερο.
Η κίνηση μέσα από αυτά τα δύσκολα συναισθήματα θα σου επιτρέψει
να αναπτύξεις αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό σου,
ακόμα και καθώς θα προοδεύεις μέσα από την Αποκατάσταση.

Ηere are a few tips that may help you learn to accept
instead of resist the uncertainties you feel:

 • Let go: The first step to accepting uncertainty is realizing that you can’t control everything.
  Instead of running from that reality, realize that you are stronger with each new challenge put before you.
 • Choose to feel: When you resist your emotions, they hold more power over you than they should.
  By allowing yourself to feel even difficult emotions, you can gradually move through them.
 • Focus on what you can control: While you can’t control everything, there are a few things you do have control over, keep a good attitude about what’s taking place in the present.
 • Be open to surprises: Not all uncertainty is bad. When you’re prepared and open to surprises, you’ll learn and experience things you’ve never even dreamed of.
 • Take risks: Uncertainty can leave you incapacitated and unable to move forward. For those in Recovery, you must accept that moving forward to becoming a healthier individual comes with risks — but it’s worth it because you’re worth it.
 • Be brave: Fear and uncertainty go hand in hand.
  Yet, as Amelia Earhart said,

  • “Courage is the price that life exacts for granting peace.”

*******************************

Εδώ είναι μερικές συμβουλές- tips που μπορεί να σε βοηθήσουν να μάθεις να δέχεσαι
αντί να αντιστέκεσαι στις αβεβαιότητες που αισθάνεσαι:

Άφησε να φύγει: Το πρώτο βήμα στην αποδοχή της αβεβαιότητας είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάντα.
Αντί να ξεφεύγεις από αυτή την πραγματικότητα, συνειδητοποίησε πως είσαι δυνατότερος από κάθε νέα πρόκληση που βρίσκεται μπροστά σου.
Διάλεξε να αισθανθείς: Όταν αντιστέκεσαι στα συναισθήματα σου, αυτά έχουν περισσότερη δύναμη πάνω σου από ότι θα μπορούσαν.
Επιτρέποντας στον εαυτό σου να αισθανθεί ακόμα και δύσκολα συναισθήματα, μπορείς σταδιακά να περάσεις μέσα από αυτά.
Εστιάσου πάνω σε ότι μπορείς να ελέγξεις: Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, υπάρχουν μερικά πράγματα που όντος έχεις τον έλεγχο, κράτα μια καλή στάση σε σχέση με ότι συμβαίνει στο παρόν.
Να είσαι ανοιχτός στις εκπλήξεις: Δεν είναι όλη η αβεβαιότητα κακή. Όταν είσαι προετοιμασμένος και ανοιχτός στις εκπλήξεις, θα μάθεις και θα έχεις την εμπειρία πραγμάτων που ποτέ δεν ονειρεύτηκες πριν.
Να είσαι θαρραλέος: Ο φόβος και η αβεβαιότητα πάνε χέρι χέρι.
Ακόμα, όπως η Αμέλια Έαρχαντ είπε:

«Το κουράγιο είναι το αντίτιμο που η ζωή απαιτεί για να παρέχει ειρήνη.»

Exctract from:
How to accept uncertainty

Απόσπασμα:
Πώς να δέχεσαι την αβεβαιότητα.

«Uncertainty is a very good thing
it’ s the beginning of an investigation
and the investigation should never end.»

**********************

«Η αβεβαιότητα είναι ένα πολύ καλό πράγμα
είναι η αρχή της έρευνας
και η έρευνα δεν θα πρέπει να τελειώνει ποτέ.»


Tim Crouch

.

.
.

Posted in Διάφορα | 48 Σχόλια

Το σώμα- The body

The body doesn’ t lie, it never lies.
The body is the best tool you can have
because it is always there with you
.

***********************

Το σώμα δεν ψεύδεται, ποτέ δεν λέει ψέματα.
Το σώμα είναι το καλύτερο εργαλείο που έχεις
γιατί είναι πάντοτε εκεί μαζί σου.

.

.

Practising meditation morning and evening is very important
to help us to understand how our mind works.
We are then able to recognise that we need to be present.


Can we pay attention to the feeling, come back to the feeling
– how you feel in the body when you are standing,
talking to someone, or sitting, or walking?
This is mindfulness, awareness, attention
– bringing awareness back to the present.

****************************

Η πρακτική του διαλογισμού πρωί και απόγευμα είναι πολύ σημαντική
για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πως δουλεύει το μυαλό μας.

Τότε είμαστε ικανοί να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται να είμαστε παρόντες.

Μπορούμε να δώσουμε προσοχή στην αίσθηση,
να επιστρέψουμε στην αίσθηση
– πώς αισθάνεσαι στο σώμα σου όταν στέκεσαι,
μιλάς σε κάποιον ή κάθεσαι ή περπατάς;
Αυτό είναι νοημοσύνη, επίγνωση, προσοχή
– φέρνοντας την επίγνωση πίσω στο παρόν.

The body doesn’t lie; it never lies.
The body always tells you the truth about where you are.
But if you listen to your mind, that is where you go wrong. 
The body is the best tool you can have because
it is always there with you,
each moment you come back to the body
to see where you are, how you feel.
That is your support to stay present,
to be able to receive life without trying to control it.

**********************************

Το σώμα δεν ψεύδεται, ποτέ δεν λέει ψέματα.
Το σώμα πάντα σου λέει την αλήθεια για το πού βρίσκεσαι.
Αλλά αν ακούσεις το μυαλό σου, εκεί είναι που πας λάθος.
Το σώμα είναι το καλύτερο εργαλείο που μπορείς να έχεις
γιατί είναι πάντα μαζί σου,
κάθε στιγμή επιστρέφεις στο σώμα σου
να δεις πού βρίσκεσαι, πώς αισθάνεσαι.

Αυτό είναι το στήριγμα σου για να είσαι παρόν,
να είσαι ικανός να δεχτείς τη ζωή
χωρίς να προσπαθείς να την ελέγξεις.

 And if we forget, instead of getting upset
or being critical toward ourselves,
we just feel grateful to remember.

This is very important:
‘Thank you for remembering. I can start again….’


This is the beauty of the practice, of the teaching.
We can start again.
We can drop the past and start afresh.

***************************

Και αν ξεχάσουμε, αντί να συγχυστούμε
ή να είμαστε επικριτικοί απέναντι στους εαυτούς μας,
απλά να αισθανθούμε ευγνώμονες που θυμόμαστε.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό:
«Ευχαριστώ που θυμάμαι. Μπορώ να αρχίσω ξανά…
.«

Αυτή είναι η ομορφιά της πρακτικής.
Μπορούμε ξεκινήσουμε πάλι.
Μπορούμε να αφήσουμε το παρελθόν και να ξεκινήσουμε φρέσκα.

Ajahn Upekkha

«Το σώμα φωνάζει
αυτό που σωπαίνει το στόμα.»

Δείτε το 2012 μια ανάρτηση σχετικά με την θεραπεία του σώματος.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 30 Σχόλια

Δέντρα- Trees

Can the mind, the brain, with all its self-protective instruments
built up through millions of years – can that brain,
which is the whole response of memory and thought,
bring about right relationship between human beings?
What place has the image, thought, in relationship?
Has it any place at all?

*********************************

Μπορεί ο νους, ο εγκέφαλος, με όλα του τα αυτο-προστατευτικά εργαλεία
κτισμένος μέσα από χιλιάδες χρόνια – μπορεί αυτός ο εγκέφαλος,
που είναι όλη η ανταπόκριση της μνήμης και της σκέψης,
να δημιουργήσει σωστή σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα πλάσματα;
Ποια θέση έχει η εικόνα, η σκέψη, μέσα σε μια σχέση;
Έχει καθόλου κάποια θέση;

.

Castanea sativa
Καστανιά- Chestnut tree

I wonder if you ask these questions of yourself
when you look at those chestnut trees 
with their blooms like white candles against the blue sky.
What relationship exists between you and that,
what relationship have you actually got (not emotionally nor sentimentally)
what is your relationship with such things?
And if you have lost the relationship with these things in nature,
how can you be related to man?

***********************************

Αναρωτιέμαι αν απευθύνετε αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό σας
όταν κοιτάζεται αυτές τις καστανιές
με τα λουλούδια τους σαν άσπρα κεριά απέναντι στον γαλάζιο ουρανό.
Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ σας και αυτού,
ποια σχέση έχετε πραγματικά αποκτήσει (όχι συγκινησιακή ή συναισθηματική)
ποια είναι η σχέση σας με παρόμοια πράγματα;
Και αν έχετε χάσει τη σχέση σας με αυτά τα πράγματα στη φύση,
πώς μπορείτε να έχετε σχέση με τον άνθρωπο;

.

The more we live in towns, the less do we have any relation with nature.
You go out for a walk on a Sunday and look at the trees and say,
`How lovely’, and go back to your life of routine, living in a series of drawers,
which are called houses, flats.
You are losing relationship with nature.
You can see this by the fact that you go to museums
and you spend a whole morning looking at pictures, abstractions of what is,
and this shows that you have really totally lost your contact,
your relationship with nature; pictures, concerts, statues,
have all become terribly important and you never look at the tree,
the bird, the marvellous lighting of a cloud.

**************************************************

Όσο πιο πολύ ζούμε σε πόλεις, τόσο λιγότερο έχουμε κάποια σχέση με την φύση.
Πηγαίνεις έξω για μια βόλτα την Κυριακή και κοιτάς τα δέντρα και λες,
«Τι όμορφα» και γυρνάς πίσω στη ζωή της ρουτίνας, ζώντας σε μια σειρά από συρτάρια,
που ονομάζονται σπίτια, διαμερίσματα.
Χάνεις τη σχέση σου με την φύση.
Μπορείς να το δεις αυτό το γεγονός ότι πας στα μουσεία
και ξοδεύεις ολόκληρο ένα πρωινό κοιτάζοντας εικόνες, αφαιρέσεις αυτού που είναι
και αυτό δείχνει πως πραγματικά έχεις χάσει εντελώς την επαφή σου,
την σχέση σου με την φύση, εικόνες, κονσέρτα, αγάλματα,
έχουν γίνει τρομερά σημαντικά και δεν κοιτάς ποτέ ένα δέντρο,
ένα πουλί, τον υπέροχο φωτισμό ενός σύννεφου.

.

Michalis Garudis

When you draw or paint a tree, you do not imitate the tree;
you do not copy it exactly as it is, which would be mere photography.
To be free to paint a tree or a flower or a sunset,
you have to feel what it conveys to you:

the significance, the meaning of it.

************************************

Όταν σχεδιάζεις ή ζωγραφίζεις ένα δέντρο, δεν μιμείσαι το δέντρο,
δεν το αντιγράφεις ακριβώς όπως είναι, που θα ήταν απλά μια φωτογραφία.
Για να είσαι ελεύθερος να ζωγραφίσεις ένα δέντρο ή ένα λουλούδι ή ένα ηλιοβασίλεμα,
πρέπει να αισθανθείς τι σου μεταφέρει:

Την σημασία του, το νόημα του.

Jiddu Krishnamurti

Τalks in Europe – Rome
1st Public Talk 10th March 1968

************************************

Τζίντου Κρισναμούρτι

Ομιλίες στην Ευρώπη – Ρώμη
1η Δημόσια Ομιλία 10 Μαρτίου 1968
.

«Όταν κάποιος χάνει την βαθιά στενή σχέση με την φύση,
τότε οι ναοί, τα τζαμιά και οι εκκλησίες γίνονται σημαντικά.»

.

«In oneself lies the whole world
and if you know how to look and learn,
the door is there and the key is in your hand.
Nobody on earth can give you either the key
or the door to open, except yourself.«

*************************

«Μέσα μας βρίσκεται όλος ο κόσμος
και αν ξέρεις πώς να κοιτάξεις και να μάθεις,
η πόρτα είναι εκεί και το κλειδί είναι στο χέρι σου.
Κανείς πάνω στη γη δεν μπορεί να σου δώσει το κλειδί

ή να σου ανοίξει την πόρτα, εκτός από σένα τον ίδιο.»

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

.


An older post about the sacredness of the trees.
Μια παλαιότερη ανάρτηση σχετικά με την ιερότητα των δένδρων.

Posted in Διάφορα | 42 Σχόλια

Δυσκολίες- Difficulties?

Our difficulties are not obstacles to the path;
they are the path itself.
They are opportunities to awaken. 

Can we learn what it means to welcome
an unwanted situation,
with its sense of groundlessness,
as a wake-up call? 

*******************************

Οι δυσκολίες μας, δεν είναι εμπόδια στο μονοπάτι,
είναι το ίδιο το μονοπάτι.
Είναι ευκαιρίες να ξυπνήσουμε.

Μπορούμε να μάθουμε τι σημαίνει να καλωσορίζεις
μια ανεπιθύμητη κατάσταση,
με την αίσθηση ανεδαφικότητας
ως ένα ξύπνημα;


Can we look at it as a signal
that there is something here to be learned?
Can we allow it to penetrate our hearts?

By learning to do this,
we are taking the first step toward learning
what it means to open to life as it is.

******************************

Μπορούμε να το κοιτάξουμε σαν ένα σινιάλο
πως εδώ υπάρχει κάτι να μάθουμε;
Μπορούμε να του επιτρέψουμε να διεισδύσει στις καρδιές μας;

Μαθαίνοντας να το κάνουμε αυτό,
κάνουμε το πρώτο βήμα στο να μάθουμε
τι σημαίνει να είμαστε ανοιχτοί στη ζωή
έτσι όπως αυτή είναι.


We are learning what it means to be willing
to be with whatever life presents us.
Even when we don’t like it,
we understand that this difficulty
is our practice, our path, our life.

*********************************

Μαθαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε πρόθυμοι
να είμαστε μαζί με ότι η ζωή μας παρουσιάζει.
Ακόμα και όταν δεν μας αρέσει,
κατανοούμε πως αυτή η δυσκολία
είναι η πρακτική μας, το μονοπάτι μας, η ζωή μας.

We must first understand that both our pain
and our suffering are truly our path, our teacher.
While this understanding doesn’t necessarily
entail liking our pain or our suffering,
it does liberate us from regarding them
as enemies we have to conquer.


Once we have this understanding,
which is a fundamental change
in how we relate to life,
we can begin to deal with the layers of pain
and suffering that make up so much of our existence.

**************************************

Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πως και τα δυο, ο πόνος μας
και τα βάσανα μας, είναι πραγματικά το μονοπάτι μας, ο δάσκαλος μας.
Ωστόσο αυτή η κατανόηση αναγκαστικά δεν έχει ως επακόλουθο
να συμπαθούμε τον πόνο ή τα βάσανα μας,
όντως μας ελευθερώνει από το να τα θεωρούμε
σαν εχθρούς που πρέπει να κατακτήσουμε.

Απ’ την στιγμή που αποκτούμε αυτή την κατανόηση,
η οποία είναι θεμελιώδης αλλαγή 
στο πώς σχετιζόμαστε με την ζωή,
μπορούμε να ξεκινήσουμε να αναμετριόμαστε
με τις στοιβάδες του πόνου και της δυστυχίας
που σχηματίζουν μεγάλο μέρος της ύπαρξής μας.

Ezra Bayda

.

.

.

Posted in Διάφορα | 32 Σχόλια

Κουράγιο- Courage

Lion roar
Ο βρυχισμός λιονταριού

Οne asked me recently if I am afraid to die.
Truthfully, I am more afraid of not living my life fully
— of living a life dedicated to cherishing and protecting myself.
This fear-driven approach to life is like
covering your couch in plastic so it won’t get worn.
It robs you of the ability to enjoy and appreciate your life.

*******************************************

Κάποιος πρόσφατα με ρώτησε αν φοβάμαι να πεθάνω.
Αληθινά, πιο πολύ φοβάμαι να μη ζήσω πλήρως τη ζωή μου
– να ζήσω μια ζωή αφιερωμένη στην περιποίηση και προστασία του εαυτού μου.
Αυτή η φοβισμένη προσέγγιση της ζωής είναι σαν
να σκεπάζεις τον καναπέ σου με πλαστικό έτσι που δεν θα φθαρεί.
Σε στερεί από την ικανότητα να χαρείς και να εκτιμήσεις την ζωή σου.

.

.

It takes courage to accept life fully,
to say yes to our life,
yes to our karma, yes to our mind,
emotions and whatever else unfolds.
This is the beginning of courage.
Courage is the fundamental openness
to face even the hardest truths.
It makes room for all the pain, joy, irony,
and mystery that life provides.

*************************************

Θέλει κουράγιο να δεχτούμε πλήρως τη ζωή,
να πούμε ναι στη ζωή μας,
ναι στη μοίρα μας, ναι στο νου μας,
στα συναισθήματα μας και σε οτιδήποτε άλλο προκύπτει.
Αυτή είναι η αρχή του κουράγιου.
Το κουράγιο είναι το θεμελιώδες άνοιγμα
για να αντιμετωπίσεις ακόμα και τις πιο σκληρές αλήθειες.
Αφήνει χώρο για κάθε πόνο, χαρά, ειρωνεία
και μυστήριο που η ζωή προσφέρει.

.

Dzigar’s Kongtrul portrait

If we look at our lives,
we already have a certain amount of patience.
We can bear many difficult circumstances quite well.
For example, we all have to endure minor illnesses
such as colds and headaches.
We have to deal with plenty of weather we don’t like.
We put up with mosquitoes and mice
and many other creatures that cause us minor trouble.

Rather than constantly seeking to eliminate
all small irritations from our lives,
we can use them as a basis for developing more patience.

******************************************

Αν κοιτάξουμε τις ζωές μας,
έχουμε ήδη αρκετή ποσότητα υπομονής.
Μπορούμε να αντέξουμε αρκετά καλά πολλές δύσκολες καταστάσεις.
Για παράδειγμα, όλοι μας πρέπει να αντέξουμε μικρές αρρώστιες
όπως κρυολογήματα και πονοκεφάλους.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά καιρικά φαινόμενα που δεν μας αρέσουν.
Τα έχουμε βάλει με κουνούπια και ποντίκια
και με άλλα όντα που μας προκαλούν μικρές ενοχλήσεις.

Παρά να προσπαθούμε συνεχώς να εξαλείψουμε
όλους τους μικρούς μπελάδες από τη ζωή μας,μπορούμε

να τους χρησιμοποιήσουμε σαν βάση
για να αναπτύξουμε περισσότερη υπομονή.

Dzigar Kongrul Rinpoche is a Tibetan Buddhist teacher, author, and abstract expressionist painter.
The above paintings are his.

Ο Dzigar Kongrul Rinpoche, είναι Θιβετιανός Βουδιστής δάσκαλος, συγγραφέας και αφηρημένος εξπρεσσιονιστής ζωγράφος.
Οι παραπάνω πίνακες είναι δικοί του.


.

.

When we look in the mirror,
the one thing we don’t want to see
is an ordinary human being.

*******************************

Όταν κοιτάζουμε στον καθρέπτη,
το μόνο πράγμα που δεν θέλουμε να δούμε
είναι ένα συνηθισμένο ανθρώπινο πλάσμα.

Dzigar Kongtrul Rinpoche

.

.

Posted in Διάφορα | 29 Σχόλια

Εσύ- You

The real you
Ο πραγματικός εαυτός σου

3:58′ Alan Watts

“Stay in the center,
and you will be ready to move
in any direction.

************************

«Μείνε στο κέντρο
και θα είσαι έτοιμος να κινηθείς
σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.»

“You are a function of what the whole universe is doing
in the same way that a wave is a function
of what the whole ocean is doing.”

“Muddy water is best cleared by leaving it alone.”

*********************************

«Είσαι η λειτουργία του τι κάνει όλο το σύμπαν
με τον ίδιο τρόπο που ένα κύμα είναι η λειτουργία
του τι κάνει όλος ο ωκεανός.»

«Το λασπωμένο νερό καθαρίζει πιο εύκολα αν το αφήσεις ήσυχο.»

“Problems that remain persistently insoluble
should always be suspected as questions
asked in the wrong way.”

*****************************

«Τα προβλήματα που παραμένουν επίμονα άλυτα
πάντα θα τα υποπτευόμαστε ως ερωτήματα
που τέθηκαν με λάθος τρόπο.»


Alan Watts

Αλαν Γουάτς

.

.

.

Posted in Διάφορα | 34 Σχόλια

Ασφαλής- Safe

So we should consider this morning whether it is possible
for a human mind to be safe, safe from error.
Do you understand my question?
Human beings have sought security, not only physically
through family, group, community, nationality and so on,
but also tried to find safety, to be safe in ideas,
collective ideas, collective group, having the same conclusions,
same beliefs, same frontiers.

*************************************

Έτσι θα εξετάσουμε αυτό το πρωινό κατά πόσο είναι δυνατό
για τον ανθρώπινο νου να είναι ασφαλής, ασφαλής από λάθη.
Καταλαβαίνετε την ερώτηση μου;
Τα ανθρώπινα όντα έχουν αναζητήσει την ασφάλεια, όχι μόνο σωματικά
μέσα από την οικογένεια, την ομάδα, την κοινότητα, την εθνικότητα και λοιπά,
αλλά επίσης δοκίμασαν να βρουν ασφάλεια, να είναι ασφαλή στις ιδέες,
συλλογικές ιδέες, συλλογικές ομάδες, να έχουν τα ίδια συμπεράσματα,
τα ίδια πιστεύω, τα ίδια σύνορα.

Man has sought his safety in isolation.
That’s what each one of us is doing.
We want to be safe in ourselves,
separate from the rest of mankind. 


‘Safe’ means to have this feeling of wholeness,
of being whole, then you are completely safe.


But you cannot be whole or have that extraordinary feeling
of total completeness if there is any sense of fragmentation.

**************************************

Ο άνθρωπος έχει αναζητήσει την ασφάλεια του στην απομόνωση.
Αυτό κάνει ο καθένας από μας.
Θέλουμε να είμαστε ασφαλής στους εαυτούς μας,
χωρισμένοι από το υπόλοιπο της ανθρωπότητας.

«Ασφαλής» σημαίνει να έχεις την αίσθηση της πληρότητας,
να είσαι πλήρης, τότε είσαι εντελώς ασφαλής.

Αλλά δεν μπορείς να είσαι πλήρης ή να έχεις
αυτή την εκπληκτική αίσθηση της ακέραιης πληρότητας
αν υπάρχει η οποιαδήποτε αίσθηση κομματιάσματος.


(…)You cannot possibly be safe in isolation,
doesn’t matter whoever says it, it is a law.
And so what happens if you cannot be safe in isolation,
why is the world divided up like this?
The British, the Argentine, the French, the Russian,
you follow? And religiously, too.
(…)

**********************************

(…) Πιθανώς δεν μπορείς να είσαι ασφαλής στην απομόνωση,
δεν έχει σημασία τι λέει οποιοσδήποτε, αυτό είναι νόμος.
Και έτσι τι συμβαίνει όταν δεν μπορείς να είσαι ασφαλής στην απομόνωση,
γιατί ο κόσμος είναι έτσι διαιρεμένος;
Ο Άγγλος, ο Αργεντινός, ο Γάλλος, ο Ρώσος,
με παρακολουθείτε;
Και με την θρησκεία, επίσης.
(…)

That means you yourself have to think clearly,
objectively, not personally.
That means to have this extraordinary sense
of the feeling of being whole.
Not fragmented means to be safe, free from all error.


And when the mind is in that state, there is love.


It’s not whether you love your wife or don’t love somebody else,
love is love.
Please see all this.
It’s not, can I love one person and not love another?

****************************************

Αυτό σημαίνει πως εσύ ο εαυτός σου, πρέπει να σκεφτεί καθαρά,
αντικειμενικά, όχι προσωπικά.
Αυτό σημαίνει να έχεις αυτή την εκπληκτική αίσθηση
της επίγνωσης, του να είσαι πλήρης.
Να μην είσαι κομματιασμένος σημαίνει να είσαι ασφαλής,
ελεύθερος από λάθη.

Και όταν ο νους βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση,
υπάρχει αγάπη
.

Δεν είναι κατά πόσο αγαπάς την γυναίκα σου ή δεν αγαπάς κάποιον άλλο,
η αγάπη είναι αγάπη.
Παρακαλώ δείτε το όλο αυτό.
Δεν είναι, μπορώ να αγαπώ ένα άτομο και να μην αγαπώ άλλο;


When the perfume is there, a perfume of a flower
it is not only for the one who is nearest to the flower,
but the flower itself is the beauty of life,
to be looked at, admired, smelled by anyone who wants to.
This is not a romantic statement
where you can kind of admire and smile and say,
I wish I had it.

Because without that perfume of love,
life has no meaning.

(…)

************************************

Όταν το άρωμα είναι εκεί, ένα άρωμα λουλουδιού
δεν είναι μόνο για τον ένα που βρίσκεται πιο κοντά στο λουλούδι,
αλλά το λουλούδι από μόνο του, είναι η ομορφιά της ζωής,
για να το κοιτάζεις, να το θαυμάζεις, να το μυρίζει οποιοσδήποτε το θέλει.
Αυτή δεν είναι μια ρομαντική δήλωση
όπου κατά κάποιο τρόπο θαυμάζεις και χαμογελάς και λες,
μακάρι να το είχα.

Γιατί χωρίς αυτό το άρωμα αγάπης,
η ζωή δεν έχει κανένα νόημα.

(…)

J. KRISHNAMURTΙ
(Extracts)

ΤΖ. ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Αποσπάσματα από την 4η Δημόσια Ομιλία στο Οχάι Μάιος 1982


J. KRISHNAMURTI OJAI 4TH PUBLIC TALK 9TH MAY 1982

Posted in Διάφορα | 59 Σχόλια

Τόσο απλό- So simple…

Music Eine Kleine Nachtmusik – Mozart

«I have lost my smile,

but don’t worry.

The dandelion has it.”


― Thích Nhất Hạnh 

Peace Is Every Step:

*************************

«Έχασα το χαμόγελο μου,

αλλά μην ανησυχείς.

Η πικραλίδα το έχει.»

.

.

“Each time you look at a tangerine,
you can see deeply into it.
You can see everything in the universe in one tangerine.
When you peel it and smell it,
it’s wonderful.
You can take your time eating a tangerine and be very happy.”

******************************

«Κάθε φορά που κοιτάζεις ένα μανταρίνι,
μπορείς να δεις βαθιά μέσα του.
Μπορείς να δεις τα πάντα στο σύμπαν σε ένα μανταρίνι.
Όταν το ξεφλουδίζεις και το μυρίζεις,
είναι θαυμάσιο.
Μπορείς να έχεις όλο σου τον χρόνο τρώγοντας ένα μανταρίνι
και να είσαι πολύ ευτυχισμένος.»

.

The present moment is filled with joy and happiness.
If you are attentive,

you will see it.»

“If we are not fully ourselves,
truly in the present moment,
we miss everything.”

***************************

«Η παρούσα στιγμή είναι γεμάτη με χαρά και ευτυχία.
Αν είσαι προσεχτικός,
θα το δεις.»

«Αν δεν είμαστε εντελώς ο εαυτός μας,
αληθινά στη παρούσα στιγμή,
χάνουμε τα πάντα.»

 Thích Nhất Hạnh 

Θιτς Νατ Χαν

.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αφιερώνω ανάρτηση στον Θιτς Νατ Χαν και παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις προηγούμενες:

This is not the fist time I have dedicated a post to Tick Nat Khan and here you can read the previous:

Aνέπνεε-Breath
Εκτίμηση-Appreciation
Ο άξονας μας

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Να χάνεις τον εαυτό σου- Lose yourself

Lose yourself,
Lose yourself in this love.
When you lose yourself in this love,
you will find everything.

Lose yourself,
Lose yourself.
Do not fear this loss,
For you will rise from the earth
and embrace the endless heavens.

******************************

Να χάνεις τον εαυτό σου,
Να χάνεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την αγάπη,
Όταν χάνεις τον εαυτό σου σε αυτή την αγάπη,
θα ανακαλύψεις τα πάντα.

Να χάνεις τον εαυτό σου,
Να χάνεις τον εαυτό σου.
Γιατί θα ανυψωθείς από την γη
και θα αγκαλιάσεις τον απέραντο ουρανό.

.

Lose yourself,
Lose yourself.
Escape from this earthly form,
For this body is a chain and you are its prisoner.
Smash through the prison wall
and walk outside with the kings and princes.

Lose yourself,
Lose yourself at the foot of the glorious King.
When you lose yourself
before the King
you will become the King.

******************************

Να χάνεις τον εαυτό σου,
Να χάνεις τον εαυτό σου.
Ξέφυγε από αυτή την γήινη μορφή,
Γιατί αυτό το σώμα είναι μια αλυσίδα και είσαι ο φυλακισμένος της.
Θρυμμάτισε τον τοίχο της φυλακής
και περπάτησε έξω με τους βασιλείς και τους πρίγκιπες.

Να χάνεις τον εαυτό σου
Να χάνεις τον εαυτό σου, στα πόδια του ένδοξου Βασιλιά.
Όταν χάνεις τον εαυτό σου
μπροστά στον Βασιλιά
θα γίνεις ο Βασιλιάς.

.

Lose yourself,
Lose yourself.
Escape from the black cloud that surrounds you.
Then you will see your own light
as radiant as the full moon.

Now enter that silence.
This is the surest way to lose yourself. . . .
What is your life about, anyway?
— Nothing but a struggle to be someone,
Nothing but a running from your own silence.

******************************

Να χάνεις τον εαυτό σου,
Να χάνεις τον εαυτό σου.
Ξέφυγε από το μαύρο σύννεφο που σε περιβάλει.
Τότε θα δεις το δικό σου φως
που είναι λαμπερό όσο είναι η πανσέληνος.

Τώρα μπες σε αυτή την σιωπή.
Αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να χάσεις τον εαυτό σου…
Τι είναι η ζωή σου, ούτως ή άλλως;
-Τίποτα παρά ένας αγώνας να είσαι κάποιος,
Τίποτα παρά μια φυγή από την δικιά σου σιωπή.

.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

Τζελαλεντίν Ρουμί

ΥΓ: Ο Τζελαντίν Ρουμί είναι από τους αγαπημένους μου ποιητές και κατά εποχές του αφιερώνω αναρτήσεις:


PS: Rumi is one of my favorite poets and from time to time I dedicate posts to him:

https://ainafetst.wordpress.com/2020/04/22/%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-elixir/

https://ainafetst.wordpress.com/2017/09/26/%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b5/

.

.

.

Posted in Διάφορα | 43 Σχόλια

2021 Τι νέο; – What’s new?

Predictions*
Προβλέψεις*


They say that change is the universal law of nature.
The old must give way to the new and it is the way things work and move.
And we are going to witness another important change over time.
Yes, the year 2020 is leaving, leaving room for the year 2021.


*********************************************

Λένε πως η αλλαγή είναι ο παγκόσμιος νόμος της φύσης.
Το παλιό πρέπει να δώσει την θέση του στο νέο
και είναι ο τρόπος που τα πράγματα λειτουργούν και κινούνται.
Και πρόκειται να είμαστε μάρτυρες μιας άλλης σημαντικής αλλαγής
κατά την διάρκεια του χρόνου.
Ναι, η χρονιά του 2020 αποχωρεί αφήνοντας χώρο στη χρονιά του 2021.

Good news:

If you’re hoping for some more stability, you could get it.
2021 is very different than 2020 in a lot of ways.

«Collective responsibility and collective healing.»

 «We’re reevaluating how we’ve been living our lives.»

*******************************

Καλά νέα:

Αν ελπίζετε για μεγαλύτερη σταθερότητα, θα την έχετε.
Το 2021 είναι πολύ διαφορετικό από το 2020 σε πολλά μέρη.

«Συλλογική υπευθυνότητα και συλλογική θεραπεία.»

«Επανεκτιμούμε πώς ζήσαμε τις ζωές μας.»

.

Astrology uses this analogy to explain the difference between 2020 and 2021:

“We’ve had this house,
but it was kind of falling apart,
and then 2020 knocked it down entirely.

Now we’re building a new house with a stronger foundation,
that’s going to last us a lot longer.”

*********************************

Η αστρολογία χρησιμοποιεί την παρακάτω αναλογία για να εξηγήσει την διαφορά ανάμεσα στο 2020 και στο 2021:

«Είχαμε αυτό το σπίτι, 
αλλά κάπως σαν να κατέρρεε σιγά σιγά 
κι ύστερα, το 2020 το γκρέμισε εντελώς. 


Τώρα χτίζουμε ένα νέο, με πιο γερά θεμέλια, που θα κρατήσει για πολύ περισσότερο καιρό.» 

It’s important that people have patience and compassion for one another.
We have to pull together as a collective,
otherwise nothing is going to change.
If we step into our purpose and our authentic selves,
that contributes to a stronger collective consciousness.
As a world we need to do better,
and we only do that by doing better ourselves.

******************************

Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν υπομονή και συμπόνια για τους άλλους. 
Πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά,
αλλιώς τίποτα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει. 
Αν έρθουμε σε επαφή με τον στόχο μας και τον αυθεντικό μας εαυτό, 
θα συνεισφέρουμε σε μια ισχυρότερη συλλογική συνείδηση. 
Ως κόσμος, πρέπει να βελτιωθούμε, 
και θα το καταφέρουμε  μόνο αν βελτιώσουμε τον εαυτό μας. 
.

The year 2021 will bring good vibes
and happiness for the people at large.
Though there will be dark aspects also,
we can manage the situation if we take proper steps.


Awareness – Consiousness – Presence.

*********************************

Η χρονιά του 2021 θα φέρει καλές δονήσεις
και ευτυχία για τον κόσμο γενικά.
Παρόλο που θα υπάρξουν επίσης και σκοτεινές όψεις,
μπορούμε να χειριστούμε τις καταστάσεις αν κάνουμε τα σωστά βήματα.

Επίγνωση – Συνείδηση – Παρουσία.

.

*ΥΓ: Οι παραπάνω προβλέψεις για το 2021 είναι μια επιλογή που έκανα μέσα από το διαδίκτυο ακολουθώντας την διαίσθηση μου…

***************************************

*PS: The above predictions for 2021 are a choice I made through the internet
following my intuition…

.

.

Είθε ο Νέος Χρόνος να φέρει ευτυχία, ειρήνη και ευημερία.
Εύχομαι ένα χαρούμενο 2021!

************************************

May the New Year bring happiness, peace, and prosperity.
Wishing a joyous 2021!

.

.

Posted in Διάφορα | 35 Σχόλια