Καιρός – Weather

Stop listening to greed.

Σταμάτα να ακούς την πλεονεξία.

***************************

MOTHER EARTH

It is my personal approach that creates the climate. 

It is my daily mood that makes the weather.
 
I possess tremendous power to make life miserable or joyous.

I can be a tool of torture or an instrument of inspiration,

I can humiliate or humour, hurt or heal.

In all situations, it is my response that decides

whether a crisis is escalated or de-escalated,

and a person is humanized or de-humanized.

*********************************************

ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ

Η προσωπική μου προσέγγιση είναι που δημιουργεί το κλίμα.

Η καθημερινή μου διάθεση είναι που φτιάχνει τον καιρό.


Διαθέτω τεράστια δύναμη να κάνω την ζωή μίζερη ή χαρούμενη.


Μπορώ να είμαι ένα εργαλείο βασανισμού ή έμπνευσης.


Μπορώ να προσβάλω ή να ενθαρρύνω, να πληγώσω ή να θεραπεύσω.


Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση μου, είναι που αποφασίζει


κατά πόσο μια κρίση κλιμακώνεται ή απο-κλιμακώνεται


και ένα άτομο εκπολιτίζεται ή απο-εκπολιτίζεται.

.

.

If we treat people as they are, we make them worse.

If we treat people as they ought to be,


we help them become what they are capable of becoming.

**********************************************

Αν μεταχειριστούμε τους ανθρώπους όπως είναι, τους χειροτερεύουμε.

Αν μεταχειριστούμε τους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να είναι,

τους βοηθάμε να γίνουν αυτό που είναι ικανοί να γίνουν.

Dr. Haim G. Ginott, 1922 – 1973

  School teacher 
Child psychologist and psychotherapist
  
Teacher and Child: A Book for Parents and Teachers

****************************

Dr. Haim G. Ginott, 1922 – 1973

Σχολικός δάσκαλος
Παιδοψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής

Δάσκαλος και Παιδί: Ένα βιβλίο για Γονείς και Δασκάλους

.

«Theacher and Child»

Never deny or ignore a child’s feelings.

Only the behavior is treated as unacceptable, never the child.

Dependence breeds hostility.
Let children do for themselves what they can.

Children need to learn to choose, but within the safety of limits.
«Would you like to wear this blue shirt or this red one?»

Limit criticism to a specific event—don’t say «never», «always», as in:
«You never listen,» «You always manage to spill things», etc.

Refrain from using words that you would not want the child to repeat.

Dr. Haim G. Ginott

*******************************************************

«Δάσκαλος και Παιδί»

Ποτέ μη διαψεύδεις ή μην αγνοείς τα αισθήματα ενός παιδιού.

Μόνο η διαγωγή κρίνεται ως μη επιτρεπτή, ποτέ το παιδί.

Τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν να διαλέγουν, αλλά στα όρια της ασφάλειας.
«Θέλεις να φορέσεις το μπλε μπλουζάκι ή το κόκκινο»;

Περιορίστε την κριτική σε ένα συγκεκριμένο γεγονός – μη λέτε, «ποτέ», «πάντα»,
όπως: «Ποτέ δεν προσέχεις». «Πάντα καταφέρνεις να ρίχνεις πράγματα», κλπ.

Απόφυγε να χρησιμοποιείς λέξεις που δεν θα ήθελες το παιδί να επαναλάβει.

Dr. Haim G. Ginott

.

.

.

Posted in Διάφορα | 12 Σχόλια

Ελάφι – Deer

Α few years ago, a shaman in Honduras taught me
an extremely useful technique to dissolve stress and anxiety.
It’s had a pretty profound effect on my life
and today I’d like to share it with you.

************************************

Πριν κάτι χρόνια, ένας σαμάνος από τις Ονδούρες, μου είπε
μια εξαιρετικά χρήσιμη τεχνική για να διαλύσω το στρες και το άγχος.
Αυτό είχε μια πολύ βαθιά επίδραση στη ζωή μου
και σήμερα θέλω να την μοιραστώ μαζί σας.

Like much of the healing wisdom that comes from native cultures,
this teaching began with an observation about nature.

He explained that they are a mighty power animal
and a great role model for us humans to learn from.

**************************************

«A deer knows it’s a deer.

It has no inner conflict about its past,

its purpose, its needs, or its destiny.

It lives in the moment and is 100 percent

resourceful at all times, minute by minute,

its senses completely keen,

its focus pure and unburdened.»

.

Ακριβώς όπως η θεραπευτική σοφία που προέρχεται από τις γηγενής κουλτούρες,
η διδασκαλία του, ξεκίνησε με την παρατήρηση σχετικά με τη φύση.

Εξήγησε πως για μας τους ανθρώπους υπάρχει ένα άκρως δυνατό ζώο και ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για να μάθουμε από αυτό.

.

«Ένα ελάφι ξέρει πως είναι ελάφι.

Δεν έχει εσωτερική σύγκρουση για το παρελθόν του,

Ζει στην στιγμή και όλη την ώρα είναι 100% επινοητικό

στο σκοπό του, στις ανάγκες του ή στη μοίρα του.

λεπτό με λεπτό, οι αισθήσεις του, σε πλήρη οξυδέρκεια,

η εστίαση του, καθαρή και ανάλαφρη.«

*************************************

Technique

1) Pick a moment in your day. It doesn’t need to be quiet, or free of distraction – the only thing that matters is that you’re starting this moment in a positive and happy frame of mind.

2) The actual practice is simple. The only work you need to do is pay attention for 10′ – 30′ to your thoughts and gently note any times you find yourself slipping into negative self-talk, or getting derailed.

3) Write these thoughts down as they come, so that they can be worked with later.

The shaman gave me this bit of wisdom before I started:

«We are watching our thoughts like a child on a river bank
takes note of what floats by.
Curious, playful even, but unattached.»

The simple act of observing with an open and neutral eye can bring
healing in ways that your brain cannot quantify.
light of your awareness is healing in itself.

********************************************

Τεχνική

  1. Διάλεξε μια στιγμή μέσα στη μέρα σου. Δεν χρειάζεται να είναι ήσυχη ή ελεύθερη από περισπασμούς – το μόνο που έχει σημασία είναι ότι ξεκινάς εκείνη τη στιγμή με ένα θετικό και ευχαριστημένο πλαίσιο του νου.

2. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι απλή. Η μόνη δουλειά που έχεις να κάνεις είναι να δίνεις προσοχή στις σκέψεις σου για 10′ με 30′ και απαλά να σημειώνεις κάθε φορά που γλιστράς σε μια αρνητική συνομιλία με τον εαυτό σου ή να είσαι εκτός τροχιάς.

3. Γράψε αυτές τις σκέψεις όπως έρχονται, έτσι που να μπορείς να τις επεξεργαστείς αργότερα.

Ο σαμάνος, μου έδωσε αυτό το μικρό μέρος σοφίας πριν ξεκινήσω:

«Παρατηρούμε τις σκέψεις μας, όπως ένα παιδί
στην άκρη του ποταμού σημειώνει τι επιπλέει πάνω του.
Με περιέργεια, ακόμα και χαρούμενα, αλλά ελεύθερα.»

Η απλή παρατήρηση με ένα ανοιχτό και ουδέτερο βλέμμα,
μπορεί να φέρει θεραπεία με τρόπους που ο εγκέφαλος σας, δεν μπορεί να καθορίσει.
Το φως της επίγνωσης σας, θεραπεύει τον εαυτό του.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Ξενώνας – Guest house

The Guest House

This being human is a guest house.

Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,

some momentary awareness comes

as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!

Even if they are a crowd of sorrows,

who violently sweep your house

empty of its furniture,

still, treat each guest honorably.

He may be clearing you out

for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.

Meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.

Because each has been sent

as a guide from beyond.

Rumi

*************************************

Ο Ξενώνας

Αυτό το ανθρώπινο ον είναι ένας ξενώνας.

Κάθε πρωί και μια νέα άφιξη.

Μια χαρά, μια κατάθλιψη, μια μικροψυχία,

κάποια στιγμιαία επίγνωση έρχεται,

σαν ένας απρόβλεπτος επισκέπτης.

Καλωσόρισε και φιλοξένησε τους όλους!!!

Ακόμα και αν είναι ένα πλήθος στεναχώριες,

που βίαια σαρώνουν το σπίτι σου

άδειο από τα έπιπλα του,

ακόμα, μεταχειρίσου κάθε ξένο τιμητικά.

Μπορεί να σου το καθαρίσει

και να φέρει νέα χαρά.

Τη σκοτεινή σκέψη, τη ντροπή, τη μνησικακία,

συνάντησε τις στη πόρτα γελώντας και κάλεσε τις μέσα.

Να είσαι ευγνώμων με οτιδήποτε έρχεται.

Γιατί ο καθένας μας έχει σταλεί

ως οδηγός από το υπερπέραν.

Ρουμί

Everything that comes our way in this life, good or bad,
holds a teaching if we are mindful enough to give it our full presence.

A parting question for you:

What kinds of «guests» have you played host to today?

********************************************

Οτιδήποτε εμφανίζεται στο δρόμο μας σε αυτή τη ζωή, καλό ή κακό, περιέχει μια διδασκαλία αν είμαστε αρκετά στοχαστικοί να του δώσουμε όλη μας την προσοχή.

Μια ερώτηση πριν την αποχώρηση σας:

Σε τι είδους «καλεσμένους» έχετε παίξει τον οικοδεσπότη σήμερα;

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Στάσου – Stand

Be strong then,
and enter into your own body;
there you have a solid place for your feet.
Think about it carefully.
Don’t go off somewhere else.
Just throw away all thoughts of imaginary things,
and stand firm in that which you are.

***********************************

Να είσαι τότε δυνατός
και μπες στο δικό σου σώμα,
εκεί έχεις ένα γερό μέρος για τα πόδια σου.
Σκέψου το προσεχτικά.
Μη πας πουθενά αλλού.
Απλά πέταξε μακριά όλες τις σκέψεις για φανταστικά πράγματα
και στάσου γερά σε αυτό που είσαι.

«Do not go to the garden of flowers!
O friend! go not there;
In your body is the garden of flowers.
Take your seat on the thousand petals of the lotus,
and there gaze on the infinite beauty.»

«Wear a crown of flowers on your head,
let its roots reach your heart.»

«When the flower opens, the bees will come.»

********************************************

«Μη πας στον κήπο των λουλουδιών!
Ω φίλε! μη πας εκεί.
Στο σώμα σου είναι ο κήπος των λουλουδιών.
Πάρε τη θέση σου στα χιλιάδες πέταλα του λωτού
και εκεί ατένισε την απέραντη ομορφιά.»

«Φόρεσε στο κεφάλι σου μια κορώνα λουλουδιών,
άφησε τις ρίζες τους να φθάσουν την καρδιά σου.»

«Όταν το λουλούδι ανοίξει, οι μέλισσες θα έρθουν.»

.

«Be quiet in your mind,
quiet in your senses,
and also quiet in your body.
Then, when all these are quiet,
don’t do anything.
In that state truth will reveal itself to you.»

«I laugh when I hear that the fish in the water is thirsty.
You don’t grasp the fact that what is most alive of all
is inside your own house;
and so you walk from one holy city to the next
with a confused look!»

***********************************************

«Να είσαι ήρεμος μέσα στο νου σου,
ήρεμος με τις αισθήσεις σου
και επίσης ήρεμος μέσα στο σώμα σου.
Τότε, όταν όλα αυτά είναι ήρεμα,
μη κάνεις τίποτα.
Σε αυτή την κατάσταση η αλήθεια θα αποκαλύψει
τον εαυτό της σε σένα.»

Γελάω όταν ακούω πως το ψάρι στο νερό είναι διψασμένο.
Δεν αρπάζεις το γεγονός πως αυτό που είναι πιο ζωντανό
απ’ όλα βρίσκεται μέσα στο δικό σου σπίτι
και έτσι πηγαίνεις από μια ιερή πόλη στην επόμενη
με ένα μπερδεμένο βλέμμα!»

.

«Wherever you are is the entry point.»

«The flute of the infinite is played without ceasing,
and its sound is love.»

********************************

«Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, είναι το σημείο εισόδου.»

«Η φλογέρα της αιωνιότητας παίζει χωρίς να σταματά
και ο ήχος της είναι η αγάπη.»

Kabir

Καμπίρ

.

.

.

Posted in Διάφορα | 30 Σχόλια

Εξάρτηση – Dependence

«I do not know what it is to love;
therefore, I depend on another to love me.
Now, can I fathom this emptiness in myself,
this sense of complete isolation, loneliness?


Do we ever come face to face with it at all?
Or, are we always frightened of it,
always running away from it?
The very process of running away
from that loneliness is dependence.


So can my mind realize the truth that any form
of running away from what is creates dependence,
from which arises misfortune and sorrow? […]

*******************************************

Δεν ξέρω τι είναι αγάπη
επομένως, εξαρτιέμαι από τον άλλο να με αγαπήσει.
Τώρα, μπορώ να κατανοήσω αυτό το κενό μέσα μου,
αυτή την αίσθηση της πλήρης απομόνωσης, της μοναξιάς;

Ερχόμαστε άραγε ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό εντελώς;
Ή πάντα το φοβόμαστε,
πάντα τρέχουμε μακριά από αυτό;
Η ίδια η διαδικασία του να φεύγεις μακριά
από αυτή την μοναξιά είναι εξάρτηση.

Έτσι μπορεί ο νους μου να συνειδητοποιήσει την αλήθεια
πως όποια μορφή φυγής από αυτό που είναι δημιουργεί εξάρτηση,
από όπου εμφανίζεται δυστυχία και θλίψη;

.


It is very difficult and arduous because the mind
is so used to distraction, so trained to go away from what is,
to turn on the radio, to pick up a book, to talk,
to go to church, to go to a meeting
— anything to enable it to wander away from the central fact
that the mind in itself is empty.
However much it may struggle to cover up that fact,
it is empty in itself.


When once it realizes that fact,
can the mind remain in that state,
without any movement whatsoever?»

***********************************

Είναι πολύ δύσκολο και επίπονο γιατί ο νους
έχει συνηθίσει στην διασκέδαση, έτσι έχει εκπαιδευτεί να φεύγει μακριά
από αυτό που είναι, να ανοίγει το ραδιόφωνο, να παίρνει ένα βιβλίο, να μιλά,
να πηγαίνει στην εκκλησία, να πηγαίνει σε μια συνάθροιση
– οτιδήποτε του επιτρέπει να περιπλανιέται μακριά από το κεντρικό γεγονός
πως μέσα του, ο νους του είναι άδειος.
Όσο πολύ και να παλεύουμε να καλύψουμε αυτό το γεγονός,
μέσα του είναι άδειος.

Όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσει κανείς αυτό το γεγονός,
μπορεί ο νους να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση,
χωρίς οποιαδήποτε κίνηση;»

Τζίντου Κρισναμούρτι

J. Krishnamurti
Excerpt from The Collected Works, Vol. IX

.

Μόνο ο νους που είναι εσωτερικά ελεύθερος απ΄το φόβο
μπορεί να γνωρίσει την ευλογία της πραγματικότητας
και ο νους μπορεί να είναι ελεύθερος απ΄τον φόβο
μόνο όταν δεν υπάρχει εξάρτηση.

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ


Διαβάστε και εδώ για την εξάρτηση.

Και ένα άλλο σχετικό με την εξάρτηση κείμενο.

.

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Περιέργεια – Curious

See if you can bring a soft, curious, and even friendly
awareness to feelings of liking and disliking.

Notice any qualities of liking or disliking,
of moving toward some experiences
and away from others.

You can even do this with any thoughts
or emotions that may be coming and going in the mind
and body from moment to moment,
whether these thoughts and emotions
are pleasant or unpleasant.

***************************

Δες αν μπορείς να δημιουργήσεις μια απαλή, ερευνητική ακόμα και φιλική
επίγνωση στα συναισθήματα συμπάθειας και αντιπάθειας.

Σημείωσε κάθε ποιότητα συμπάθειας ή αντιπάθειας,
κίνησης προς μερικές εμπειρίες
και μακριά από άλλες.

Μπορείς ακόμα να το κάνεις αυτό με κάθε σκέψη ή με τα συναισθήματα
που μπορούν να έρχονται και να φεύγουν από το νου σου
και το σώμα σου από στιγμή σε στιγμή,
είτε αυτές οι σκέψεις ή τα συναισθήματα
είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα.

.

Dragon Head Kannon
Mayumi Odo

Do your best to be fully present
to your experience of the moment,
of whatever is here in terms of sensations,
thoughts, and emotions.
 
Notice especially the strong or subtle sense
of wanting things to be different than the way they are. 

You may notice feelings of grief, irritation,
or amusement arise as you watch this play of judgments
and opinions about what is happening inside and outside you.
Continue to stay present to whatever is here.

***********************************

Βάλε τα δυνατά σου να είσαι εντελώς παρόν
στην εμπειρία εκείνης της στιγμής
και σε οτιδήποτε είναι εκεί σε σχέση με αισθήσεις,
σκέψεις και συναισθήματα.

Σημείωσε ειδικά την δυνατή ή λεπτή αίσθηση του να θέλεις
τα πράγματα να είναι διαφορετικά από τον τρόπο που είναι.

Μπορεί να παρατηρήσεις συναισθήματα λύπης, εκνευρισμού
ή διασκέδασης να εγείρονται καθώς παρατηρείς αυτό το παιχνίδι επικρίσεων
και απόψεων για το τι γίνεται μέσα και έξω από σένα.
Συνέχισε να μένεις παρόν σε οτιδήποτε είναι εκεί.

Melissa Blacker

********************************

Μελίσσα Μπλάκερ

Η Μελίσσα γεννήθηκε το 1954 στη Βοστόνη Μασσαχουσέτης.
Οι γονείς της ήταν Εβραίοι και από νωρίς δίδαξαν στην κόρη τους την αγάπη για τέχνες, μουσική και πολιτική.
Είναι δασκάλα Ζεν στο Boundless Way Temple (Mugendo-ji) in Worcester, MA
Έχει εκδώσει τρία βιβλία.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Σπίτι – Home

“Sometimes your joy is the source of your smile,
but sometimes your smile can be the source of your joy.”

“Smile, breathe and go slowly.”

*****************************

«Καμιά φορά η χαρά σου είναι η πηγή του χαμόγελου σου,
αλλά καμιά φορά το χαμόγελο σου μπορεί να είναι η πηγή της χαράς σου.»

«Χαμογέλα, ενέπνεε και πήγαινε σιγά.»

Your true home is something you have to create for yourself. 
When we know how to make peace with our body,
take care of and release tension in our body,
then our body becomes a comfortable peaceful home
for us to come back to in the present moment.

*****************************************

Το αληθινό σου σπίτι είναι κάτι που πρέπει να δημιουργήσεις για σένα.
Όταν ξέρουμε πώς να φέρουμε την ειρήνη στο σώμα μας,
τότε το σώμα μας γίνεται ένα άνετο και ειρηνικό σπίτι
για μας για να επιστρέψουμε στη παρούσα στιγμή.When we know how to take care of our feelings,
how to generate joy and happiness and handle a painful feeling,
we can cultivate and restore a happy home in the present moment. 

And when we know how to generate energies of understanding
and compassion our home will become very cosy
and a pleasant place to come back to. 
Home is not something to hope for but something to cultivate.

Thich Nhat Hahn

***************************************************

Όταν ξέρουμε πώς να φροντίζουμε τα αισθήματα μας,
πώς να γεννούμε χαρά και ευτυχία και να χειριζόμαστε ένα επώδυνο συναίσθημα,
μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να επανορθώσουμε ένα ευτυχισμένο
σπίτι στη παρούσα στιγμή.

Και όταν ξέρουμε πώς να δημιουργήσουμε ενέργειες κατανόησης
και συμπόνοιας, το σπίτι μας θα γίνει πολύ ζεστό
και ένα ευχάριστο μέρος για να επιστρέφουμε σ’ αυτό.
Σπίτι δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να ελπίζουμε
αλλά κάτι που πρέπει να καλλιεργούμε.

Θιτς Νατ Χαν

“The present moment is filled with joy and happiness.
If you are attentive, you will see it.»

“My actions are my only true belongings.
I cannot escape the consequences of my actions.
My actions are the ground on which I stand.”

“Our own life has to be our message.”

********************************

«Η παρούσα στιγμή είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία.
Αν είσαι προσεχτικός, θα το δεις.
«

«Οι πράξεις μου, είναι τα μόνα αληθινά υπάρχοντα.
Δεν μπορώ να ξεφύγω από τις συνέπειες των πράξεων μου.
Οι πράξεις μου, είναι το έδαφος στο οποίο στέκομαι.»

«Η δικιά μας ζωή πρέπει να είναι το μήνυμα μας.»
.

ΥΓ: Περασμένες αναρτήσεις αφιερωμένες στον Θιτς Νατ Χαν.

Τόσο απλό- So simple

Ανέπνεε – Breathe!

Ο άξονας μας

.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Ψάχνοντας- Seeking

When someone is seeking, said Siddartha,
It happens quite easily that he only sees
the thing that he is seeking;
that he is unable to find anything,
unable to absorb anything,
because he is only thinking
of the thing he is seeking,
because he has a goal,
because he is obsessed with his goal. 

************************************

Όταν κάποιος ψάχνει, είπε ο Σιντάρτα,
συμβαίνει πολύ εύκολα να βλέπει μόνο
το πράγμα που ψάχνει,
και είναι ανίκανος να βρει οτιδήποτε,
ανίκανος να απορροφήσει οτιδήποτε,
γιατί σκέφτεται μόνο το πράγμα που ψάχνει,
γιατί έχει ένα στόχο,
γιατί έχει εμμονή με τον στόχο του.

.

.

Seeking means: to have a goal;
but finding means:
to be free, to be receptive, to have no goal.

You are perhaps indeed a seeker,
for in striving towards your goal,
you do not see many things that are under your nose.

***************************

Ψάχνω σημαίνει έχω ένα στόχο,
αλλά βρίσκω σημαίνει:
Να είσαι ελεύθερος, να είσαι δεκτικός, να μην έχεις κανένα στόχο.

Αντιθέτως ίσως είσαι ένας ερευνητής,
που πασχίζοντας να φτάσεις τον στόχο σου,
δεν βλέπεις πολλά πράγματα που είναι κάτω από την μύτη σου.

.

Hermann’s Hesse portrait

“What could I say to you that would be of value,
except that perhaps you seek too much,
that as a result of your seeking you cannot find.”

“I will no longer mutilate and destroy myself
in order to find a secret behind the ruins.”

************************************

«Τι θα μπορούσα να σου πω που να έχει αξία,
ίσως ότι ψάχνεις πολύ πιο πολύ,
και σαν αποτέλεσμα του ψαξίματος σου, δεν μπορείς να βρεις.»

«Δεν θα συνεχίσω να ακρωτηριάζω και να καταστρέφω τον εαυτό μου
με σκοπό να βρω ένα μυστικό πίσω από τα ερείπια.»

.

.

Your soul is the whole world.”

“One must find the source within one’s own Self,
one must possess it.
Everything else was seeking — a detour, an error.”

*************************************

«Η ψυχή σου είναι όλος ο κόσμος.»

«Πρέπει κανείς να βρει την πηγή μέσα στον δικό του τον Εαυτό,
πρέπει κανείς να το κάνει κτήμα του.
Οτιδήποτε άλλο ήταν ψάξιμο — μια λοξοδρόμηση, ένα λάθος.»

Herman Hesse, 
Siddhartha

.

Ο Χέρμαν Έσσε από την νεανική μου ηλικία υπήρξε αγαπημένος συγγραφέας και φανταστείτε την έκπληξη μου, όταν πρόσφατα ανακάλυψα πως ήταν και ζωγράφος!

Δείτε εδώ και εδώ παλαιότερες αναρτήσεις μου.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 38 Σχόλια

Φευγαλέο – Elusive

Mysteriously, as elusive as it is, this moment-
-where the eye is what it sees,
where the heart is what it feels-
-this moment shows us that what is real is sacred”
.

**************************************

«Μυστηριωδώς, όσο φευγαλέα και αν είναι, αυτή η στιγμή-
– όπου το μάτι είναι αυτό που βλέπει,
όπου η καρδιά είναι αυτό που αισθάνεται-
– αυτή η στιγμή μας δείχνει πως ότι είναι αληθινό, είναι ιερό».

.

When feeling stuck or disconnected from the miracle of life,
as will happen to us all, try to listen, see, feel, and just take in. 
In order to be whole, suspend your criticism.
For life is not a matter of taste, but of awakening,
not a matter of finding things pleasing or disturbing,
but of finding things completing,
not a matter of liking or disliking,
but of opening to the geography of one’s soul

Mark Nepo

**************************************

Όταν αισθανόμαστε κολλημένοι ή αποσυνδεδεμένοι από το θαύμα της ζωής,
όπως θα συμβεί σε όλους μας, προσπάθησε να ακούσεις, να δεις,
να αισθανθείς και απλά δέξου το.
Με σκοπό να είσαι ολοκληρωμένος, ανέβαλλε την κριτική σου.
Γιατί η ζωή δεν είναι θέμα γούστου, αλλά επίγνωσης,
ούτε θέμα να βρεις τα πράγματα ευχάριστα ή ανησυχητικά,
αλλά να βρεις τα πράγματα ολοκληρωμένα,
ούτε θέμα συμπάθειας ή αντιπάθειας,
αλλά ανοίγματος στη γεωγραφία της ψυχής του καθενός.

.

Bee on lotus flower

“The flower doesn’t dream of the bee.
It blossoms and the bee comes.”

***********************************

«Το λουλούδι δεν ονειρεύεται την μέλισσα.
Ανθίζει και η μέλισσα έρχεται.»

.

.

“…I keep looking for one more teacher,
only to find that fish learn from the water
and birds learn from the sky.”

“Those who truly love us
will never knowingly ask us
to be other than we are.”

Mark Nepo

*****************************************

«…. Εξακολουθούσα να ψάχνω για έναν ακόμα δάσκαλο,
μόνο για να ανακαλύψω πως τα ψάρια μαθαίνουν από το νερό
και τα πουλιά μαθαίνουν από τον ουρανό.»


«Αυτοί που πραγματικά μας αγαπούν
ποτέ δεν θα μας ζητήσουν εσκεμμένα
να είμαστε άλλοι από αυτό που είμαστε.»

Μαρκ Νέπο
Γεννήθηκε το 1951 στην Αμερική.
Είναι συγγραφέας, φιλόσοφος, ποιητής.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 30 Σχόλια

Ειρήνη- Peace

If there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.
If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.
If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbors.
If there is to be peace between neighbors,
There must be peace in the home.
If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart.


Laozi

********************************

Αν πρόκειται να υπάρχει ειρήνη στο κόσμο,
πρέπει να υπάρχει στα κράτη.
Αν πρόκειται να υπάρχει ειρήνη στα κράτη,
πρέπει να υπάρχει στις πόλεις.
Αν πρόκειται να υπάρχει ειρήνη στις πόλεις,
πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους γείτονες.
Αν δεν υπάρχει ειρήνη ανάμεσα στους γείτονες,
πρέπει να υπάρχει στο σπίτι.
Αν δεν υπάρχει ειρήνη στο σπίτι,
πρέπει να υπάρχει ειρήνη στην καρδιά.

Λαόζι

If you want to awaken all of humanity,
then awaken all of yourself,
if you want to eliminate the suffering in the world,
then eliminate all that is negative in yourself.
Truly, the greatest gift you have to give
is that of your own self-transformatio.

******************************

Αν θέλεις να αφυπνίσεις όλη την ανθρωπότητα,
τότε αφύπνισε όλο σου τον εαυτό,
αν θέλεις να εξαλείψεις τον πόνο στον κόσμο,
τότε εξάλειψε όλη την αρνητικότητα από τον εαυτό σου.
Πραγματικά, το μεγαλύτερο δώρο που έχεις να προσφέρεις
είναι αυτό της δικιάς σου προσωπικής μεταμόρφωσης.

You will understand a great truth
when you get to realize that what you do to others,
you are doing to yourself.

One who believes in himself has no need to convince others.

***************************************

Θα κατανοήσεις μια μεγάλη αλήθεια
όταν θα καταφέρεις να συνειδητοποιήσεις
πως αυτό που κάνεις στους άλλους
το κάνεις στον εαυτό σου.

Αυτός που πιστεύει στον εαυτό του, δεν χρειάζεται να πείσει άλλους.


Your own positive future begins in this moment.
All you have is right now.
Every goal is possible from here.

*************************

Το δικό σου προσωπικό μέλλον ξεκινά αυτή τη στιγμή.
Ότι έχεις είναι ακριβώς τώρα.
Κάθε στόχος είναι δυνατός από εδώ.

.

Διαβάστε και μια παλαιότερη ανάρτηση αφιερωμένη στον Λάο Τσε.

.

.

Posted in Διάφορα | 35 Σχόλια

Σταθερότητα – Stability

«The mind now has this quality of great stability.
And that which is stable is silent.
Are you following all this?
Have you gone into this?
The mind needs to have the clarity
to examine any problem.
That clarity is stability.
Do you understand?

************************************

«Ο νους τώρα έχει αυτή την ποιότητα της μεγάλης σταθερότητας.
Και αυτό που είναι σταθερό είναι σιωπηλό.
Το παρακολουθείτε όλο αυτό;
Το έχετε καθόλου εξετάσει;
Ο νους χρειάζεται να έχει την διαύγεια
για να εξετάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αυτή η διαύγεια είναι σταθερότητα.
Το καταλαβαίνετε;

It is only the mind that is confused,
contradictory, and broken-up that is unstable,
neurotic, seeking, striving, and struggling.
So we come to a point where the mind is totally clear
and therefore completely immovable.
Immovable not in the sense of a mountain,
but immovable in the sense that it is so completely…
It has no problem.
Therefore, it is extraordinarily stable and thus pliable.

*************************************

Μόνο ο νους που είναι σε σύγχυση,
σε αντίφαση και είναι κομματιασμένος είναι ασταθής,
νευρωτικός, ψάχνοντας, κοπιάζοντας και μοχθώντας.
Έτσι ερχόμαστε στο σημείο όπου ο νους είναι εντελώς καθαρός
και επομένως ολοκληρωτικά ακίνητος,

Ακίνητος όχι με την έννοια ενός βουνού,
αλλά ακίνητος με την έννοια που είναι τόσο ολοκληρωτικά…
Δεν έχει πρόβλημα.
Επομένως, είναι εκπληκτικά σταθερός και επομένως ευλύγιστος.

Now, such a mind is quiet.
And you need to have a mind that is absolutely silent
– absolutely, not relatively.


There is the silence of an evening in the woods…
there is a great silence:
all the birds have gone to bed, the wind,
the whisper of the leaves has ended,
and there is great outward stillness.
People observe that stillness and say,
‘I must have that stillness’,
and therefore depend on the stillness
of being alone, being in solitude.
That is not stillness.

************************************

Τώρα, ένας τέτοιος νους είναι ήρεμος.
Και χρειάζεται να έχεις ένα νου που είναι εντελώς σιωπηλός
– εντελώς, όχι σχετικά.

Υπάρχει η σιωπή ενός απογεύματος στα δάση,
όλα τα πουλιά έχουν πάει για ύπνο, ο αέρας,
ο ψίθυρος στα φύλλα έχει σταματήσει
και υπάρχει μεγάλη εξωτερική γαλήνη.
Οι άνθρωποι παρατηρούν αυτή την γαλήνη και λένε,
«πρέπει να έχω αυτή την γαλήνη»
και επομένως εξαρτιόνται από αυτή την γαλήνη
να είναι μόνοι, να είναι σε μοναξιά.
Αυτό δεν είναι γαλήνη.


And there is the stillness created by thought.
Which is, thought says,

«I must be still, I must be quiet, I mustn’t chatter»,
and gradually it produces a stillness.
But that is not it, because it is the result
of thought operating on noise.
Right? So we are talking of a stillness
that is not dependent on anything.
And it is only that quality of stillness,
that absolute silence of the mind
that can see that which is eternal,
timeless, nameless.
This is meditation.»

Jiddou Krishnamurti

***************************************

Και υπάρχει και η γαλήνη που δημιουργεί η σκέψη.
Που είναι, η σκέψη λέει
:

«Πρέπει να είμαι ήρεμος, πρέπει να είμαι ήσυχος, δεν πρέπει να φλυαρώ»
και σταδιακά δημιουργεί μια ηρεμία.
Αλλά αυτό δεν είναι έτσι, γιατί είναι το αποτέλεσμα
της σκέψης που λειτουργεί πάνω στον θόρυβο.
Σωστά; Έτσι μιλάμε για μια γαλήνη
που δεν εξαρτάται από τίποτα.
Και μόνο μια παρόμοια ποιότητα γαλήνης,
μια απόλυτη σιωπή του νου
που μπορεί να δει αυτό που είναι αιώνιο,
άχρονο, χωρίς όνομα.
Αυτό είναι διαλογισμός.»

Τζίντου Κρισναμούρτι.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Υποχώρηση – Withdrowal

There is a tendency to want to hurry from autumn to spring,
to avoid the long dark days that winter brings.
But winter darkness has a positive side to it.

As we gather to celebrate the first turn from winter to spring,
we are invited to recognize and honor the beauty
in the often unwanted season of winter.
Let us invite our hearts to be glad for the courage winter proclaims.

*******************************************

Υπάρχει μια τάση να θέλουμε να σπεύσουμε από το φθινόπωρο στην άνοιξη,
για να αποφύγουμε τις μακριές σκοτεινές μέρες που φέρνει ο χειμώνας.
Αλλά το χειμωνιάτικο σκοτάδι έχει το θετικό του μέρος.

Καθώς μαζευόμαστε να γιορτάσουμε την πρώτη αλλαγή από τον χειμώνα στην άνοιξη,
καλούμαστε να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε την ομορφιά
στη συχνά ανεπιθύμητη εποχή του χειμώνα.
Ας προσκαλέσουμε τις καρδιές μας, να είναι ευχαριστημένη
για το κουράγιο που o χειμώνας προδίδει.

.

.

Let us be grateful for the wisdom winter brings in teaching us
about the need for withdrawal as an essential part of renewal.
 
Let us also encourage our spirits as Earth prepares to come forth
from this time of withdrawal into a season filled with light.

Joyce Rupp and Macrina Wiederkehr
 «The Circle of Life»

*************************************************

Ας είμαστε ευγνώμονες για την σοφία που ο χειμώνας φέρει διδάσκοντας μας
σχετικά με την ανάγκη για υποχώρηση ως ένα βασικό μέρος της αναγέννησης.

Ας ενθαρρύνουμε τις ψυχές μας καθώς η Γη ετοιμάζεται να έρθει μπροστά
από αυτό τον καιρό υποχώρησης σε μια εποχή γεμάτη με φως.

Joyce Rupp and Macrina Wiederkeh
«Ο κύκλος της Ζωής»

«Οι άνθρωποι κερδίζουν τόσο πολύ ελπίδα όταν ξέρουν
πως όταν έχουν μια εμπειρία δεν είναι μόνοι.


Joyce Rupp

«Once you understand a wound it loses its power to destroy you.”

“Sometimes we have to be left on our own to discover the uniqueness
and strength that is ours.”

Macrina Wiederkehr

*****************************************

«Μόλις κατανοήσεις μια πληγή αυτή χάνει την δύναμη να σε καταστρέψει.»

«Καμιά φορά πρέπει να μείνουμε με τον εαυτό μας για να ανακαλύψουμε την μοναδικότητα
και την δύναμη που είναι δική μας.»

Macrina Wiederkehr

.

Μια καλή κουβέντα
είναι σαν μια ανοιξιάτικη μέρα.

Ρώσικη παροιμία

.

.

.

Posted in Διάφορα | 36 Σχόλια

Ενέργεια- energie

When we are willing to stay even a moment
with uncomfortable energy,
we gradually learn not to fear it.

Simply be present with your own shifting energies
and with the unpredictability of life as it unfolds.

***************************

Όταν επιθυμούμε να μείνουμε ακόμα και ένα λεπτό
με μια άβολη ενέργεια,
σταδιακά μαθαίνουμε να μη την φοβόμαστε.

Απλά να είσαι παρόν με τις δικές σου μεταβαλλόμενες ενέργειες
και με την μη προβλεψιμότητα της ζωής καθώς αποκαλύπτεται.

It’s said that when we die,
the four elements – earth, air, fire and water
– dissolve one by one, each into the other,
and finally just dissolve into space.
But while we’re living,
we share the energy that makes everything,
from a blade of grass to an elephant,
grow and live and then inevitably wear out and die.
This energy, this life force, creates the whole world.

*****************************

Λέγεται πως όταν πεθάνουμε,
τα τέσσερα στοιχεία – γη, αέρας, φωτιά και νερό
– διαλύονται ένα ένα, το καθένα μέσα στο άλλο
και τελικά απλά διαλύονται στο διάστημα.
Αλλά καθώς ζούμε,
μοιραζόμαστε την ενέργεια που δημιουργεί τα πάντα,
από ένα φυλλαράκι χορταριού σε ένα ελέφαντα,
μεγαλώνουν και ζούνε και μετά αναπόφευκτα φθείρονται και πεθαίνουν.
Αυτή η ενέργεια, αυτή η δύναμη της ζωής, δημιουργεί όλο τον κόσμο.

.

Trying to change ourselves doesn’t work in the long run
because we’re resisting our own energy.
Self-improvement can have temporary results,
but lasting transformation occurs only when we honor ourselves
as the source of wisdom and compassion.

When we struggle agains our energy we reject the source of wisdom.

Pema Chodron

******************************************

Η προσπάθεια να αλλάξουμε τον εαυτό μας,
δεν λειτουργεί για μεγάλο διάστημα
γιατί αντιστεκόμαστε στη δικιά μας, ενέργεια.
Η προσωπική βελτίωση μπορεί να έχει προσωρινά αποτελέσματα,
αλλά η διαρκής μεταμόρφωση εμφανίζεται μόνο όταν τιμούμε τον εαυτό μας
ως πηγή σοφίας και συμπόνοιας.

Όταν παλεύουμε ενάντια στην ενέργεια μας
απορρίπτουμε την πηγή της ενέργειας.

Πέμα Τσόντρον

.


ΥΓ: Ευχαριστώ τον Leon Hieros για την μετάφραση του παραπάνω video της Pema Chodron που θα βρείτε στα σχόλια.

.

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Εμπόδιο- Hindrance

«Only when the mind is really free can you discern and find out
what the hindrances are that impede freedom.
And, to discover your hindrances, you must become aware.
You must become fully conscious of all your words,
your actions, your thoughts and feelings—everything.


In that awareness, in that flame, cause, action,
and effect are known instantaneously.
Therefore, there is an immediate adjustment without struggle.

***********************************

«Μόνο όταν ο νους είναι πραγματικά ελεύθερος μπορείς να διακρίνεις
και να ανακαλύψεις ποια είναι τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ελευθερία.
Και, για να ανακαλύψεις τα εμπόδια σου, πρέπει να έχεις επίγνωση.
Πρέπει να έχεις πλήρη συνείδηση όλων των λέξεων σου,
των πράξεων σου, των σκέψεων και των συναισθημάτων σου- τα πάντα.

Σε αυτή την επίγνωση, σε αυτή την φλόγα, αιτία, δράση
και αποτέλεσμα γίνονται γνωστά στη στιγμή.
Επομένως, υπάρχει μια άμεση προσαρμογή χωρίς αγώνα.


I am not giving you a panacea.
You experiment with it, and you will see it for yourself,
instead of going to an opposite.
That is, when you are afraid, you search out courage. 
Thereby your courage becomes an escape from fear

and, therefore, it is no longer courage;
it is the covering up of fear
which we call courage, and hence,
the conflict of opposites continually exists.

***********************************************

Δεν σας δίνω μια πανάκεια.
Πειραματιστείτε με αυτό και θα το δείτε μόνοι σας,
αντί να πηγαίνετε σε κάτι αντίθετο.
Δηλαδή, όταν φοβάστε, ψάχνετε για κουράγιο.
Έτσι το κουράγιο σας γίνεται μια φυγή από τον φόβο
και επομένως, δεν είναι πια κουράγιο,
είναι η επικάλυψη του φόβου
που ονομάζουμε κουράγιο και ως εκ τούτου,
η σύγκρουση των αντιθέτων εξακολουθεί να υπάρχει.

.


Whereas, if you become aware of the cause of fear,
in that flame the cause is rooted out.
That is, to become aware you must think completely, wholly.


Whatever thoughts arise in your mind,
think through and you will see what the hindrances

are in your thinking through public opinion, past authorities, and so on.
And, in facing those limitations you are free of those limitations.»

*************************************************

Ενώ, αν έχετε επίγνωση της αιτίας του φόβου,
με αυτή την φλόγα η αιτία ξεριζώνεται.
Δηλαδή, για να έχετε επίγνωση πρέπει να σκέφτεστε ολοκληρωτικά, ολότελα.

Οποιεσδήποτε σκέψεις εγείρονται στον νου σας,
σκεφτείτε τις βαθιά και θα δείτε πως τα εμπόδια
βρίσκονται στον τρόπο που σκέφτεστε εξ αιτίας της κοινής γνώμης,
περασμένων αυθεντιών και λοιπά.
Και, αντιμετωπίζοντας αυτούς τους περιορισμούς
είστε ελεύθερος από αυτούς τους περιορισμούς.»

J. Krishnamurti

.

ΥΓ: Στην παρακάτω ανάρτηση μπορείτε να παρακολουθήσετε υποτιτλισμένα σε video τον Κρισναμούρτι να μιλά για αλλαγή.

PS: Here the video of Krisnamurti about change.

.

.

Posted in Διάφορα | 37 Σχόλια

Περιμένοντας- Waiting

Waiting is not a very popular attitude.
Waiting is not something that people think about with great sympathy.
In fact, most people consider waiting a waste of time.
Perhaps this is because the culture in which we live is basically saying,
“Get going! Do something!
Show you are able to make a difference!
Don’t just sit there and wait!”

***********************************************

Η αναμονή δεν είναι μια πολύ δημοφιλής στάση,
Το να περιμένεις δεν είναι κάτι που ο κόσμος αντιμετωπίζει με μεγάλη συμπάθεια.
Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την αναμονή χάσιμο χρόνου.
Ίσως αυτό συμβαίνει γιατί ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε, βασικά λέει:
«Συνέχισε! Κάνε κάτι!
Δείξε πως είσαι ικανός να κάνεις τη διαφορά!
Μην κάθεσαι μόνο εκεί και περιμένεις!»

For many people, waiting is an awful desert between
where they are and where they want to go.
And people do not like such a place.
They want to get out of it by doing something…


Those who are waiting are waiting very actively.
They know that what they are waiting for is growing
from the ground on which they are standing…

************************************

Για πολλούς ανθρώπους, το να περιμένεις είναι μια φρικτή έρημος
ανάμεσα από εκεί που βρίσκονται και εκεί που θέλουν να πάνε.
Και στους ανθρώπους δεν αρέσει μια τέτοια θέση.
Θέλουν να φύγουν από εκεί κάνοντας κάτι…

Αυτοί που περιμένουν, περιμένουν πολύ ενεργά.
Ξέρουν πως αυτό που περιμένουν αναπτύσσεται
από το έδαφος πάνω στο οποίο στέκονται.
..
.

A waiting person is a patient person.
The word “patience” means the willingness to stay where we are
and life the situation out to the full in the belief that something
hidden there will manifest itself to us.
Impatient people are always expecting the real thing to happen
somewhere else and therefore want to go elsewhere.
The moment is empty.
But patient people dare to stay where they are.
Patient living means to live actively in the present and wait.

***************************************

Ένα άτομο που περιμένει είναι ένα υπομονετικό άτομο.
Η λέξη «υπομονή» σημαίνει την προθυμία να μείνεις εκεί που είσαι
και να ζήσεις την κατάσταση στην πληρότητα της,
πιστεύοντας πως κάτι κρυμμένο θα αποκαλυφθεί εκεί σε μας.
Τα ανυπόμονα άτομα πάντα περιμένουν το πραγματικό πράγμα να συμβεί
σε κάποιο μέρος και επομένως θέλουν να πάνε κάπου αλλού.
Η στιγμή είναι άδεια.
Αλλά τα υπομονετικά άτομα τολμούν να μείνουν εκεί που είναι.
Η υπομονετική ζωή σημαίνει να ζεις δραστήρια στο παρόν και να περιμένεις.

.

In our particular historical situation,
waiting is even more difficult because we are so fearful.
One of the most pervasive emotions in the atmosphere around us is fear.
People are afraid – afraid of inner feelings, afraid of other people,
and also afraid of the future.
Fearful people have a hard time waiting,
because when we are afraid we want to get away from where we are…
Many of our destructive acts come from the fear
that something harmful will be done to us…
People who live in a world of fear
are more likely to make aggressive, hostile, destructive responses
than people who are not so frightened.
The more afraid we are, the harder waiting becomes.

*****************************************

Στην ειδική ιστορική μας κατάσταση,
το να περιμένεις είναι ακόμα πιο δύσκολο επειδή είμαστε φοβισμένοι.
Ένα από τα πιο διάχυτα συναισθήματα στην ατμόσφαιρα γύρω μας, είναι ο φόβος.
Ο κόσμος φοβάται – φοβάται τα εσωτερικά του συναισθήματα, φοβάται άλλα άτομα
και επίσης φοβάται το μέλλον.
Οι φοβισμένοι άνθρωποι περνούν δύσκολα περιμένοντας,
επειδή όταν είμαστε φοβισμένοι θέλουμε να φύγουμε μακριά από εκεί που είμαστε…
Πολλές από τις καταστροφικές μας πράξεις προέρχονται από το φόβο
πως κάτι βλαβερό θα συμβεί σε μας…
Τα άτομα που ζουν σε ένα κόσμο φόβου
είναι πιο πιθανό να αντιδράσουν επιθετικά, εχθρικά, καταστροφικά
από τα άτομα που δεν είναι τόσο φοβισμένα.
Όσο πιο φοβισμένοι είμαστε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η αναμονή.

Simone Weil said,
“Waiting patiently in expectation

is the foundation of the spiritual life.”

Active waiting means to be present fully to the moment,
in the conviction that something is happening
where you are and that you want to be present to it
Waiting is essential to the spiritual life.

********************************

Η Σιμόν Ουέιλ είπε:
«Το να περιμένεις υπομονετικά σε αναμονή είναι

το θεμέλιο της πνευματικής ζωής.»

Ενεργή αναμονή σημαίνει να είσαι ολοκληρωτικά παρόν στη στιγμή,
έχοντας την πεποίθηση ότι κάτι συμβαίνει
εκεί που βρίσκεσαι και θέλεις να είσαι παρόν σε αυτό…
Το να περιμένεις είναι απαραίτητο στην πνευματική ζωή.

Henri Nouwen

.

.
.

Posted in Διάφορα | 28 Σχόλια