Δοκίμασε! – Try!

Try to go a whole seven days
without having to control everything,
without stressing when things don’t work out
as you thought they would or should

**************

Δοκίμασε να περάσεις επτά ολόκληρες μέρες
χωρίς να χρειάζεται να ελέγξεις οτιδήποτε,
χωρίς να αγχώνεσαι όταν τα πράγματα δεν δουλεύουν
όπως νόμιζες ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε
να πάνε.

.

.

Try to go a whole seven days
without having to control everything,
without stressing when things don’t work out
as you thought they would or should.
As you do this,
any time you feel the need to take charge,
try to relax out of it,
just to see what happens.
Look for the good that happened precisely
because things didn’t work out
way you thought they would or should.

***************************

Δοκίμασε να περάσεις επτά ολόκληρες μέρες
χωρίς να χρειάζεται να ελέγξεις οτιδήποτε,
χωρίς να αγχώνεσαι όταν τα πράγματα δεν δουλεύουν
όπως νόμιζες ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε
.
Καθώς το κάνεις αυτό,
οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείς ότι χρειάζεσαι να πάρεις ενέργεια
δοκίμασε να χαλαρώσεις έξω από αυτό
απλά για να δεις τι συμβαίνει.
Κοίτα για το καλό που συμβαίνει ακριβώς
γιατί τα πράγματα δεν λειτουργούν
με τον τρόπο που σκεφτόσουν ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε.

.

.

And take your time.
There really is no desperate hurry.
When we constantly pursue perfection,
our life speeds up.
We make hasty decisions and snap judgments….

You’ll likely feel relived,
and make better choices.

 
Beth Kemton


 ‘Wabi Sabi’ shares life lessons inspired by Japanese culture.

«Life is wild and glorious, hard and beautiful.
I seek out answers to some of life’s most interesting questions,
to find tools and advice to help us live well.»

Wabi Sabi:
Book,»Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect life«

******************************

«Και πάρε τον χρόνο σου.
Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος απελπισμένης βιασύνης.
Όταν συνεχώς κυνηγάμε την τελειότητα
η ζωή μας, επιταχύνεται.
Παίρνουμε επιπόλαιες αποφάσεις και κάνουμε λανθασμένες κρίσεις…
«

Πιθανώς θα αισθανθείς ξανά ζωντανός
και θα κάνεις καλύτερες επιλογές.

Η Μπεθ Κέμπτον

Γεννήθηκε στην Αγγλία.
Έχει δυο πτυχία πάνω στην Ιαπωνική φιλοσοφία.
Είναι συγγραφέας και λάτρης της Ιαπωνικής τέχνης.

«Η ζωή είναι άγρια και λαμπρή, σκληρή και όμορφη.
Αναζητώ απαντήσεις σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα της ζωής,
για να βρω εργαλεία και να βοηθήσω να ζήσουμε καλά.»

Wabi Sabi:
Από το βιβλίο, «Ιαπωνική Σοφία για μια Τελείως Ατελή ζωή»

.

.


.


.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Οδηγός – Guide

«May I be a guard for those who need protection
A guide for those on the path
A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood
May I be a lamp in the darkness

**********************

Μακάρι να είμαι ένας φύλακας για αυτούς που χρειάζονται προστασία
Οδηγός για αυτούς στο μονοπάτι
Ένα καράβι, μια σχεδία, μια γέφυρα για αυτούς που επιθυμούν να διασχίσουν τον χείμαρρο
Μακάρι να είμαι μια λάμπα στο σκοτάδ
ι

.

.

This prayer was written by Shantideva,
a Buddhist monk of the Mahayana tradition who lived around 700 AD.

It is said that the Dalai Lama considers this text
to be THE source for developing altruism in your character
and the «Spirit of Awakening.»
It is also said that the Dalai Lama 
recites this prayer every morning as part of his waking rituals.

So, if you give it a try, you are in good company!

*****************************

Αυτή η προσευχή είχε γραφτεί από τον Σαντιντέβα,
έναν Βουδιστή μοναχό της παράδοσης των Ιμαλαϊων
που έζησε γύρω στο 700 π.Χ.

Λέγεται πως ο Δαλάι Λάμα θεωρεί αυτό το κείμενο
να είναι Η πηγή για να αναπτύξεις τον αλτρουισμό στον χαρακτήρα σου
και για το «Πνεύμα της Αφύπνισης.'»
Επίσης λέγεται πως ο Δαλάι Λάμα
απαγγέλλει αυτή την προσευχή κάθε πρωί ως μέρος της άγρυπνης τελετουργίας.

Έτσι, αν το δοκιμάσετε, είστε με καλή παρέα!

.

Lantern lamp at night

«May I be a guard for those who need protection

A guide for those on the path

A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood

May I be a lamp in the darkness

A resting place for the weary

A healing medicine for all who are sick

A vase of plenty, a tree of miracles

******************************

Μακάρι να είμαι ένας φύλακας για αυτούς που χρειάζονται προστασία

Ένας οδηγός για αυτούς στο μονοπάτι


Ένα καράβι, μια σχεδία, μια γέφυρα για αυτούς που επιθυμούν να διασχίσουν τον χείμαρρο


Μακάρι να είμαι μια λάμπα στο σκοτάδι


Ένα ησυχαστήριο για τον εξαντλημένο


Ένα θεραπευτικό φάρμακο για όλους όσους είναι άρρωστοι


Ένα βάζο αφθονίας, ένα δέντρο με θαύματα

.

.

And for the boundless multitudes of living beings

May I bring sustenance and awakening

Enduring like the earth and sky

Until all beings are freed from sorrow

And all are awakened.»

****************************

Και για το απεριόριστο πλήθος των ζωντανών όντων

Μακάρι να φέρω τροφή και επίγνωση


Να αντέχουν όπως η γη και ο ουρανός


Έως ότου όλα τα όντα να είναι ελεύθερα από τον πόνο


Και να είναι αφυπνισμένα.»

.

.

Βreath and be still for a brief moment.

What speaks loudly in this prayer
is that we are all in this together.
We are alive thanks to our ancestors
and by helping the people, plants, animals,
and life in our environment,
we show appreciation for existing in this world.

****************************

Ανέπνευσε και μείνε για λίγο σιωπηλός.

Αυτό που μας αγγίζει βαθιά σε αυτή την προσευχή,
είναι πως σε αυτή είμαστε όλοι μαζί.
Είμαστε ζωντανοί χάρη στους προγόνους μας
και βοηθώντας τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα
και την ζωή στο περιβάλλον μας,
δείχνουμε ευγνωμοσύνη που υπάρχουμε σε αυτό τον κόσμο.

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Άφησε το – Let it go

Letting go is a central theme in spiritual practice,
as we see the preciousness and brevity of life.

******************

Το να αφήνεις να φύγει, είναι ένα κεντρικό θέμα στην πνευματική πρακτική,
καθώς βλέπουμε πόσο πολύτιμη και σύντομη είναι η ζωή.

.

.

Letting go is a central theme in spiritual practice,
as we see the preciousness and brevity of life.
Sooner or later we have to learn to let go
and allow the changing mystery of life
to move through us without our fearing it,
without holding and grasping.

************************

Το να τα αφήνεις να φεύγουν είναι ένα κεντρικό θέμα στην πνευματική πρακτική,
καθώς βλέπουμε το πόσο πολύτιμη και σύντομη είναι η ζωή.
Αργά ή γρήγορα πρέπει να μάθουμε να τα αφήσουμε να φύγουν
και να επιτρέψουμε στα εναλλασσόμενα μυστήρια της ζωής
να μας διαπεράσουν χωρίς να τα φοβόμαστε,
χωρίς να τα κρατάμε και να γαντζωνόμαστε από αυτά.

.

.

Letting go and moving through life
from one change to another brings
the maturing of our spiritual being.

In the end we discover that to love and let go
can be the same thing.


Both ways do not seek to possess. 
Both allow us to touch each moment
of this changing life and allow us
to be there fully for whatever arises next.

Jack Kornfield

*************************

Το να τα να αφήνεις να φύγουν και να κινήσε μέσα από τη ζωή
από μια αλλαγή στην άλλη,
φέρνει την ωρίμανση της πνευματικής μας ύπαρξης.


Στο τέλος ανακαλύπτουμε πως το να αγαπάς και το να αφήνεις να φύγει
μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα.


Και οι δυο τρόποι δεν επιδιώκουν να κατέχεις.
Και οι δυο, μας επιτρέπουν να αγγίζουμε την κάθε στιγμή
αυτής της εναλλασσόμενης ζωής και μας επιτρέπουν
να είμαστε εκεί ολοκληρωτικά για οτιδήποτε εμφανίζεται μετά.

Τζακ Κόρνφιλντ

Γεννήθηκε το 1945 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι συγγραφέας και δάσκαλος στο κίνημα Vipassana
στον αμερικανικό βουδισμό Theravada.

.

.

“Even Socrates, who lived a very frugal and simple life,
loved to go to the market.
When his students asked about this, he replied,
«I love to go and see all the things I am happy without.”

************************

Ακόμη και ο Σωκράτης που έζησε μια πολύ λιτή και απλή ζωή,
του άρεσε να πηγαίνει στην αγορά.
Όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν σχετικά με αυτό, απάντησε:
«Μου αρέσει να πηγαίνω και να βλέπω όλα τα πράγματα
που είμαι ευτυχισμένος χωρίς.»

Jack Kornfield

.

.


.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Η Εικόνα – The Image

I can’t learn about myself
if I have any previous opinion about myself.

***************

Δεν μπορώ να μάθω για τον εαυτό μου
αν έχω κάποια προηγούμενη άποψη για τον εαυτό μου.
.

.

“Any conclusion I have about myself, that I’m good, that I’m bad,
that I’m noble, ignoble, there is great nobility in me,
but I act ignobly—all that kind of things—
all that is an image, a conclusion about myself.
So I can’t learn about myself
if I have any previous opinion about myself.

The world outside me:
technology, the trees, the mountains, the science, all that,
I want to look at it as though I’m looking at it
for the first time in my life.

****************************

«Οποιοδήποτε συμπέρασμα έχω για τον εαυτό μου, ότι είμαι καλός, ότι είμαι κακός,
ότι είμαι ευγενής, άθλιος, ότι υπάρχει μέσα μου, μεγάλη αρχοντιά,
αλλά δρω άθλια – όλα αυτά τα είδη πραγμάτων-
όλα αυτά είναι μια εικόνα, ένα συμπέρασμα για τον εαυτό μου.
Έτσι δεν μπορώ να μάθω για τον εαυτό μου
αν έχω οποιαδήποτε προηγούμενη άποψη για τον εαυτό μου.

Ο κόσμος έξω από μένα:
Η τεχνολογία, τα δένδρα, τα βουνά, η επιστήμη, όλα αυτά,
παρόλο που τα κοιτάζω
θέλω να τα κοιτάξω σαν να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου
.

.

.

If I do I see things much more vividly, more intensely.
I find new things in that look.
And if I want to look at you,
if I have an image about you I can’t see you,
I have no relationship with you,
the image prevents me from having contact with you.


Inwardly if the mind has any opinion about itself,
then it can’t learn about itself.”


J. Krishnamurti, 1972

**************************

Αν το κάνω, βλέπω τα πράγματα πολύ πιο ζωντανά, πιο έντονα,
ανακαλύπτω νέα πράγματα σε αυτό το κοιτάγματα.
Και αν θέλω να σε κοιτάξω,
αν έχω μια εικόνα για σένα, δεν μπορώ να σε κοιτάξω,
δεν έχω καμιά σχέση μαζί σου,
η εικόνα με εμποδίζει να έχω επαφή μαζί σου.


Εσωτερικά αν ο νους έχει κάποια άποψη για τον εαυτό του,
τότε δεν μπορεί να μάθει για τον εαυτό του.»

Τζ. Κρισναμούρτι, 1972

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 22 Σχόλια

Κομματιάζω – Break

Is life one long painful breaking
interspersed with moments of wonder?

****************

Είναι άραγε η ζωή ένα μακρύ οδυνηρό κομμάτιασμα
διανθισμένο με στιγμές δέους;

.

.

We blink a thousand times a day.
A thousand times a day the world goes dark.
A thousand times a day we wake. 
We can’t escape this opening and closing.
Even as you read this, your eyes,
along with your heart and mind, are blinking
–  opening and closing repeatedly,
no matter what you do.
It is part of being human.

*****************************

Βλεφαρίζουμε χιλιάδες φορές μες τη μέρα.
Χιλιάδες φορές μες τη μέρα ο κόσμος σκοτεινιάζει.
Χιλιάδες φορές μες τη μέρα ξυπνάμε.
Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το άνοιγμα και κλείσιμο.
Ακόμα καθώς διαβάζετε αυτό, τα μάτια σας,
μαζί με την καρδιά σας και τον νου σας, βλεφαρίζουν
– ανοίγουν και κλείνουν επανειλημμένα,
ότι και να τι κάνετε
δεν έχει σημασία.
Είναι μέρος της ανθρώπινης σας υπόστασης.

.

.

Yet so much depends on which you see as home
– being open or closed. 
Do you see life as one stream of light
interspersed with nights of dark,
or as one stream of darkness interspersed with days of light? 
Though there will never be an answer,
what we believe about the nature of life matters.
It lifts or burdens our days.

So ask yourself, more than once,
Is life one long miracle of feeling
interspersed with moments of breaking?
Do we repeatedly fall into our humanness
from never-ending light?
Or is life one long painful breaking interspersed
with moments of wonder?
Do we struggle up from the unending dark
briefly into glimpses of light?

Mark Nepo 
«The Book Of Awakening«

************************

Επίσης τόσα πολλά εξαρτώνται από αυτό που βλέπεις
ως οικείο – με το να είσαι ανοιχτός ή κλειστός.
Βλέπεις τη ζωή σαν ένα ποτάμι φωτός
διανθισμένο με νύχτες σκοταδιού
ή σαν ένα ποτάμι σκότους διανθισμένο με μέρες φωτός;
Παρόλο που δεν θα υπάρξει ποτέ απάντηση,
αυτό που πιστεύουμε για τη φύση της ζωής έχει σημασία.
Ανυψώνει ή καταπιέζει τις μέρες μας.

Έτσι ρώτα τον εαυτό σου, παραπάνω από μια φορά,
Είναι η ζωή, ένα μακροσκελές θαύμα αισθημάτων
διανθισμένο με στιγμές κομματιάσματος;
Μήπως επανειλημμένα πέφτουμε μέσα στον ανθρωπισμό μας
από το φως που δεν έχει τέλος;
Ή η ζωή είναι ένα μακρύ οδυνηρό κομμάτιασμα
διανθισμένο με στιγμές δέους;
Μήπως αγωνιζόμαστε από το ατελείωτο σκοτάδι
σε φευγαλέες αναλαμπές φωτός;

Μαρκ Νέπο
«Το Βιβλίο της Αφύπνισης»

Ο Mark Nepo, γεννήθηκε το 1951 στη Νέα Υόρκη.
Είναι ποιητής και πνευματικός σύμβουλος
που έχει διδάξει στους τομείς της ποίησης
και της πνευματικότητας για πάνω από 30 χρόνια.
Έχει δημοσιεύσει 12 βιβλία και ηχογράφησε έξι ηχητικά έργα.

.

.

.


.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Συνήθεια – Habit

We are at war within ourselves…
We have to learn the art of stopping.

**************

Είμαστε σε πόλεμο με τους εαυτούς μας…
Πρέπει να μάθουμε την τέχνη του σταματήματος.

.

There is a story in Zen circles about a man and a horse.

The horse is galloping quickly,

and it appears that the man on the horse

is going somewhere important.

Another man standing alongside the road, shouts,

“Where are you going?”

and the first man replies,

“I don’t know! Ask the horse!”

*************************

Υπάρχει μια ιστορία στους Ζεν κύκλους για έναν άνθρωπο και ένα άλογο.

Το άλογο καλπάζει γρήγορα,

και φαίνεται πως ο άνθρωπος πάνω στο άλογο

πάει σε κάποιο σημαντικό μέρος.

Ένας άλλος άνθρωπος που στεκόταν κατά μήκος του δρόμου, φώναξε,

«Πού πας;«

και ο πρώτος άνθρωπος απαντά,

«Δεν ξέρω! Ρώτα το άλογο!»


This is also our story.

We are riding a horse,

we don’t know where we are going,
and we can’t stop.

The horse is our habit energy pulling us along,
and we are powerless.

We struggle all the time, even during our sleep.

We are at war within ourselves…

We have to learn the art of stopping

– stopping our thinking, our habit energies,
our forgetfulness, the strong emotions that rule us.

Thich Nhat Hahn, 
«The Heart of the Buddha’s Teaching«

********************************

Αυτή είναι επίσης η ιστορία μας.

Ιππεύομε ένα άλογο,


δεν ξέρουμε πού πάμε


και δεν μπορούμε να σταματήσουμε
.

Το άλογο είναι η συνηθισμένη μας ενέργεια που μας τραβά μπροστά
και είμαστε αδύναμοι.


Αγωνιζόμαστε όλη την ώρα, ακόμα και κατά την διάρκεια του ύπνου μας.


Πρέπει να μάθουμε την τέχνη του σταματήματος


– να σταματάμε την σκέψη μας, τις συνηθισμένες μας ενέργειες,
την μη συχώρεση, τα δυνατά συναισθήματα που μας κυβερνούν.

Τικ Νατ Χαν
«Η Καρδιά της Διδασκαλίας του Βούδα»

Ο Thích Nhất Hạnh
11 Οκτωβρίου 1926 – 22 Ιανουαρίου 2022
Ήταν ένας Βιετναμέζος βουδιστής μοναχός, ακτιβιστής της ειρήνης,
παραγωγικός συγγραφέας, ποιητής και δάσκαλος.

.


.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Υπεύθυνος – Responsible

«I feel I am responsible for the rest of the world,
whatever is happening in the world I am responsible.»

****************

«Αισθάνομαι ότι είμαι υπεύθυνος για το υπόλοιπο του κόσμου,
οτιδήποτε συμβαίνει στο κόσμο είμαι υπεύθυνος.»

.

.

I feel I am responsible for the rest of the world,
whatever is happening in the world I am responsible.
Whether what is happening in Belfast or the riots in England,
or the Middle East threat of war, or the starvation in India,
and so on and so on.
As a human being who is part of the rest of humanity
I feel I am responsible, deeply.
It is not just a verbal conclusion but I feel that very strongly.

******************************

Αισθάνομαι ότι είμαι υπεύθυνος για το υπόλοιπο του κόσμου,
οτιδήποτε συμβαίνει στο κόσμο είμαι υπεύθυνος.
Είτε αυτό συμβαίνει στο Μπέλφαστ ή με τις αναταραχές στην Αγγλία
ή την απειλή πολέμου στη Μέση Ανατολή ή τη πείνα στην Ινδία
και λοιπά και λοιπά.
Ως ένα ανθρώπινο πλάσμα που είναι μέρος του υπολοίπου της ανθρωπότητας
αισθάνομαι πως είμαι υπεύθυνος, βαθιά.
Δεν είναι απλά ένα λεκτικό συμπέρασμα αλλά το αισθάνομαι αυτό πολύ δυνατά.


And also I will be concerned whether it is merely a small group
that are holding the vase in which the flower is growing,
but holding it in a small little group,
but I want to throw the seeds all over the world.
That’s my responsibility.


It doesn’t matter who understands or who doesn’t understand
but it is my responsibility to sow the seed wherever it will fall
– on a piece of dry earth or in a fertile soil.»

*********************************

Και επίσης θα με ενδιέφερε κατά πόσο είναι απλά μια μικρή ομάδα
που κρατά το βάζο μέσα στο οποίο το λουλούδι μεγαλώνει
αλλά να κρατιέται σε μια μικρή ομάδα,
αλλά θέλω να ρίξω τους σπόρους παντού σε όλο τον κόσμο.
Αυτή είναι η ευθύνη μου.

Δεν έχει σημασία ποιος καταλαβαίνει ή ποιος δεν καταλαβαίνει
αλλά είναι η δικιά μου ευθύνη να σπείρω τον σπόρο οπουδήποτε πέσει
– σε ένα κομμάτι ξερής γης ή σε ένα έφορο έδαφος.»

Jiddu Krishnamurti
Discussion with Committees at Saanen, 1981

****************************

Τζίντου Κρισναμούρτι
Συζήτηση με τις Επιτροπές στο Ζάανεν, 1981

.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Χαρωπός – Merry

Merrily I clap my two hands !!!

My motto has always been:
“Always merry and bright.”

*********************

Το μότο μου, πάντα ήταν:
«Να είσαι πάντα χαρωπός και φωτεινός.
«

.

.

My motto has always been:
“Always merry and bright.”

Perhaps that is why I never tire of quoting Rabelais:
«For all your ills I give you laughter.”

As I look back on my life,
which has been full of tragic moments,
I see it more as a comedy than a tragedy.
The man who takes himself seriously is doomed…

***************************

Το μότο μου, πάντα ήταν:
«Πάντα να είσαι χαρωπός και φωτεινός.»

Ίσως γι αυτό ποτέ εγώ δεν κουράζομαι να παραθέτω τον Ραμπελέ:
«Για όλες τις αρρώστιες σας, σας δίνω γέλιο.»


Καθώς κοιτάζω πίσω στην ζωή μου,
που υπήρξε γεμάτη από τραγικά στιγμές,
την βλέπω πιο πολύ σαν κωμωδία παρά σαν τραγωδία.
Ο άνθρωπος που παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά θα έχει κακή έκβαση..

.There is nothing wrong with life itself.
It is the ocean in which we swim
and we either adapt to it or sink to the bottom. 
But it is in our power as human beings
not to pollute the waters of life,
not to destroy the spirit which animates us.

The most difficult thing for a creative individual
is to refrain from the effort to make the world to his liking
and to accept his fellow man for what he is,
whether good, bad or indifferent.

Henry Miller, 1891 – 1980
American writer and artist.

************************

Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με την ίδια τη ζωή.
Είναι ο ωκεανός στον οποίο κολυμπούμε
και είτε προσαρμοζόμαστε σε αυτό ή βουλιάζουμε στον πυθμένα.
Αλλά είναι στη δύναμη μας ως ανθρώπινα πλάσματα
να μη μολύνουμε τα νερά της ζωής,
να μη καταστρέφουμε το πνεύμα που μας κινητοποιεί.

Χένρι Μίλλερ, 1891 – 1980
Αμερικανός συγγραφέας και καλλιτέχνης.

..

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Ευγένεια – Graciousness

Graciousness is a quality of mind
that does not separate truth and beauty.

********************

Η ευγένεια είναι μια ποιότητα του νου
που δεν ξεχωρίζει την αλήθεια από την ομορφιά.

.

Ο Πλίλοτ πρόσεξε πως παρόλο που είχε μια πολύ μικρή καρδιά
μπορούσε να κρατήσει τεράστια ποσότητα ευγνωμοσύνης.

*****************

Graciousness is a quality of mind
that does not separate truth and beauty.

Talk of truth always makes it sound
as if truth were the cardinal virtue.
Yet without beauty, truth becomes blind
and can be turned into a blunt and heartless imperative. 
When we hold beauty and truth together,
truth will always have a sense of compassion and gentleness.

*********************

Η ευγένεια είναι μια ποιότητα του νου
που δεν ξεχωρίζει την αλήθεια από την ομορφιά.

Το να μιλάς για αλήθεια πάντα το κάνει να ηχεί
σαν η αλήθεια να ήταν η θεμελιώδης αρετή.
Και όμως χωρίς ομορφιά, η αλήθεια γίνεται τυφλή
και μπορεί να μετατραπεί σε έναν ωμό και αναίσθητο αυταρχισμό.

Όταν κρατάμε την ομορφιά και την αλήθεια μαζί,
η αλήθεια πάντα θα έχει μια αίσθηση συμπόνοιας και καλοσύνης.

.

– Ποιες είναι οι άλλες λέξεις για ευγένεια;
– Αβρός, ευγενής, στοργικός, πράος, φιλικός, γλυκός, καλός,
εγκάρδιος, γενναιόδωρος, σπλαχνικός.

Sometimes the so-called facts of a situation
actually tell us little or nothing about the heart of an experience.
Only in the light of beauty can we come to see what is really present.
This is true also of the way in which we view our own life.

If we were to describe our life strictly in terms of its factual truth,
most of its interesting, complex,
and surprising dimensions would remain unmentioned.
The gracious eye can find the corners where growth
and healing are at work even when we feel weak and limited.

It is no wonder that Jesus said;
the gentle shall inherit the earth.

****************************

Καμιά φορά αυτά που αποκαλούμε το γεγονός μιας κατάστασης
στη πραγματικότητα, μας λέει πολύ λίγα ή τίποτα σχετικά με την καρδιά μιας εμπειρίας.
Μόνο κάτω από το φως της ομορφιάς μπορούμε να καταφέρουμε να δούμε
τι είναι πραγματικά στο παρόν.
Αυτό είναι επίσης αληθινό για τον τρόπο που βλέπουμε τη δικιά μας ζωή.

Αν επρόκειτο να περιγράψουμε τη ζωή μας αυστηρά με όρους τεκμηριωμένης αλήθειας,
οι περισσότερες ενδιαφέρουσες, σύνθετες
και εκπληκτικές διαστάσεις της, θα παρέμεναν ανείπωτες.

Το ευγενικό μάτι μπορεί να βρει τις γωνίες όπου η ανάπτυξη
και η θεραπεία λειτουργούν ακόμα και όταν αισθανόμαστε αδύναμοι και περιορισμένοι.

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει που ο Χριστός είπε,
ο ευγενικός θα κληρονομήσει τη γη.

John O Donohue
 
«Divine Beauty»

****************

Τζον Ο Ντοναχιού
(1956-2008)
Ιρλανδός ποιητής, συγγραφέας, φιλόσοφος, ιερωμένος.

«Η Θεία Ομορφιά»


.

.

.

Posted in Διάφορα | 26 Σχόλια

Καλοσύνη – Goodwill

Let all peoples be happy,
weak or strong, of high, middle,
low estate, small or great,
visible or invisible, near or far away,
alive or still to be born.

***************

Ας είναι όλοι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι,
αδύναμοι ή δυνατοί, από υψηλή, μεσαία,
χαμηλή θέση, μικρή ή μεγάλη,
ορατή ή αόρατη, κοντινή ή πολύ μακρινή,
ζωντανοί ή πρόκειται να γεννηθούν
.

Let all peoples be happy,

weak or strong, of high, middle,

low estate, small or great,

visible or invisible, near or far away,

alive or still to be born.

.

May they all be entirely happy.

Let nobody lie to anybody

or despise any single being anywhere.

May no one wish harm to any single creature

out of anger or hatred.

************************

Ας είναι όλοι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι,

αδύναμοι ή δυνατοί, από υψηλή, μεσαία,


χαμηλή θέση, μικρή ή μεγάλη,


ορατή ή αόρατη, κοντινή ή πολύ μακρινή,


ζωντανοί ή πρόκειται να γεννηθούν
.

.

Είθε όλοι να είναι εντελώς ευτυχισμένοι.

Ας μη πει κανείς ψέματα σε κανένα

ή να περιφρονήσει οποιοδήποτε πλάσμα οπουδήποτε

Είθε κανείς να μην ευχηθεί κακό σε οποιοδήποτε πλάσμα

από θυμό ή μίσος.

.


Let us cherish all creatures

as a mother her only child. 

May our loving thoughts fill the whole world above,

below, across without limit of boundless

goodwill toward the whole world,

unrestricted, free of hatred and enmity

***************************

Ας αγκαλιάσουμε με τρυφερότητα όλα τα πλάσματα

όπως μια μητέρα το μοναδικό της παιδί.

Είθε οι τρυφερές μας σκέψεις γεμίσουν όλο τον πάνω κόσμο,

τον από κάτω, διαγώνια χωρίς όρια απεραντοσύνης


καλοσύνης απέναντι σε όλο τον κόσμο,


χωρίς περιορισμό, ελεύθερα από μίσος και εχθρότητα.

Early Buddhist aspiration,
quoted by Karen Armstrong

Νεότερη Βουδιστική επίκληση
που αναφέρει η Κάρεν Άρμστρονγκ

Η Κάρεν Άρμστρονγκ γεννήθηκε στην Αγγλία το 1944 και είναι Βρετανίδα συγγραφέας
γνωστή για τα βιβλία της σχετικά με τη συγκριτική θρησκεία.

 .

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Φυγή – Escape

«The primary cause of conflict is escape;
escape through idea.
Please observe yourself:

***************

«Ο αρχικός λόγος της σύγκρουσης είναι η φυγή,
η φυγή μέσα από μια ιδέα.
Παρακαλώ παρατηρήστε τον εαυτό σας:

.

.

«The primary cause of conflict is escape;
escape through idea.
Please observe yourself:
how, instead of facing, let us say, jealousy, envy
–coming directly into contact with it–
you say, ‘How shall I get over it?
What shall I do?
What are the methods by which I can not be jealous?’,
which are all ideas and therefore an escape
from the fact that you are jealous;
and by going away from the fact,
through ideas, prevents you not only wasting your energy,
but prevents you from coming into contact directly with that feeling.

*****************************

«Ο αρχικός λόγος σύγκρουσης είναι η φυγή,
η φυγή μέσα από μια ιδέα.
Παρακαλώ παρατηρείστε τον εαυτό σας:
πως, αντί να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, την ζήλια, τον φθόνο
– να έρθετε σε άμεση επαφή με αυτό-
λέτε, «Πώς θα το ξεπεράσω;
Τι θα κάνω;
Με ποιες μεθόδους μπορώ να μη ζηλεύω;»
που όλα είναι ιδέες και επομένως μια φυγή από το γεγονός ότι ζηλεύεις
και φεύγοντας μακριά από το γεγονός,
μέσα από ιδέες, σε εμποδίζει όχι μόνο χάνοντας την ενέργεια σου,
αλλά σε εμποδίζει να έρθεις σε άμεση επαφή με αυτή την αίσθηση.

.

.

Now, if you gave your complete attention
– not through idea; idea, as we pointed out, prevents attention.
So when you observe or become aware of this feeling of jealousy
and give complete attention, without idea,
then you will see that not only are you directly in contact with that feeling
but because you have given your complete attention
then it ceases to be; and you have then greater energy
to meet the next incident or next emotion, next feeling.

*************************

Τώρα, αν δώσεις την πλήρη προσοχή σου
– όχι μέσα μιας ιδέας, ιδέα, όπως υποδείξαμε, εμποδίζει την προσοχή.
Έτσι όταν παρατηρείς ή έχεις επίγνωση αυτής της αίσθησης ζήλιας
και δίνεις πλήρη προσοχή, χωρίς την ιδέα,
τότε θα δεις πως όχι μόνο είσαι σε άμεση επαφή με αυτή την αίσθηση
αλλά επειδή έχεις δώσει την πλήρη προσοχή σου
τότε παύει να υπάρχει και τότε έχεις περισσότερη ενέργεια
να αντιμετωπίσεις το επόμενο γεγονός ή το επόμενο συναίσθημα, την επόμενη αίσθηση.

.

Man stands inside of old dark tunnel with shining sun in the end

That is, to discover, to bring about a complete mutation, you must have energy;
not the energy which is brought about through suppression,
but that energy that comes when you’re not escaping through ideas or through suppression.

We only know two ways to meet life: either escape from it altogether,
which is a form of insanity leading to neurosis,
or suppress everything because we don’t understand.
That’s all we know.

*************************

Δηλαδή, για να ανακαλύψεις, για να δημιουργήσεις μια ολοκληρωμένη αλλαγή,
πρέπει να έχεις ενέργεια όχι την ενέργεια που γεννιέται μέσα από καταπίεση,
αλλά αυτή την ενέργεια που εμφανίζεται όταν δεν κάνεις φυγή μέσα από ιδέες ή μέσα από καταπίεση.

Ξέρουμε μόνο δυο τρόπους να συναντάμε τη ζωή: Είτε συνολική απόδραση από αυτή,
που είναι μια μορφή διαταραχής που οδηγεί στη νεύρωση
ή να καταπιέζουμε τα πάντα γιατί δεν καταλαβαίνουμε.
Αυτό είναι όλο που γνωρίζουμε.»

Jiddu Krishnamurti

Τζίντου Κρισναμούρτι

.

.

.

Posted in Διάφορα | 21 Σχόλια

Τρεις λέξεις – Three words

How to be at peace now? 
By making peace with the present moment. 

*****************

Πώς να είσαι σε ειρήνη τώρα;
Κάνοντας ειρήνη με την παρούσα στιγμή.

.

.

How to be at peace now? 
By making peace with the present moment. 

The present moment is the field on which the game of life happens.
It cannot happen anywhere else.
Once you have made peace with the present moment,
see what happens, what you can do or choose to do,
or rather what life does through you.

****************************

Πώς να είσαι σε ειρήνη τώρα;
Κάνοντας ειρήνη με την παρούσα στιγμή.

Η παρούσα στιγμή είναι το έδαφος όπου γίνεται το παιχνίδι της ζωής.
Δεν μπορεί να συμβεί οπουδήποτε αλλού.
Από την στιγμή που έχεις έρθει σε ειρήνη με την παρούσα στιγμή,
δες τι συμβαίνει, τι μπορείς να κάνεις ή να διαλέξεις να κάνεις
ή μάλλον τι κάνει η ζωή μέσα από σένα.

.

Dalai Lama & Eckhart Tolle
«Hand by hand»

There are three words that convey the secret of the art of living,
the secret of all success and happiness:
One With Life.
Being one with life is being one with Now.
You then realize that you don’t live your life, but life lives you.
Life is the dancer, and you are the dance.

***********************

Υπάρχουν τρεις λέξεις που εκφράζουν το μυστικό της τέχνης της ζωής,
το μυστικό κάθε επιτυχίας και ευτυχίας:
Ένα Με την Ζωή.
Το να είσαι ένα με την ζωή, είναι να είσαι ένα με το Τώρα.
Τότε συνειδητοποιείς πως δεν ζεις τη ζωή σου, αλλά η ζωή σε ζει.
Η ζωή είναι ο χορευτής και είσαι ο χορός.

Eckhart Tolle

Εκχαρτ Τόλλε

.

.

«Love is a state of Being.
Your love is not outside; it is deep within you.
You can never lose it, and it cannot leave you.”

“Become conscious of being conscious.”

“The power is in you.
The answer is in you.
And you are the answer to all your searches:
You are the goal.
You are the answer.
It’s never outside.”

************************

«Η Αγάπη είναι μια κατάσταση Ύπαρξης.
Η αγάπη σου, δεν είναι απ’ έξω, είναι βαθιά μέσα σου.
Ποτέ δεν μπορείς να την χάσεις και δεν μπορεί να σε αφήσει.»

«Να έχεις επίγνωση ότι έχεις επίγνωση.»

«Η δύναμη είναι μέσα σου.»
Η απάντηση είναι μέσα σου.
Και είσαι η απάντηση σε όλες σου τις αναζητήσεις:
Είσαι ο στόχος.
Είσαι η απάντηση.
Δεν είναι ποτέ έξω.»

Eckhart Tolle

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Παύση – Pause

All that we are looking for in life
— all the happiness, contentment, and peace of mind
— is right here in the present moment.

**************************

Όλα όσα αναζητάμε στη ζωή
– όλη η ευτυχία, η ικανοποίηση και η ηρεμία του νου
– είναι ακριβώς εδώ στη παρούσα στιγμή.

All that we are looking for in life
— all the happiness, contentment, and peace of mind
— is right here in the present moment.

Our very own awareness is itself fundamentally pure and good.
The only problem is that we get so caught up in the ups
and downs of life that we don’t take the time to pause
and notice what we already have…

*********************************

Όλα όσα αναζητάμε στη ζωή
– όλη η ευτυχία, η ικανοποίηση και η ειρήνη του νου
– είναι ακριβώς εδώ στη παρούσα στιγμή.

Η ίδια μας η επίγνωση από μόνη της, βασικά είναι αγνή και καλή.
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι παγιδευόμαστε τόσο πολύ στα πάνω
και στα κάτω της ζωής που δεν παίρνουμε το χρόνο να κάνουμε μια παύση
και να προσέξουμε τι πραγματικά ήδη έχουμε

.

.

Wherever you are and whatever you are doing,
pause from time to time and relax your mind.
You don’t have to change anything about your experience.
You can let thoughts and feelings come and go freely,
and leave your senses wide open. 

Make friends with your experience and see if you can notice
the spacious awareness that is with you all the time.
Everything you ever wanted is right here in this present moment of awareness.

Yongey Mingyur Rinpoche

*****************************

Όπου και να είσαι και ότι και να κάνεις,
κάνε μια παύση από καιρό σε καιρό και χαλάρωσε τον νου σου.
Δεν έχεις να αλλάξεις τίποτα σχετικά με την εμπειρία σου.
Μπορείς να αφήσεις τις σκέψεις και ότι αισθάνεσαι να πηγαινοέρχονται ελεύθερα
και άφησε εντελώς ανοιχτές τις αισθήσεις σου
.

Γίνε φίλος με την εμπειρία σου και δες αν μπορείς να παρατηρήσεις
την πλατιά επίγνωση που βρίσκεται μαζί σου, όλη την ώρα.
Οτιδήποτε ζητούσες πάντα είναι ακριβώς εδώ, στη παρούσα στιγμή της επίγνωσης.

Γιόγκεη Μινγκιγιούρ Ρινποσέ

Γεννήθηκε το 1975 σ’ ένα μικρό χωριό των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.
Είναι γιος γνωστού δάσκαλου διαλογισμού, του Tulku Urgyen.
Ο ίδιος είναι δάσκαλος και έχει γράψει δυο επιτυχημένα βιβλία
που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

.

.

“When you transform your mind,
everything you experience is transformed.”

«Compassion is the spontaneous wisdom of the heat.
It’s always with us.
It always has been and always will be.
When it arises in us, we’ve simply learned to see
how strong and safe we really are.»

“If we could see the whole truth of any situation,
our only response would be one of compassion.”

*********************

«Όταν μεταμορφώνεις τον νου σου,
οποιαδήποτε εμπειρία σου, μεταμορφώνεται.»

«Η συμπόνοια είναι η αυθόρμητη σοφία της καρδιάς.
Είναι πάντα μαζί μας.
Πάντα υπήρξε και πάντα θα υπάρχει.
Όταν εμφανίζεται μέσα μας, απλά μαθαίνουμε να βλέπουμε
πόσο δυνατοί και ασφαλής είμαστε πραγματικά.»

«Αν μπορούσαμε να δούμε όλη την αλήθεια οποιασδήποτε κατάστασης,
η μόνη μας αντίδραση θα ήταν της συμπόνοιας.»

Yongey Mingyur Rinpoche

.


.

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Συμφωνία – Bond

Anytime we forget to let go,
life will jog us back into remembering.

**************

Κάθε φορά που ξεχνάμε να εγκαταλείψουμε κάτι,
η ζωή θα μας γυρίσει πίσω να το θυμηθούμε.

.

.

Anytime we forget to let go,
life will jog us back into remembering.

There is nothing that we can cling to in this world.
Ultimately, all that we hold dear will require us to let go,
in some shape or form.

That child will grow up and leave home.
That love relationship that’s going so wonderfully?
A new cycle will come, in its time.
That friendship will change.
That job you thought you’d always have?
Oops, the company merged.
Your position is changed.

***********************************

Κάθε φορά που ξεχνάμε να εγκατελείψουμε κάτι,
η ζωή, θα μας σκουντά να θυμηθούμε.

Δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο μπορούμε να προσκολληθούμε σε αυτόν τον κόσμο.
Τελικά, ότι κρατάμε με ευχαρίστηση θα μας ζητηθεί να το εγκαταλείψουμε,
με κάποια μορφή ή σχήμα.

Αυτό το παιδί θα μεγαλώσει και θα φύγει από το σπίτι.
Αυτή η ερωτική σχέση που πηγαίνει τόσο όμορφα;
Ένας νέος κύκλος θα εμφανιστεί, εκείνο τον καιρό.
Αυτή η φιλία θα αλλάξει.
Αυτή η δουλειά που σκεφτόσουν πως πάντα θα έχεις;
Όπα, η εταιρία συγχωνεύτηκε.
Η θέση σου, άλλαξε.

.

.

Although long-term relationships and secure employment
and living in that house feels good,
remember, that’s not where your security lies.

Let yourself bond.
Let yourself enjoy being friends with the best friend you’ve ever had.
Be a loving parent, 100 percent.
Throw yourself into that job with all your heart and soul. 
But your security and joy are not in that other person or job.
[It}.. is in you.

Melody Beattie

********************************

Παρόλο που οι μακροχρόνιες σχέσεις και η ασφαλή δουλειά
και η ζωή σε αυτό το σπίτι είναι ευχάριστα,
θυμήσου, πως δεν είναι εκεί που βρίσκεται η ασφάλεια σου.

Άφησε τον εαυτό σου, σύμφωνο.
Άφησε τον εαυτό σου να χαρεί και να είναι φίλος με τον καλύτερο φίλο που είχες ποτέ.
Να είσαι ένας στοργικός γονιός, 100 της εκατό.
Ρίξε τον εαυτό σου, σε αυτή τη δουλειά με όλη σου την καρδιά και ψυχή.
Αλλά η ασφάλεια σου και η χαρά σου δεν είναι σε αυτό το άλλο πρόσωπο ή στη δουλειά.|
{Είναι}.. μέσα σου
.

Μέλοντυ Μπεάττη

Γεννήθηκε το 1948 στην Μινέαπολη της Αμερικής.
Είναι συγγραφέας 18 βιβλίων που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

.

The new year stands before us, like a chapter in a book,
waiting to be written.
We can help write that story by setting goals.

Gratitude makes sense of our past,
brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.

Live your life fom your heart.
Share from your heart.
And your story will touch and heal people’s souls.

Each moment in time we have it all,
even when we think we don’t.

*************************************

Ο νέος χρόνος στέκεται μπροστά μας, όπως ένα κεφάλαιο σ΄ένα βιβλίο,
περιμένοντας να γραφτεί.
Μπορούμε να βοηθήσουμε να γραφτεί αυτή η ιστορία, θέτοντας στόχους.

Η ευγνωμοσύνη δίνει νόημα στο παρελθόν μας,
φέρνει ειρήνη για το σήμερα και δημιουργεί ένα όραμα για το αύριο.

Ζήσε τη ζωή σου, από την καρδιά σου.
Μοιράσου από την καρδιά σου.
Και η ιστορία σου, θα αγγίξει και θα θεραπεύσει την ψυχή των ανθρώπων.

Σε κάθε χρονική στιγμή τα έχουμε όλα,
ακόμα και όταν σκεφτόμαστε πως δεν τα έχουμε.

Melodie Beattie


.

.

.

Posted in Διάφορα | 17 Σχόλια

Χρόνος – Time

https://www.youtube.com/watch?v=7Cy6p_48QDo
English subtitles

Our relationship to time has become corrupted
because we allow ourselves very little experience of the Timeless.

*********************

Η σχέση μας με τον χρόνο έχει διαφθαρεί
γιατί επιτρέπουμε στους εαυτούς μας, πολύ λίγη εμπειρία του Άχρονου.

.


Our relationship to time has become corrupted
because we allow ourselves very little experience of the Timeless.

We speak continuously of SAVING time,
but time in it richness is most often lost to us
when we are busy without relief.

We speak of STEALING time
as if it no longer belonged to us.

We speak of NEEDING time
as if it wasn’t around us already in every moment.

We want to MAKE time for ourselves
as if it were in our power to do so.

Time is the conversation with absence and visitation,
the frontier between ourselves and those we love;
 
the hours become ripe with happening only
when we are attentive, patient, and present.

David Whyte

*******************

Η σχέση μας με τον χρόνο έχει διαφθαρεί
γιατί επιτρέπουμε στους εαυτούς μας, να έχουμε πολύ λίγη εμπειρία του Άχρονου.

Συνεχώς λέμε να ΣΩΣΟΥΜΕ χρόνο
αλλά ο χρόνος με τον πλούτο του, συνήθως χάνεται από μας
όταν είμαστε απασχολημένοι χωρίς σταματημό
.

Λέμε να ΚΛΕΨΟΥΜΕ χρόνο
λες και δεν μας ανήκει άλλο.

Λέμε πως ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ χρόνο
λες και δεν υπάρχει ήδη γύρω μας, σε κάθε στιγμή.

Θέλουμε να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ χρόνο για τον εαυτό μας
λες και έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.

Ο χρόνος είναι η συνομιλία με απουσία και δοκιμασία,
το σύνορο ανάμεσα στους εαυτούς μας και σε αυτούς που αγαπάμε
.

Οι ώρες γίνονται ορμητικές σαν ένα συγκλονιστικό γεγονός
όταν είμαστε προσεχτικοί, υπομονετικοί και παρόντες
.

Ντέιβντ Γουάιτ

Γεννήθηκε το 1955 στην Αγγλία και είναι Αγγλο-Ιρλανδός ποιητής.
Είπε ότι όλη η ποίηση και η φιλοσοφία του βασίζονται στην «συνομιλία της πραγματικότητας».

.

.

«A real conversation always contains an invitation.
You are inviting another person to reveal herself or himself to you,
to tell you who they are or what they want.»

«Anything that does not bring you alive is too small for you.»

«Therefore, at any time of life,
follow your own questions;
don’t mistake other people’s questions for your own.»

*************************

«Μια πραγματική συνομιλία πάντα περιέχει μια πρόσκληση.
Προσκαλείς ένα άλλο άτομο να αποκαλύψει τον εαυτό της ή τον εαυτό του, σε σένα,
να σου πουν ποιοι είναι ή τι θέλουν.»

«Οτιδήποτε δεν σε κάνει ζωντανό, είναι πολύ μικρό για σένα.»

«Επομένως, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής,
ακολούθησε τα δικά σου ερωτήματα,
μη παρερμηνεύεις των άλλων ανθρώπων τα ερωτήματα για δικά σου.»

David Whyte

.

.

.

Posted in Διάφορα | 21 Σχόλια