Η Ευαισθησία…

.

Μαθητής: Κύριε, μπορούμε να συζητήσουμε για την ευαισθησία και τι σημαίνει να είσαι ευαίσθητος;
Κρισναμούρτι: Αν δεν είσαι ευαίσθητος με τον εαυτό σου – με το περιβάλλον σου, με τις σχέσεις σου – αν δεν είσαι ευαίσθητος με ότι συμβαίνει γύρω σου, στη κουζίνα ή στον κόσμο, τότε όσο και να πειθαρχείς τον εαυτό σου, γίνεσαι όλο και πιο αναίσθητος, όλο και πιο εγωκεντρικός- και αυτό φέρνει αμέτρητα προβλήματα.
Το να μαθαίνεις σημαίνει να είσαι ευαίσθητος και στον κόσμο έξω από σένα, γιατί ο κόσμος έξω είσαι εσύ.
Αν είσαι ευαίσθητος με τον εαυτό σου, αναγκαστικά θα είσαι και με τον κόσμο.
Αυτή η ευαισθησία είναι η υψηλότερη μορφή νοημοσύνης. (…)
.
Πώς μπορεί κανείς να αγαπά αν δεν υπάρχει ευαισθησία;
.
Μετάφραση από The Urgency of Change «Awareness»
Η επιτακτικότητα της αλλαγής «Επίγνωση»
.
.
.
.
Και ένας νους που είναι πολύ ευαίσθητος είναι γόνιμος, είναι άδειος – άδειος, όχι με την έννοια του τίποτα της ανυπαρξίας, αλλά να μη περιέχει τίποτα εκτός από αυτό που θρέφει τον σπόρο. Και δεν μπορείς να έχεις έναν ευαίσθητο νου, αν δεν έχεις μπει βαθιά μέσα σου, ερευνώντας, κοιτάζοντας, παρατηρώντας. (…)
Το να είσαι ευαίσθητος προϋποθέτει να είσαι ευαίσθητος με τα πάντα, όχι μόνο σε μια ειδική κατεύθυνση – ευαίσθητος στην ομορφιά, στην ασχήμια, στην ομιλία κάποιου άλλου, στον τρόπο που μιλάει ο άλλος και στην ομιλία σου, ευαίσθητος σε όλες τις προκλήσεις, συνειδητές και ασυνείδητες.
.
.
.
.
Και ένας νους δεν είναι ευαίσθητος όταν έχει ένα παχύ σώμα, τρώει υπερβολικά, όταν είναι σκλάβος στη συνήθεια του καπνίσματος, στις συνήθειες του σ ε ξ, στη συνήθεια του ποτού ή στις συνήθειες που ο νους έχει καλλιεργήσει ως σκέψεις – προφανώς ένας τέτοιος νους δεν είναι ένας ευαίσθητος νους. (…)
Ο πειθαρχημένος νους, ο νους που συμβιβάζεται, ποτέ δεν είναι ευαίσθητος.
Προφανώς, ο νους που ακολουθεί κάποιον άλλο, δεν είναι ένας ευαίσθητος νους.
Μόνο ο νους που είναι εξαιρετικά ευλύγιστος, δεν είναι δεμένος με τίποτα.
.
.
.
.
25 Οκτωβρίου 1961
.
Η ευαισθησία είvαι εvτελώς διαφoρετικό πράγμα από τηv εκλέπτυvση· η ευαισθησία είvαι μία πλήρης κατάσταση, εvώ η εκλέπτυvση είvαι πάvτα μερική.
Δεv υπάρχει μερική ευαισθησία· είτε είvαι η κατάσταση όλης της ύπαρξης κάπoιoυ, όλης τoυ της συvείδησης ή δεv υπάρχει καθόλoυ.
Δεv είvαι κάτι πoυ μαζεύεται λίγo λίγo· δεv μπoρεί vα καλλιεργηθεί· δεv είvαι απoτέλεσμα εμπειρίας και σκέψης, δεv είvαι κατάσταση συvαισθηματισμoύ. Έχει τηv πoιότητα της ακρίβειας κι όχι τωv συvαισθηματικώv φoρτίσεωv, τoυ ρoμαvτισμoύ και της φαvτασίωσης.
Μόvo εκείvoς πoυ είvαι έτσι ευαίσθητoς μπoρεί vα αvτιμετωπίσει τηv πραγματικότητα, χωρίς vα δραπετεύει σε κάθε είδoυς συμπεράσματα, γvώμες και εκτιμήσεις.
Μό
vo εκείvoς πoυ είvαι έτσι ευαίσθητoς μπoρεί vα στέκει μόvoς και τoύτη η μovαχικότητα είvαι κάτι συvτριπτικό.
Χωρίς ευαισθησία δεv μπoρεί vα υπάρξει στoργή (…)
Μπoρεί vα είσαι ευαίσθητoς για θέματα της oικoγέvειάς σoυ, για τα επιτεύγματά σoυ, για τηv κoιvωvική σoυ θέση και τις ικαvότητές σoυ, αλλά αυτoύ τoυ είδoυς η ευαισθησία είvαι μία αvτίδραση περιoρισμέvη, στεvή και εκφυλιστική.
.
.
.
.
.
29 Νοεμβρίου 1961
.
Ευαισθησία δε σημαίvει καλό γoύστo, γιατί τo καλό γoύστo είvαι κάτι πρoσωπικό, εvώ ελευθερία από τις πρoσωπικές αvτιδράσεις σημαίvει επίγvωση της oμoρφιάς.
Χωρίς εκτίμηση της oμoρφιάς και χωρίς ευαίσθητη επίγvωση της ύπαρξής της, δεv υπάρχει αγάπη.
Αυτή η ευαίσθητη επίγ
vωση της φύσης, τωv πoταμώv, τoυ oυραvoύ, τωv αvθρώπωv, τoυ βρώμικoυ δρόμoυ, είvαι στoργή.
Η oυσία της στoργής είvαι η ευαισθησία. Αλλά oι περισσότερoι άvθρωπoι φoβoύvται vα είvαι ευαίσθητoι· γι αυτoύς ευαισθησία σημαίvει vα πληγώvovται και γι αυτό σκληραίvoυv κι έτσι συvτηρoύv τη θλίψη τoυς ή δραπετεύoυv σε κάθε είδoυς διασκέδαση όπως: εκκλησία, θρησκεία, κoυτσoμπoλιό, σιvεμά, κoιvωvικoί αγώvες. (…)
Για vα είσαι ευαίσθητoς όλες oι αισθήσεις πρέπει vα είvαι oλoζώvταvες, ακμαίες και o φόβoς μη γίvεις σκλάβoς τωv αισθήσεωv είvαι απλώς φυγή από έvα φυσικό γεγovός.
.
Κρισναμούρτι
«Σημειώσεις»
Μετάφραση Νίκος Πιλάβιος
Εκδόσεις Καστανιώτης
.
.
.

.

.
Μάθε να παρατηρείς ευαίσθητα.
Μάθε τι προϋποθέτει η ευαισθησία.
Αντί να την καλλιεργείς πιάσε την.
Μη ρωτάς πώς να την πιάσεις, άρπαξε την.
Δεν υπάρχει αντίσταση στην ευαισθησία.
Η ευαισθησία βρίσκεται στην αμεσότητα και είναι χωρίς όρια.
.
Κρισναμούρτι
Από τον δεύτερο τόμο, «Γράμματα στα σχολεία».

.

.
Οι παραπάνω κατ΄εμέ ευαίσθητοι πίνακες είναι του Dima Dmitriev
.
.

.

.

About Άιναφετς

To Άιναφετς είναι το ανάποδο του ονόματος Στεφανία και μ’ αυτό εμφανίζεται ως “μάγισσα Άιναφετς” σε ιστορίες του “Παραμυθά.
This entry was posted in Διάφορα. Bookmark the permalink.

60 Responses to Η Ευαισθησία…

 1. Ο/Η Μαρίνα Μόσχα λέει:

  Καλημέρα Στεφανία μου, υπέροχο …ευαίσθητο κείμενο! Αλήθεια, πόσο επιτρεπτή είναι η ευαισθησία σήμερα; Πόσο εύκολα βάζουν κάποιοι ταμπέλες του στυλ: «είσαι ελαττωματικός αν είσαι ευαίσθητος» ή ¨»μην δραματοποιείς καταστάσεις»…

 2. Ο/Η efge63 λέει:

  Σου γράφει ένα άτομο «υπερευαίσθητο» και θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ στην ευαισθησία με «μέτρο» !!

  Διότι και η πολλή ευαισθησία … κάποτε γίνεται βλαβερή για κάποιους, το έχουμε δει στο σχολικό εκφοβισμό, το έχουμε δει σε καλούς ανθρώπους που από την πολλή την καλοσύνη «θυματοποιούνται» .. και εκβιάζονται συναισθηματικά!

  Το έχουμε δει όμως και σαν διαφυγή από το στρεσάρισμα που νιώθουν όσοι έχουν υπερβολικές τάσεις ευαισθησίας σαν ροπή προς κάθε μορφή τέχνης!!

  Συμφωνώ στην ευαισθησία … αλλά «παν μέτρο άριστο»!!!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Χμ! Έφη μου, έχει μέτρο η ευαισθησία; 😉
   Ή είσαι ευαίσθητος στα πάντα ή δεν είσαι!
   Δεν νομίζω πως ο βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος, σε άλλα είναι ευαίσθητος και σε άλλα δεν είναι…
   Ναι, καλό είναι, να είναι ευλύγιστος απέναντι σε όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, αλλά όχι άλλοτε να είναι ευλύγιστος και άλλοτε να μην είναι, αυτό πιο πολύ μοιάζει με συναισθηματισμό ή με ρομαντισμό και όχι με αυτό που συμβαίνει πραγματικά!
   Και όπου υπάρχει φόβος δεν μπορεί να υπάρξει ευαισθησία, έτσι εμφανίζεται και ο κάθε εκφοβισμός… 😛
   Όσο για τους καλλιτέχνες αν είναι πραγματικά ευαίσθητοι, δεν αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν τη τέχνη τους, φυγή!

   «Μόvo εκείvoς πoυ είvαι έτσι ευαίσθητoς μπoρεί vα αvτιμετωπίσει τηv πραγματικότητα, χωρίς vα δραπετεύει σε κάθε είδoυς συμπεράσματα, γvώμες και εκτιμήσεις»…

   Καλό το μέτρο στη ζωή μας, αλλά δεν χωρά στην ευαισθησία γιατί χωρίς ευαισθησία δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη! ❤

   ΑΦιλιά πολλά και τρυφερά! 🙂

   • Ο/Η efge63 λέει:

    Ξεκίνησα να γράφω ομολογώντας ότι ανήκω στους υπερευαίσθητους ανθρώπους και νομίζω πως φαίνεται γενικότερα από τις επιλογές των αναρτήσεων μου ακόμα κι αν κάποιος δε με γνωρίζει προσωπικά….

    Όμως πιστεύω πως βιώνω τόσο πόνο …. όση και χαρά … και θα μου πεις καλό είναι αυτό… αυτό σημαίνει ζωή …

    να νιώθεις τα πάντα στο μέγιστο….

    Τελευταία Στεφανία με κούρασε αυτό… και για αυτό σου μιλάω για μέτρο….

    ίσως να κάνω λάθος ….. ίσως να τα βάζω όλα μέσα μου και να μου κάνουν κακό… τότε είναι που έχω ανάγκη από συναισθηματική αποφόρτιση … και βρίσκω «φυγή» στο να δημιουργώ κάτι.. η να χάνομαι στη φύση … ή να χάνομαι γενικώς ……

    Ίσως αυτό εννοώ μέτρο και να παρεξηγήθηκα ..

    Ναι ή είσαι ευαίσθητος ή δεν είσαι..
    Μεγαλώνοντας όμως πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι αυτή την ευαισθησία που είναι χάρισμα και όχι κατάρα, σωστά … μετρημένα .. και για σένα και για τους άλλους…..

    • Ο/Η Άιναφετς λέει:

     Έτσι είναι Έφη μου, οι πιο πολλοί από μας, έχουν πληγωθεί και έχουν την αίσθηση πως σ’ αυτό φταίει κάποια υπερευαιθησία αλλά δεν είναι έτσι… με την παρατήρηση ανακαλύπτει κανείς πως αν πραγματικά αγαπάει τον εαυτό του έτσι όπως είναι και όχι όπως θα ήθελε να είναι, τότε είναι πραγματικά ευαίσθητος και δημιουργικός! 😉

     «Η oυσία της στoργής είvαι η ευαισθησία. Αλλά oι περισσότερoι άvθρωπoι φoβoύvται vα είvαι ευαίσθητoι· γι αυτoύς ευαισθησία σημαίvει vα πληγώvovται και γι αυτό σκληραίvoυv κι έτσι συvτηρoύv τη θλίψη τoυς ή δραπετεύoυv…

     «Αν είσαι ευαίσθητος με τον εαυτό σου, αναγκαστικά θα είσαι και με τον κόσμο»… ❤

     • Ο/Η efge63 λέει:

      To σχόλιο σου με απασχόλησε αρκετά σε σημείο να δυσκολευτώ να κοιμηθώ χθες…

      Και θα με απασχολεί για πολύ ακόμη…

      ΦΙΛΑΚΙΑ !!!!!!!!!

      • Ο/Η Άιναφετς λέει:

       Λυπάμαι γι αυτό Έφη μου και σίγουρα ο Κρισναμούρτι λέγοντας όλα αυτά, δεν είχε σκοπό να μας εμποδίσει να κοιμηθούμε, αλλά αντιθέτως να μας αφυπνίσει! 😉

       ΑΦιλιά και να έχουμε ένα χαλαρό υπόλοιπο μέρας! 🙂

       • Ο/Η efge63 λέει:

        Διάβασα αργά το σχόλιο και «αφυπνίστηκα» έντονα μέσα στα «σκοτάδια» μου .. χαχα!!

        Πλάκα κάνω….. προβληματίστηκα ….αλλά καλό κάνει αυτό ..

        Σε ευχαριστούμε για την «αφύπνιση» μακάρι να υπήρχαν πολλοί σαν και εσάς (βάζω και τον Παραμυθά μέσα)!!!!!!

        Καλό απόγευμα!!!!

 3. Ο/Η dodo λέει:

  Πολύ τρυφερά αυτά τα έργα- δεν ήξερα τον καλλιτέχνη, χαίρομαι που ανακάλυψα το έργο του από την σελίδα σου!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Και σε μένα άρεσαν οι πίνακες του Dima Dmitriev που ανακάλυψα γράφοντας στο google τη λέξη «ευαισθησία»!
   Ένας καλλιτέχνης αν δεν είναι ευαίσθητος δεν μπορεί να ζωγραφίσει έτσι, αυτή την αίσθηση έχω! 😉

   ΑΦιλιά πολλά πολλά Dodoula μου! 🙂

 4. Ο/Η Marina Tsardakli λέει:

  Νομίζω ότι όλα χρειάζονται με μέτρο, ακόμα κι η ευαισθησία. Κυρίως, γιατί όταν ζεις σ’ έναν κόσμο σκληρό, η ευαισθησία, μπορεί να είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, μα ίσως και ένας μεγάλος εχθρός! Εξαρτάται κι από την ωριμότητα του ατόμου, σε σχέση με τα συναισθήματα του.
  Σίγουρα όμως, ένας κόσμος χωρίς ευαισθησία, θα ήταν άδειος.
  Καλή εβδομάδα μαγισσούλα μου 🙂

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Ή αγαπάς Μαρινάκι μου ή δεν αγαπάς… το ίδιο και με την ευαισθησία, όπως δεν αγαπάς με όρους έτσι και δεν είσαι ευαίσθητος με όρους…
   Φυσικά και εξαρτάται απ΄ την ωριμότητα μας και συνήθως μας μπερδεύουν τα συναισθήματα μας… 😉

   «Οι περισσότερoι άvθρωπoι φoβoύvται vα είvαι ευαίσθητoι· γι αυτoύς ευαισθησία σημαίvει vα πληγώvovται….»

   Αν ο κόσμος μας, παρουσιάζει αυτή την εικόνα, είναι γιατί δεν υπάρχει ευαισθησία όπως την περιγράφει το κείμενο! 😛

   «Χωρίς ευαισθησία δεv μπoρεί vα υπάρξει στoργή»…
   «Πώς μπορεί κανείς να αγαπά αν δεν υπάρχει ευαισθησία»;

   ΑΦιλιά πάντα τρυφερά και να έχουμε μια όμορφη και ευαίσθητη βδομάδα! 🙂

 5. Ο/Η serenata λέει:

  Πιστεύω πως η ευαισθησία είναι αγάπη.
  Για τα πάντα, για τον εαυτό μας, τους γύρω μας, τη φύση…
  Και κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να μετρήσεις την αγάπη, την ευαισθησία, την καλοσύνη.
  Δεν μπορείς να αγαπάς με μέτρο, να είσαι λίγο καλός…
  Αυτή είναι η δική μου σκέψη, μπορεί να κάνω λάθος…

  Φιλάκια πολλά μαγισσούλα μου 🙂 ❤

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Έτσι ακριβώς Σοφία μου!!! 😉
   Μα φυσικά και δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν είσαι ευαίσθητος, δεν μπορείς να αγαπάς με μέτρο τίποτα, ξεκινώντας απ΄ τον εαυτό σου! 😛

   Δεν κάνεις λάθος, έτσι λειτουργεί, η στοργή, η χαρά, η ευαισθησία, η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και φυσικά η Αγάπη! ❤

   ΑΦιλιά πολλά και χαμογελαστά! 🙂

 6. Ο/Η mariakat80 λέει:

  Νομίζω ότι κι εγώ θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ισορροπία στην ευαισθησία μας διότι πολλές φορές δεν μας βγαίνει και σε πολύ καλό. Δηλαδη… ναι να ειμαστε ευαίσθητοι για τους απέναντί μας. Να τους σεβόμαστε και να προσπαθούμε να βρισκόμαστε στη θέση τους και να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα από ολες τις οπτικές γωνίες αλλά ως προς τον εαυτό μας καλό θα ήταν να είμαστε λιγάκι πιο …. θωρακισμένοι.
  Να μάθουμε τον εαυτό μας να αμύνεται και να αντιμετωπίζει τις διάφορες «επιθέσεις» και να τον «εκπαίδευσουμε» να «πληγώνεται» οσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται 🙂
  Πολύ όμορφο θεμα για αλλη μια φορά μαγισσούλα μου!!!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Όχι Μαράκι μου, δεν πρέπει να φοβόμαστε να είμαστε ευαίσθητοι και ας έχουμε πληγωθεί, εξ άλλου και ποιος δεν έχει πληγωθεί στη ζωή του; 😉
   Ο φόβος, μας εμποδίζει να είμαστε ευαίσθητοι, ο φόβος μη πληγωθούμε μας εμποδίζει να είμαστε στοργικοί και πάνω απ΄όλα να αγαπήσουμε…
   Και όλα ξεκινούν από μέσα μας, από την αγάπη και από την αποδοχή του εαυτού μας!
   Αν δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε υπεύθυνοι ούτε απέναντι στους άλλους ούτε απέναντι στη ζωή! 😛

   ΑΦιλιά και να έχουμε μια όμορφη και ευαίσθητη νύχτα! 🙂

 7. Ο/Η διονύσης μάνεσης λέει:

  Γεια σας, μαγισσούλα! Τις περισσότερες φορές που κάνω να σχολιάσω κείμενα που βάζεις, υπάρχει μια αμηχανία, γιατί είναι πολλές οι σκέψεις που γεννιούνται και τα πολλά τα θέματα που μπαίνουν..Και δεν εξαντλούνται με ένα σχόλιο.. Ας πούμε: Ένας από τους πολλούς αφορισμούς που περιέχονται στο κείμενο είναι πως «αν είσαι ευαίσθητος με τον εαυτό σου, αναγκαστικά θα είσαι και με τον κόσμο». Αντίστροφα, άραγε, ισχύει; Αν ναι, ποιο προηγείται; Αν όχι, γιατί όχι;
  Σε ένα άλλο σημείο αναφέρεται ότι η ευαισθησία δεν καλλιεργείται. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ελπίζω να μην ισχύει. Γιατί, αν ισχύει, καταργείται ένα μεγάλο μέρος της παιδευτικής διαδικασίας και της συνακόλουθης πίστης στη βελτίωση του ανθρώπου. Μεγάλα θέματα, τεράστιες κουβέντες..

  Ευαισθήτως εύχομαι για τις μέρες που έρχονται 🙂

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Γεια σας Διονύσιε!
   Κατανοώ την αμηχανία, γιατί όντος παρόμοια κείμενα έχουν γραφτεί για να μας βάζουν σε σκέψεις και ενίοτε να αμφισβητούν απόψεις και ιδέες που μπορεί να έχουμε! 😉
   Όπως έχεις καταλάβει, μου αρέσει να ψάχνω μια λέξη σε βάθος για να την κατανοήσω καλύτερα και εδώ έχουμε μια πανέμορφη λέξη!
   Ευαισθησία!
   ευ αισθησία…

   εὖ καλά
   εὖ, ἄμεινον, ἄριστα καὶ βέλτιον, βέλτιστα καὶ κρεῖττον, κράτιστα

   αίσθησις < αρχαία ελληνική αἴσθησις < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) – (βλέπω, παρατηρώ)
   αντιλαμβάνομαι, κατανοώ με τις αισθήσεις μου.
   1. λειτουργία του οργανισμού με την οποία προσλαμβάνονται τα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση)
   2. ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης

   Καλή αίσθηση!!!
   Και μήπως, καλή αίσθηση της ομορφιάς, της στοργής, της ευγένειας, της συμπόνοιας και της αγάπης; 😉

   Τώρα για αυτό που αποκαλείς αφορισμό, (αφορισμός < αρχαία ελληνική ἀφορισμός < ἀφορίζω (ξεχωρίζω, διαιρώ) < ἀπό + ὁρίζω)
   "Αν δεν είσαι ευαίσθητος με τον εαυτό σου – με το περιβάλλον σου, με τις σχέσεις σου – αν δεν είσαι ευαίσθητος με ότι συμβαίνει γύρω σου, στη κουζίνα ή στον κόσμο, τότε όσο και να πειθαρχείς τον εαυτό σου, γίνεσαι όλο και πιο αναίσθητος, όλο και πιο εγωκεντρικός- και αυτό φέρνει αμέτρητα προβλήματα".
   Και αναρωτιέμαι:
   Μπορεί κανείς που δεν είναι ευαίσθητος με τον εαυτό του, δλδ που είναι αναίσθητος, να κατανοήσει τον άλλο να τον συμπονέσει και να αγαπήσει;

   Ένας δάσκαλος μπορεί (και οφείλει) να ρίξει τον σπόρο της ευαισθησίας, τώρα αν αυτός ο σπόρος θα βλαστήσει ή όχι δεν μπορεί να του το εγγυηθεί κανείς, έτσι δεν είναι;
   – Μπορείς να οδηγήσεις το άλογο σου, στη πηγή αλλά δεν μπορείς να το αναγκάσεις να πιει! 😛

   Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε και τολμώ να πω και ευαίσθητη!!!

   ΑΦιλιά Αληθινά και ευαίσθητα! 🙂

 8. Ο/Η μαριελα λέει:

  Άλλη μία εξαιρετική επιλογή σου για σκέψεις….. Θεωρώ ότι η ευαισθησία μπορεί να καλλιεργηθεί όταν συνυπάρχουν ανοιχτός νους και ανοιχτή καρδιά.
  Οι πίνακες είναι ιδιαίτερης ευαισθησίας, τρυφεράδας και ομορφιάς!!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Ναι Μαριέλα μου, πολλές σκέψεις μπορεί να γεννήσει ένα παρόμοιο κείμενο αν μελετηθεί και κατανοηθεί σωστά και εσύ ως ζωγράφος το γνωρίζεις αυτό πολύ καλά! 😉
   Τώρα, αν κανείς έχει ανοιχτό νου και προπαντώς ανοιχτή καρδιά, θα είναι ευαίσθητος όπως το εξηγεί ο Κρισναμούρτι αλλά δεν νομίζω πως η ευαισθησία μπορεί να καλλιεργηθεί, ρίχνει κανείς τον σπόρο και το αποτέλεσμα, άγνωστο! 😛

   «Δεv είvαι κάτι πoυ μαζεύεται λίγo λίγo· δεv μπoρεί vα καλλιεργηθεί· δεv είvαι απoτέλεσμα εμπειρίας και σκέψης, δεv είvαι κατάσταση συvαισθηματισμoύ. Έχει τηv πoιότητα της ακρίβειας κι όχι τωv συvαισθηματικώv φoρτίσεωv, τoυ ρoμαvτισμoύ και της φαvτασίωσης».
   Ναι, οι πίνακες είναι πραγματικά ευαίσθητοι! 😀

   ΑΦιλιά πολλά και πάντα καρδιάς! 🙂

 9. Ο/Η Πουπερμίνα λέει:

  πολύ ενδιαφέρουσα θέση – ευαισθησία με τα πάντα!

 10. Ο/Η Giannis Pit λέει:

  Ευαισθησία…..!
  μια ευλογημένη αξία στους ανθρώπους.
  Καλησπέρα ξανά Στεφανία μου. Καλώς σε βρίσκω.

 11. Ο/Η cortlinux λέει:

  Συνηθως οι ευαισθητοι ανθρωποι ειναι και οι πιο τολμητοι

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Οι πραγματικά ευαίσθητοι άνθρωποι, είναι όντος τολμηροί γιατί δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν ότι τους φέρει η ζωή! 😉

   ΑΦιλιά πολλά και αληθινά! 🙂

 12. Ο/Η Βεατρίκη Α λέει:

  Καλημέρα! Είναι θέμα ματιάς το κάθε τι, ακόμη και στο πως ο καθείς προσδιορίζει την ευαισθησία, αν και τι όρια της βάζει..Κι ο Κρίσνα Μούρτι την ορίζει με τον δικό του τρόπο, της βάζει τα δικά του όρια, τους δικούς του κανόνες και μάλιστα τόσους πολλούς κανόνες, όρια και προϋποθέσεις….Είναι πχ ένδειξη σκληρότητας, ψυχικής ή και διανοητικής και αντίθετο με την ευαισθησία, όπως την εννοεί,, το να είσαι παχύς, το να καπνίζεις, το να πιστεύεις σε όποιον θεό, το να πηγαίνεις στην εκκλησία, στο σινεμά, το να συμμετέχεις στα κοινά, Είναι διασκέδαση (σκόρπισμα, ψυχική σπατάλη, γιατί αυτό σημαίνει η λέξη) και μορφή διαφυγής και ψυχικής σκληρύνσεως το να αγωνίζεσαι σε κοινωνικά θέματα και όλα τα παραπάνω; Κι αυτά επίσης είναι ενδείξεις θλίψης και διαφυγής και διασκέδασης, όπως διατείνεται ο Κρίσνα;;
  Μπορεί νάναι ίσως για σας, μπορεί νάναι για άλλους. Η δικιά μου ματιά είναι διαφορετική..

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Καλησπέρα Βεατρίκη μου!
   Το σχόλιο σου, είναι όντος ένα καλό παράδειγμα διαφορετικής ματιάς ή αίσθησης ή ακόμα και κατανόησης του τι είναι η ευαισθησία και αυτό όχι τόσο για ότι γράφει ο Κρισναμούρτι (είναι μια λέξη) αλλά και για τον καθένα προσωπικά…

   «Η oυσία της στoργής είvαι η ευαισθησία. Αλλά oι περισσότερoι άvθρωπoι φoβoύvται vα είvαι ευαίσθητoι· γι αυτoύς ευαισθησία σημαίvει vα πληγώvovται και γι αυτό σκληραίvoυv κι έτσι συvτηρoύv τη θλίψη τoυς ή δραπετεύoυv σε κάθε είδoυς διασκέδαση όπως: εκκλησία, θρησκεία, κoυτσoμπoλιό, σιvεμά, κoιvωvικoί αγώvες»…
   Δεν είναι πολλοί αυτοί που από φόβο μη πληγωθούν ξανά, σκληραίνουν και έτσι συντηρούν τη θλίψη τους ή δραπετεύουν απ΄τη πραγματικότητα με διάφορους τρόπους;

   Έχει ενδιαφέρον, γιατί πριν διαβάσω το σχόλιο σου, είχα σκοπό να δώσω ένα παράδειγμα ευαισθησίας και αυτό βάζοντας link (αγαπημένη συνήθεια!) την τελευταία εξαιρετικά ευαίσθητη (για τη δικιά μου ματιά) ανάρτηση σου! 😉

   https://beatrikn.wordpress.com/2018/06/18/rabindranath-tagore/

   Πολλά πολλά στοργικά ΑΦιλιά σου στέλνω! 🙂

   ΥΓ. Ο Ταγκόρ υπήρξε μεγάλος θαυμαστής του Κρισναμούρτι ο οποίος τον επηρέασε
   σημαντικά!!!

   • Ο/Η Βεατρίκη Α λέει:

    Έτσι γενικά, να σου πω για μένα, ότι δεν είμαι οπαδός. Φοβάμαι, ούτε ακόλουθος. Δεν γνωρίζω, πολλώ δε μάλλον, δεν έχω εμβαθύνει στην φιλοσοφική σκέψη κανενός από τους δυο άντρες φιλοσόφους που αναφερόμαστε, ούτε στον Ταγκόρ, ούτε στον Κρισναμούρτι- όπως πολύ σωστά με διόρθωσες για το όνομά του. Αυτό, για να εξηγούμαι.
    Ο σοφός είναι εκείνος που δεν αλλάζει ή δεν εξελίσσει την σκέψη του πάνω στα πράγματα. Ο φιλόσοφος αγαπάει μεν την σοφία αλλά δεν είναι σοφός. Ποιος άλλωστε από μας τους ανθρώπους μπορεί να το πει για τον εαυτόν του ή τους άλλους πως είναι σοφός; Ο αγαπών την σοφία, την στροφή προς τον εαυτό και από κει στο ευρύτερο όλον, αμφισβητεί, αναρωτιέται, είναι ανοιχτός στις αντιλήψεις άλλων, αναπροσδιορίζει. Με αυτήν την έννοια, πιστεύω, ότι το ίδιο έκαναν και οι δυο αυτοί άντρες στην ζωή τους. Ήξεραν να ακούνε, ήσαν ευαίσθητοι, εξέπεμπαν, δέχονταν.. Η ενέργεια δεν έχει ροή μόνο προς την μια κατεύθυνση. Καμμιά φορά, βέβαια είναι και ποταμός. Όπως και αν έχει, η πορεία αυτή είναι μοναχικός δρόμος για τον καθένα μας, ανεξάρτητα από επιρροές άλλων. Και η ματιά καθαρά του καθενός είτε προς τα μέσα, είτε προς τα έξω. Αυτά για τις επιρροές..και όπως τα βλέπω.
    ¨Έριξα μια ματιά στην φιλοσοφία του Κρισναμούρτι. .Έχω να πω ότι συμφωνώ μαζί του στο ότι για μερικά πράγματα δεν έχουμε τις λέξεις, ή τις κατάλληλες λέξεις για να μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτό που νοιώθουμε, που ίσως να μην έχει και όνομα, ότι δεν έχουμε τις κατάλληλες λέξεις για να γίνουμε πλήρως κατανοητοί, σαφείς. . Άλλη η έννοια της πραγματικότητας για τον εν λόγω φιλόσοφο, άλλο η κοινά καθιερωμένη ως τέτοια. Άλλη η έννοια της λέξης ευαισθησία που χρησιμοποιούσε ( αν η λέξη αυτή είναι και η σωστή μετάφραση αυτής που έλεγε), άλλη αυτή που συνήθως εννοούμε στον κοινό μας λόγο… Η ευαισθησία είναι εσωτερική κατάσταση διάρκειας- μπορεί νάναι και διαδικασία όχι το πώς νοιώθουμε αντιμετωπίζοντας εξωτερικές καταστάσεις, έτσι το νοιώθω από την μεριά μου τουλάχιστον, κάπως έτσι νομίζω και εκείνος απ’ ο,τι είδα (εκ του προχείρου)… Η ευαισθησία έχει να κάνει με την σιωπή. Με την στροφή προς τα μέσα. Από κει εκπέμπει. Και, όντως, η διαρκής τριβή μας προς τα έξω και με τα έξω κάνει πολύ θόρυβο. Διασκεδάζει έτσι, σκορπίζει την σιωπή.. Το να είναι θρησκευόμενος όμως ένας άνθρωπος, δεν είναι διασκέδαση, σκόρπισμα.. Αντίθετα, πιστεύω, τουλάχιστον βοηθάει στο να μην καταλήξει ο ίδιος να αναγορεύσει το εαυτόν του, ως Θεό.. Ο Κρίσναμούρτι στην πορεία της ζωής του αποκήρυξε να είναι ο Μεσσίας κατά τους Θεοσοφιστές- ο Ματραίγια τους- κατά πως θέλανε να τον αναγορεύσουν.. Υπάρχουν οι ασκητές και οι άνθρωποι που ζουν μες στον κόσμο.. Σημαίνει ότι οι δεύτεροι δεν μπορούν να είναι ευαίσθητοι με την έννοια του Κρίσνα; Το να είναι παχύς ένας άνθρωπος, χμ για τον Χριστιανισμό δεν σέβεται το σαρκίον του που είναι το σώμα που φιλοξενείται η ψυχή.. Δεν ξέρω πως και με τι τρόπο το λέει ο Κρίσνα. Μα, το να είναι κάποιος παχύς τον κάνει μη ευαίσθητο; Ήδη, απάντησα στο πρώτο. Ή Μήπως εννοεί τον κοιλιόδουλο; Άλλη κατηγορία δηλαδή; Εκείνης, των παθών. Είναι κι άλλα βέβαια, μα τι να από δω; Και πολλά είπα.
    Χμ.. είδες Στεφανία μου, τι γίνεται με τις λέξεις σε σχέση με τις αισθήσεις, με τον Λόγο; Παρατήρησα σε συνεντεύξεις του ΚρίσναΜουρτι που όλο έλεγε.. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός..Να το ξαναπώ, δεν με καταλάβατε..
    Να το πω και από την μεριά μου και όχι ότι έχω σχέση με τον Κρίσνα….δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, τι θέλω να πω..

    • Ο/Η Άιναφετς λέει:

     Ευχαριστώ Βεατρίκη μου, που μπήκες στον κόπο και να απαντήσεις και προπαντώς να διαβάσεις για τη ζωή του Κρισναμούρτι (λέγετε Jiddou Krishnamurti) που είχα και την τύχη όχι μόνο να παρακολουθήσω ομιλίες του, στην Αγγλία, την Ελβετία αλλά και στις Ινδίες όπως και να τον γνωρίσω από κοντά, μάλιστα να φάω δυο φορές μαζί του και αυτό λίγο πριν πεθάνει! (πέθανε το 1985)
     Τα παραπάνω κείμενα, τα μετάφρασα η ίδια από το Κρισναμούρτι on line…τα υπόλοιπα είναι αποσπάσματα από το βιβλίο «Σημειώσεις» που έχει μεταφράσει ο σύζυγος.
     Η ίδια έχω μεταφράσει πέντε βιβλία του για τις εκδόσεις Κέδρος και Καστανιώτη, ο δε σύζυγος έχει μεταφράσει καμιά τριανταπενταριά για τον Καστανιώτη.
     Η λέξη «ευαισθησία» είναι το Αγγλικό sensitivity και έχεις απόλυτα δίκαιο για τις λέξεις σε σχέση με τις αισθήσεις και τον Λόγο…

     ΑΦιλιά πολλά πολλά και καλή μας νύχτα! 🙂

  • Ο/Η cortlinux λέει:

   Κι εμενα με προβληματισε αυτο το σημειο. Ομως τυχαινει να γνωριζω ανθρωπους που παροτι τασονται ενθερμα σε ενα καλο σκοπο χανουν την επαφη τους με τους ανθρωπους και λειτουργουν πιο μηχανιστικα ή σκληρα.

   • Ο/Η Άιναφετς λέει:

    Καλημέρα!
    Τελικά αν δεν μπει η καρδιά σε ότι κάνεις, κινδυνεύεις να λειτουργήσεις μηχανικά ή σκληρά και χωρίς αυτή την ευαισθησία όπως τουλάχιστο περιγράφεται στο κείμενο! 😉

 13. Ο/Η Π.......Ξωτικό λέει:

  Τι τρυφεροί πίνακες !!!! Γλυκάθηκα .
  Πριν φθάσω στο σχόλιό σου στον Διονύση σκεφτόμουν πόσο εύκολα παρεξηγούμε την λέξη ευαισθησία και σκεφτόμουν κι εγώ (και ετυμολογικά) το : ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης .
  Για μένα εμπεριέχει πολύ το «αντιλαμβάνομαι» και το «νοιάζομαι » . Η ευαλωτότητα με την οποία το συνδυάζουμε πολύ έρχεται μετά ανάλογα με το πως διαχειρίζεσαι το «νοιάζομαι» .
  Για το αν εκπαιδεύεσαι ,αν είναι ικανότητα -ταλέντο με την οποία γεννιέσαι δηλαδή και δεν επιδέχεται βελτιώσεις χμ…δεν ξέρω . Μάλλον δεν συμφωνώ και πολύ .
  Άσε που μου τα χάλασε με το κάπνισμα 😉
  Καλά πήρα μελέτη μπόλικη πάλι και όπως πάντα σ’ευχαριστώ πολύ .
  Φιλουσάκια πολλάααααααα και τρυφερά βεβαίως βεβαίως .

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Και η αφεντιά μου, Ξωτικούλι μου, είχε και έχει την ίδια αίσθηση γλύκας για αυτούς τους πίνακες! 😉
   Ναι, η λέξη «ευαισθησία» έχει παρεξηγηθεί ακριβώς όπως έχει και η λέξη, αγάπη! 😛
   Η λέξη «ευαισθησία» για μένα, είναι κατάσταση καρδιάς, όπως ακριβώς η αγάπη, η στοργή, η καλοσύνη, η ευγένεια, η συμπόνια, η χαρά, γι αυτό και δεν μαθαίνεται, μπορεί όμως να υπάρχει μέσα μας, σε κατάσταση ύπνωσης και όταν διαβάσεις παρόμοια κείμενα, απλά αναγνωρίζεις την αλήθεια και αυτό είναι «ευαισθησία»! 😉
   Ναι, αυτό με το κάπνισμα, χαλάει τους καπνιστές, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος και είναι μια ευκαιρία για να μάθει να «εργάζεται» πάνω στις αδυναμίες του!

   Πολλά πολλά ΑΦιλιά και τρυφερά και καρδιάς! 🙂

 14. Ο/Η Chris.Pinturicchio λέει:

  Εξαιρετικό όπως πάντα Στεφανία μου

 15. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Ευχαριστώ Χρήστο μου!

  ΑΦιλιά με μια γλυκιά καλή νύχτα! 🙂

 16. Ο/Η maria mytripsonblog λέει:

  Πιστεύω ότι αν είσαι ευαίσθητος με τον εαυτό σου θα είσαι και με τον κόσμο, όπως πιστεύω ότι αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν!
  Βέβαια μου τα χάλασε κι εμένα λίγο εκεί με το κάπνισμα που θεωρητικά με βγάζει μη ευαίσθητο, τουτέστιν αναίσθητο νου, αλλά το προσπερνάω, γιατί σίγουρα θα με πείραζε περισσότερο αν ήμουν παχιά το αντίστοιχο σχόλιο, από τη στιγμή μάλιστα που το να είναι κάποιος παχύς δεν οφείλεται πάντα στο πολύ φαγητό…
  Μου δίνει όμως την αίσθηση το κείμενο, ότι μιλάει για άλλη ευαισθησία από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας συνήθως….μπορεί και να μην το καταλαβαίνω, δεν ξέρω….

  Φιλιά πολλά!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Λογικό μου φαίνεται και μένα Μαρία (me) μου, εξ άλλου έχω παρατηρήσει πως στον βαθμό που γνωρίζεις-κατανοείς τον εαυτό σου, κατανοείς και τον κόσμο… δεν λέμε, «όπως έσωθεν, έτσι και έξωθεν»; 😉
   Έχεις απόλυτο δίκαιο, όταν αναφέρεις πως ο Κρισναμούρτι μιλάει «για άλλη ευαισθησία από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας συνήθως»…. και η ίδια έχω την ίδια αίσθηση, γιατί υπάρχουν πολλά επίπεδα κατα-νόησης! 😛

   ΑΦιλιά πολλά πολλά και να έχουμε μια ευαίσθητη μέρα! 🙂

 17. Εκτός απ’ τους θαυμάσιους πίνακες που ανακάλυψε η ευαίθητη ματιά σου, μας δίνεις αυτά τα θαυμάσια αποσπάσματα του Κρισναμούρτι, που σε κάποια σημεία ταυτίζομαι απόλυτα και σε άλλα λιγότερο. Για μένα κυρίαρχη αξία είναι η ενσυναίσθηση. Εφόσον υπάρχει αυτή η συναισθηματική ευφυία, η διαδρομή προς την ευαισθησία είναι μονόδρομος.
  Την καλησπέρα μου Στεφανία μου…

 18. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Δεν είναι εύκολα κατανοητό το κείμενο Μαρία Κ. μου και θέλει αρκετές ανα-γνώσεις για να γίνει πραγματικά κατα-νοητό…
  Οι πίνακες όμως επειδή βγάζουν αυτή την ευαισθησία, μιλούν πιο εύκολα στη καρδιά μας!
  Μπορεί να υπάρξει ενσυναίσθηση αν δεν υπάρχει ευαισθησία; 😉
  Προσωπικά βρίσκω πως ο διαχωρισμός του καλού γούστου και της εκλέπτυνσης από την ευαισθησία, είναι ένας καλός οδηγός για να καταλάβουμε τι είναι η ευαισθησία…

  ΑΦιλιά πολλά πολλά και πάντα τρυφερά! 🙂

 19. Ο/Η Woman in blogs λέει:

  Ήρθα κι εγώ, η… αναίσθητη! 😄 Κάποιες συνήθειές μου, που διάβασα στο κείμενο πως σε απομακρύνουν από την ευαισθησία, με καταχώρησαν στους μη ευαίσθητους, Μαγισσούλα μου… 😢😢😢
  Ευαισθησία… μια καθημερινή άσκηση.
  Εξαιρετικές οι αφορμές που δίνει για συζήτηση.
  Φιλιάαα! 😚🐙🍓

 20. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Αν θεωρείς τον εαυτό σου, αναίσθητο Αλεξάνδρα μου, τι να πει η αφεντιά μου!!! 😛
  Και ο αυτοσαρκασμός και σίγουρα το χιούμορ, είναι ενδείξεις ευαισθησίας… και ας μη το γράφει το κείμενο! 😉

  ΑΦιλιάαααααααααααα άτιμο αναίσθητο κορίτσι! 🙂

 21. Ο/Η maniaspirit λέει:

  Πες μου πως κάτι δεν διάβασα σωστά σε αυτό «Και ένας νους δεν είναι ευαίσθητος όταν έχει ένα παχύ σώμα, τρώει υπερβολικά, όταν είναι σκλάβος στη συνήθεια του καπνίσματος, στις συνήθειες του σ ε ξ, στη συνήθεια του ποτού ή στις συνήθειες που ο νους έχει καλλιεργήσει ως σκέψεις – προφανώς ένας τέτοιος νους δεν είναι ένας ευαίσθητος νους. (…)» Γιατί αν το διάβασα σωστά συγγνώμη αλλά διαφωνώ κάθετα οριζόντια και καθέτως!!! Χτύπησε πάρα πολλές ευαίσθητες χορδές μου !!!!
  Πάμε λοιπόν, είμαι παχύσαρκη, είμαι σκλάβα στην συνήθεια του σεξ… 🙂
  οι πίνακες πανέμορφοι
  Φιλί 🙂

 22. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Μην ανησυχείς Μάνια μου και ο Βούδας ήταν παχύσαρκος, όσο για σ ε ξ, εδώ βάζει, «τις συνήθειες» του σεξ και προφανώς εννοεί τις διατροφές! χοχοχο! 😛
  Το τσιγαράκι τώρα, δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που μας λέει, ότι δεν είναι ότι καλύτερο για το σώμα μας αλλά ούτε και για τη νοημοσύνη μας… πάντως και η αφεντιά μου, «είδε», πως η συνήθεια, η όποια συνήθεια ολίγον ναρκώνει… και νωθρός νους, πώς να είναι ο άμοιρος ευαίσθητος!!! 😉

  Α! Και το σημαντικότερο, οι ξανθιές θεές, αν έχουν και χιούμορ, είναι η εξαίρεση του κανόνα!!! 😀

  Ok! τουλάχιστο σου άρεσαν οι πίνακες! 😉

  ΑΑΑΦιλιά, Άπειρα, Αληθινά και Αγάπης! 🙂

 23. Ο/Η ANNA Flo λέει:

  Άλλο πράγμα η ευαισθησία όπως την ξέρουμε και άλλο αυτό που ο Κρισναμούρτι μας λέει.
  Και τελικά για να επιτευχθεί η αληθινή ευαισθησία πρέπει να αλλάξουμε εκ θεμελίων. Προβληματισμοί για σκέψη…
  Καλό καλοκαιράκι Στεφανία μου
  Φιλιά πολλά

 24. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Σίγουρα Άννα μου, την ευαισθησία ο Κρισναμούρτι την «πάει» πολύ βαθιά… από την άλλη μην είμαστε και τόσο απόλυτοι, γιατί αν είμαστε ευαίσθητοι με τον εαυτό μας, σεβόμαστε το σώμα μας χωρίς να κάνουμε υπερβολές, αν δεν έχουμε συνήθειες που μας κάνουν νωθρούς και στοργικοί θα είμαστε και ενέργεια θα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή… 😉

  Κανείς δεν λέει, πως αν θελήσουμε με όλη μας την καρδιά, δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε τα πάντα! 😛

  ΑΦιλιά πολύ τρυφερά και καλό μας καλοκαίρι και επισήμως! 🙂

 25. Ο/Η Mia λέει:

  Τολμώ να συμπληρώσω ότι χωρίς ευαισθησία ψυχής, δεν υπάρχει ομορφιά ψυχής. Πολλά φιλιά, Στεφανία μου.

 26. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Ναι καλή μου φίλη, έτσι είναι! 😀
  Η ευαισθησία είναι αγάπη και χωρίς αυτή, δεν υπάρχει ομορφιά ψυχής!

  ΑΦιλιά πολλά πολλά Μία μου και εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι! 🙂

 27. Ο/Η roula1smaragdenia λέει:

  Ευαισθησία λοιπον το σημερινο μαθημα…εχουμε και λεμε ..και εγω αυτό που είπε η Αννα πιο πανω καταλαβα στο τελος μετα και απο την αναγνωση των σχολίων οτι η ευαισθησία του Κρισναμουρτι είναι πολύ πιο βαθια …και πως ισως να εννοει κατι περισσοτερο απο αυτο που κατανοούμε εμεις και θελει παρα πολύ σκεψη..;)
  Ομως η δικη μου η σκεψη φιλεναδα ενα πραγμα ξερει… πως για να είναι καποιος ευαισθητος πρεπει να περασει πρωτα απο τον δρομο της τρυφεροτητας ,της στοργης , της αγαπης . της έγνοιας.. για οτιδήποτε υπαρχει γυρω του. ❤
  Οι φωτογραφιες που εβαλες υπεροχα τρυφερες!!!
  Να είσαι καλα και να περνας ακομα καλυτερα.. φιλακιαααα θαλασσιναααα!! ❤ 🙂

 28. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Ρούλα μου, η ευαισθησία, έχει να κάνει βασικά με τις αισθήσεις μας, (το λέει και η λέξη ευ-αισθησία= καλή- αίσθηση) και όλες οι αισθήσεις έχουν τα επίπεδα τους και όταν λέμε πως ο Κρισναμούρτι πάει βαθιά, το λέμε, γιατί εννοεί πως αλλιώς ορά-βλέπει ο καθένας, αλλιώς ακροάζεται- ακούει, αλλιώς αγγίζει-πιάνει, γεύεται… και όταν λέμε επίπεδα, εννοούμε ότι έχει σχέση με την καρδιά, πόσο καρδιά βάζει ο καθένας στη ζωή του… και με αυτή την έννοια, είμαστε επιφανειακά ευαίσθητοι!!! 😉
  Και η ανοιχτή καρδιά, δεν έχει να κάνει με μόρφωση, είναι εσωτερική κατάσταση! ❤
  Η ευαισθησία δεν μαθαίνεται, δεν έχει δρόμο, είναι κατάσταση καρδιάς και χωρίς αυτή, δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά στοργικοί, τρυφεροί και να αγαπάμε! 😛

  ΑΦιλιά πολλά και τρυφερά και να έχουμε μια όμορφη Κυριακή και ας είναι συννεφιασμένη! 🙂

 29. «Αυτή η ευαίσθητη επίγvωση της φύσης, τωv πoταμώv, τoυ oυραvoύ, τωv αvθρώπωv, τoυ βρώμικoυ δρόμoυ, είvαι στoργή»
  =====================
  Το εν λόγω απόσπασμα, συν τοις άλλοις, μου θύμισε ινδιάνικη ρήση, άρα συνταυτίζομαι απολύτως!

 30. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Θυμάμαι την αδυναμία σου, στις ινδιάνικες ρήσεις! 😉
  Πώς μπορεί κανείς να είναι ευαίσθητος αν δεν αγαπά τη Φύση;

  ΑΦιλιά και καλό και ευαίσθητο μήνα θα ευχηθώ! 🙂

 31. Ο/Η aristea k λέει:

  Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ευαίσθητα άτομα! Γιατί νομίζουμε ότι το αντίθετο σημαίνει σκληρός. Θέλω να πιστεύω ότι η απουσία της ευαισθησίας δεν είναι κατ’ ανάγκη η σκληράδα. Κάνω λάθος μαγισσούλα μου;
  Απλά ευαίσθητος δεν είναι αυτός που βάζει εύκολα τα κλάματα. Χωρίς στοργή αρκούν μόνο τα δάκρυα;

 32. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Η λέξη, αν-αισθησία είναι αυτή που περιγράφει πολύ απλά πως είναι ο άνθρωπος που δεν αγαπά, πρώτα τον εαυτό του και ως συνέπεια και τον συνάνθρωπο του… 😉
  Σκληραίνουμε, ναι, γιατί έτσι νομίζουμε ότι προφυλάσσουμε τον εαυτό μας και αυτή η σκληράδα μας κάνει αναίσθητους… μη παίζουμε όμως με τις λέξεις, το κείμενο είναι πολύ ξεκάθαρο! 😛
  Τα δάκρυα δεν τρέχουν πάντα από στοργή, η αυτολύπηση καραδοκεί… ας είμαστε πολύ πολύ προσεχτικοί! 😉

  ΑΦιλιά πολλά και στοργικά! 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.