Ιερός χώρος – Sacred space

According to certain traditions,
the Sacred Space is the space between exhalation and inhalation.
To Walk in Balance is to have Heaven (spirituality)
and Earth (physicality) in harmony.

At the core of this timeless wisdom is the word «trust».
When did we stop trusting ourselves?
When did we start giving that trust, that power, away?

*****************

Σύμφωνα με ορισμένες παραδόσεις,
Ιερός Χώρος είναι το διάστημα ανάμεσα στην εκπνοή και την εισπνοή.
Το να Περπατάς με Ισορροπία είναι, να έχεις τον Παράδεισο (πνευματικότητα)
και την Γη (το σώμα) σε αρμονία.

Και ο πυρήνας αυτής της άχρονης σοφίας είναι η λέξη, «εμπιστοσύνη».
Πότε σταματάμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας;
Πότε αποφασίζουμε να απομακρύνουμε αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την δύναμη;

.

Sometimes all that’s needed to shift our reality is a little wisdom,
spoken to us with gentleness and a pure heart.

I came across this powerful Lakota prayer a few days ago
and wanted to share it with you.
I hope it helps you on your path.
I know it did for me.

Great Mystery,
teach me how to trust
my heart,
my mind,
my intuition,
my inner knowing,
the senses of my body,
the blessings of my spirit.
Teach me to trust these things
so that I may enter my Sacred Space
and love beyond my fear,
and thus Walk in Balance
with the passing of each glorious Sun.

***************************

Καμιά φορά αυτό που χρειάζεται για να αλλάξει την πραγματικότητα μας, είναι λίγη σοφία,
που να μας μιλά με καλοσύνη και με αγνή καρδιά.

Συνάντησα πριν μερικές μέρες αυτή την δυνατή προσευχή των Λακότα
και ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας.
Ελπίζω να σας βοηθήσει στο δρόμο σας.
Ξέρω πως το έκανε για μένα.

Μεγάλο Μυστήριο,
δίδαξε με πώς να εμπιστεύομαι
την καρδιά μου,
τον νου μου,
τη διαίσθηση μου,
την εσωτερική μου επίγνωση,
τις αισθήσεις του σώματος μου,
την ευλογία του πνεύματος μου.
Δίδαξε με να εμπιστεύομαι αυτά τα πράγματα
έτσι που να εισχωρήσω στον Ιερό μου Χώρο
και να αγαπήσω πέρα από τον φόβο μου,
και έτσι να Περπατώ με Ισορροπία
με το πέρασμα κάθε ένδοξου Ήλιου.

.

In many ways the healing path
is a process of reestablishing that trust with the infinite
that resides within us,
just waiting to be activated.

Stay curious.

**********************

Σε πολλές περιπτώσεις το θεραπευτικό μονοπάτι
είναι μια διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης με το άπειρο
που κατοικεί μέσα μας,
απλώς περιμένοντας να ενεργοποιηθεί.

Παρέμεινε περίεργος.

****************

Παλαιότερη ανάρτηση σχετικά με την φυλή Λακότα:

Indian dancing in traditional clothes
Ινδιάνος που χορεύει με παραδοσιακά ρούχα

.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Το ποίημα των Ατόμων – Poem of the Atoms

«Your task is not to seek for love,
but merely to seek and find all the barriers
within yourself that have built against it.»

Rumi

*********************

«Η αποστολή σου, δεν είναι να ψάχνεις για αγάπη,
αλλά απλά να ψάχνεις και να ανακαλύπτεις όλα τα εμπόδια
μέσα σου που έχουν κτιστεί εναντίον της.»

Τζελαλεντίν Ρουμί

..

.

Posted in Διάφορα | 27 Σχόλια

Τρόπος – Way

When Zen Master Joshu was a young monk
he asked his teacher Nansen «What is the Way?»
His teacher replied «Your ordinary mind is the way».

**********************

Όταν ο Δάσκαλος Ζεν Γιόσου ήταν ένας νέος μοναχός
ρώτησε τον δάσκαλο του Νάνσεν, «Ποιος είναι ο Τρόπος;»
Ο δάσκαλος του απάντησε, «Ο κοινός σου νους είναι ο τρόπος».

.

.

By «ordinary», 
Nansen meant the mind Joshu already had; 
he did not need to turn it,
or himself, into something else. 

Unfortunately, these days when we hear the word ordinary,
we are inclined to think that it means
«average or typical» or even «mediocre».

We contrast ordinary with special
and decide, given the choice, we would rather be special.
But our practice wont make us special;
it will keep bringing us back to who we are already.

Barry Magid, 
Ending the Pursuit of Happiness

******************************

Με «κοινό»,
ο Νάνσεν εννοούσε τον νου που ήδη είχε ο Γιόσου,
δεν χρειαζόταν να αλλάξει τον εαυτό του σε κάτι άλλο.

Δυστυχώς, αυτές τις μέρες όταν ακούμε τη λέξη, κοινός,
έχουμε την τάση να σκεφτούμε ότι σημαίνει
«μέσος όρος ή τυπικός» ή ακόμα και «μέτριος».

Αντιτάσσουμε το κοινό με το ιδιαίτερο
και αποφασίζουμε, επιλέγοντας, να μπορούμε να είμαστε μάλλον ιδιαίτεροι.
Αλλά η πρακτική μας δεν θα μας κάνει ιδιαίτερους,
θα εξακολουθήσει να μας κρατά πίσω σε αυτό που ήδη είμαστε.

Μπάρρυ Μάγκιντ (1949)

Ψυχαναλυτής και Ζεν δάσκαλος.
Διδάσκει στην Νέα Υόρκη.

.

.


.

.

Posted in Διάφορα | 17 Σχόλια

13!

Today is the anniversary of 13 years blogging!

Number 13

The number 13 has many meanings
and interpretations in different parts of the world.

In Hindi, it’s called as ‘Terah’, which means ‘your’s’.
In the spiritual context, it could also mean
that every thing belongs to a creator
including the soul present in every human being.

The number 13 is considered unlucky in the Western culture 
because it denotes the number of people that attended the Last Supper.

In fact, many countries have gone ahead
without including the 13th number in their streets, floors or apartments.

***********************

Ο αριθμός 13 έχει πολλές σημασίες
και ερμηνείες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Στα Ινδικά, ονομάζεται ‘Τεράχ’, που σημαίνει ‘δικό σου’.
Σε πνευματικό πλαίσιο, μπορεί επίσης να σημαίνει
πως τα πάντα ανήκουν σε έναν δημιουργό
συμπεριλαμβάνοντας την ψυχή παρούσα σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.

Ο αριθμός 13 θεωρείται άτυχος στον Δυτικό πολιτισμό
γιατί μαρτυρά τον αριθμό ατόμων που παρευρίσκονταν στο Μυστικό Δείπνο.

Τελικά, πολλές χώρες δεν περιλαμβάνουν τον αριθμό 13
στους δρόμους τους, στους ορόφους ή στα διαμερίσματα.
.

.

Members living in house number 13 will be highly-curious
and intellectually driven, maybe sometimes geniuses too.

Residing in house number 13 will bring you love prospects
in unusual and unexpected ways.
Effects of a house with number 13
can be offset by practicing mindfulness.

However, 13 is considered lucky in Italy.
It is also considered lucky in China,
because it sounds like the word for «sure life».

**************************

Μέλη που ζουν σε σπίτι με αριθμό 13 είναι πολύ παράξενα
και πνευματικά καθοδηγούμενα, πολλές φορές μάλιστα με ιδιοφυΐα.

Μένοντας σε σπίτι με αριθμό 13 θα σου φέρει ερωτικές προοπτικές
με ασυνήθιστους και αναπάντεχους τρόπους.
Αποτέλεσμα του αριθμού 13 σε ένα σπίτι
μπορεί να είναι η απαρχή εφαρμογής της νοημοσύνης.

Πάντως, το 13 θεωρείται τυχερό στην Ιταλία.
Επίσης θεωρείται τυχερό και στη Κίνα,
γιατί ηχεί όπως η λέξη για «σίγουρη ζωή».

.

.

The sacred number 13 is considered to be a very karmic number in numerology. 

It is associated with the divine,
and is said to bring good luck and prosperity to those who embrace it.
In fact, many people believe that the number 13 brings about change,
which can often lead to a positive outlook.

******************************

Ο ιερός αριθμός 13 θεωρείται ένας πολύ καρμικός αριθμός στην αριθμολογία.

Σε συσχετισμό με το θείο,
λέγεται πως φέρνει καλή τύχη και ευημερία σε όσους την ενστερνίζονται.

Τελικά, πολύς κόσμος πιστεύει πως ο αριθμός 13 φέρνει αλλαγή
που μπορεί συχνά να οδηγήσει σε θετική εξέλιξη.

The number 13 is a number of focus and pragmatism.
It’s primary focus is building a secure foundation for the future.
It tends to determine the way to accomplish something
without relying on others to make its decisions.
13 is a realist.
It expresses itself creatively to encourage acceptance
or understanding of its goals, but pursues the goals in a pragmatic manner.

They are very loyal souls and make good friends
and 13’s are usually very talented in many areas
and may enjoy positions of authority,
although many 13 people lack confidence in themselves.

******************************

Ο αριθμός 13 είναι ένας αριθμός επικέντρωσης και αντικειμενικότητας.
Η πρωταρχική επικέντρωση του, κτίζει ένα ασφαλές υπόβαθρο για το μέλλον.
Τείνει να καθορίσει τον τρόπο να πραγματοποιήσει κάτι
χωρίς να βασίζεται στους άλλους για τις αποφάσεις του.
Το 13 είναι ρεαλιστικό.
Εκφράζει από μόνο του την δημιουργικότητα να ενθαρρύνει την αποδοχή
ή να κατανοήσει τους στόχους του, αλλά ακολουθεί τους στόχους του με ένα ρεαλιστικό τρόπο.

Υπάρχουν πολλές πιστές ψυχές με αριθμό 13 και γίνονται καλοί φίλοι
και οι 13 συνήθως είναι σε πολλά πεδία ταλαντούχοι
και μπορεί να χαρούν θέσεις και εξουσία
παρόλο που πολλά άτομα με 13 μπορεί να έχουν έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

.

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 45 Σχόλια

Αλλαγή – Change

«So the question «How am I to live in this world?»
has now become «How am I to change?»

*************

«Έτσι η ερώτηση, «Πώς θα μπορέσω να ζήσω σε αυτό τον κόσμο;»
τώρα έγινε, «Πώς θα αλλάξω;»

.

«So the question «How am I to live in this world?»
has now become «How am I to change?»
– bearing in mind that the how doesn’t mean a method,
but is an enquiry to understand.
What is change?
Is there any change at all?
Or can you ask whether there is any change at all
only after there has been a total change and revolution?
Let’s begin again to find out what this word means.

***********************

«Έτσι το ερώτημα, «Πώς θα μπορέσω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο;»
τώρα έγινε, «Πώς θα μπορέσω να αλλάξω;»
– έχοντας κατά νου ότι το πώς, δεν σημαίνει μέθοδο,
αλλά είναι μια έρευνα που πρέπει να κατανοηθεί.

Τι είναι η αλλαγή;
Υπάρχει καθόλου αλλαγή;
Ή μπορείς να ρωτήσεις κατά πόσο υπάρχει καθόλου αλλαγή
μόνο αν έχει υπάρξει μια ολοκληρωτική αλλαγή και επανάσταση;
Ας ξεκινήσουμε πάλι να ανακαλύψουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη.

.

.

Change implies a movement from what is to something different.
Is this something different merely an opposite,
or does it belong to a different order altogether?
If it is merely an opposite then it is not different at all,

because all opposites are mutually dependent,
like hot and cold, high and low.


The opposite is contained within,
and determined by, its opposite; it exists only in comparison,
and things that are comparative have different measures of the same quality,
and therefore they are similar.


So change to an opposite is no change at all.
Even if this going towards what seems different gives you the feeling
that you are really doing something, it is an illusion.»

J. Krishnamurti

********************************

Η αλλαγή προϋποθέτει μια κίνηση από αυτό που είναι σε κάτι διαφορετικό.
Είναι αυτό άραγε κάτι διαφορετικό από απλώς ένα αντίθετο
ή μήπως ανήκει σε τελείως διαφορετική μορφή;
Αν είναι απλώς ένα αντίθετο τότε δεν είναι καθόλου διαφορετικό,
γιατί όλα τα αντίθετα είναι αλληλοεξαρτώμενα,
όπως ζεστό και κρύο, ψηλό και χαμηλό.


Το αντίθετο περιέχεται μέσα του
και καθορίζεται από το αντίθετο του και υπάρχει μόνο σε σύγκριση
και πράγματα που είναι συγκριτικά έχουν διαφορετικό μέτρο της ίδιας ποιότητας
και επομένως είναι παρόμοια.


Επομένως η αλλαγή σε ένα αντίθετο, δεν είναι καθόλου αλλαγή.
Ακόμα και αν αυτή η κατεύθυνση φαίνεται διαφορετική και σου δίνει την αίσθηση
ότι πραγματικά κάνεις κάτι, είναι ψευδαίσθηση.»

Τζ. Κρισναμούρτι

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Εχθρός – Enemy

Maybe the only enemy is that we don’t like the way reality is now
and therefore wish it would go away fast.

***********************

Ενδεχομένως ο μόνος εχθρός είναι ότι δεν μας αρέσει πώς είναι η πραγματικότητα τώρα
και επομένως της ευχόμαστε να φύγει γρήγορα.

Maybe the only enemy is that we don’t like the way reality is now
and therefore wish it would go away fast.
But what we find as practitioners is that nothing ever goes away
until it has taught us what we need to know. 

If we run a hundred miles an hour to the other end of the continent
in order to get away from the obstacle,
we find the very same problem waiting for us when we arrive.

*************************

Ενδεχομένως ο μόνος εχθρός είναι ότι δεν μας αρέσει πώς είναι η πραγματικότητα τώρα
και επομένως της ευχόμαστε να φύγει γρήγορα.

Αλλά αυτό που ανακαλύπτουμε ως ειδικοί είναι πως τίποτα δεν φεύγει ποτέ μακριά
έως ότου μας μάθει αυτό που χρειαζόμαστε να ξέρουμε
.

Αν τρέξουμε με εκατό χιλιόμετρα την ώρα στην άλλη άκρη της ηπείρου
με σκοπό να ξεφύγουμε από το εμπόδιο,
ανακαλύπτουμε το ίδιο το πρόβλημα να μας περιμένει μόλις φτάσουμε.

.It just keeps returning with new names, forms, manifestations
until we learn whatever it has to teach us about
where we are separating ourselves from reality,
how we are pulling back instead of opening up,
closing down instead of allowing ourselves to experience
fully whatever we encounter,
without hesitating or retreating into ourselves.

Pema Chodron
 
«When Things Fall Apart«

**********************

Εξακολουθεί να επιστρέφει με νέα ονόματα, σχήματα, εκδηλώσεις
έως ότου μάθουμε οτιδήποτε έχει να μας μάθει σχετικά
από εκεί πού ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από την πραγματικότητα,
πώς εμποδίζουμε αντί να ανοίγουμε,
κλείνοντας αντί να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να έχουμε
πλήρη εμπειρία με οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε,
χωρίς να διστάζουμε ή να αποτραβιόμαστε στους εαυτούς μας
.

Πέμα Χόντρον

«Όταν Όλα Καταρρέουν«

Pema’s Chodron older posts:

.
.

.

Posted in Διάφορα | 15 Σχόλια

Λιγότερα – Less

You do learn some things just by doing them over and over
and by getting old doing them. 
And one of them is, you really need less…

******************

Μαθαίνεις όντος μερικά πράγματα κάνοντας τα ξανά και ξανά
και γερνάς κάνοντας τα.
Και ένα από αυτά είναι, πως πραγματικά χρειάζεσαι λιγότερα…

.

Hals Dirck (1591-1656)

You do learn some things just by doing them over and over
and by getting old doing them. 
And one of them is, you really need less…

My model for this is late Beethoven.
He moves so strangely and quite suddenly sometimes
from place to place in his music, in the late quartets.
He knows where he’s going and he just doesn’t want
to waste all that time getting there.
But if you listen, if you’re with it,
he takes you with him.

**************************

Μαθαίνεις όντος μερικά πράγματα κάνοντας τα ξανά και ξανά
και γερνάς κάνοντας τα.
Και ένα από αυτά είναι, πως πραγματικά χρειάζεσαι λιγότερα…

Το μοντέλο μου, σε αυτό είναι, ο αείμνηστος Μπετόβεν.
Κινείται τόσο παράξενα στη μουσική του και αρκετά ξαφνικά καμιά φορά
από μια θέση σε άλλη θέση όπως στα τελευταία του κουαρτέτα.
Ξέρει πού πηγαίνει και απλώς δεν θέλει
να χάσει όλο αυτό τον χρόνο πηγαίνοντας εκεί.
Αλλά αν ακούς, αν είσαι με αυτό,
σε παίρνει μαζί του.

.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

I think sometimes about old painters
— they get so simple in their means.
Just so plain and simple. 
Because they know they haven’t got time.
One is aware of this as one gets older.
You can’t waste time.

Ursula LeGuin

************************

Σκέφτομαι καμιά φορά σχετικά τους παλαιότερου ζωγράφους
– που είναι τόσο απλοί στις έννοιες τους.
Απλά τόσο ξεκάθαροι και απλοί.
Γιατί γνωρίζουν πως δεν έχουν χρόνο.
Κανείς έχει αυτή την επίγνωση καθώς γερνά.
Δεν μπορείς να χάνεις χρόνο.

Ούρσουλα ΛεΓκουίν (1929-2018)

Ήταν Αμερικανίδα συγγραφέας γνωστή για τα βιβλία Επιστημονικής φαντασίας
όπως και για τα παιδικά της.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 17 Σχόλια

Αρκετά – Enough

When life is ‘enough,’ we don’t need any more.
What a good feeling it is when our days are enough.

***********************

Όταν η ζωή είναι «αρκετή», δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω.
Τι ωραία αίσθηση όταν οι μέρες μας, είναι αρκετές.

When life is ‘enough,’ we don’t need any more.
What a good feeling it is when our days are enough.
The world is enough.
We don’t often let that feeling in.
It’s a foreign feeling because we tend to live our lives
feeling that they are not enough.

But we can change that perception. 
Saying that this is life and I don’t need anything more
is a wonderful statement of grace and power.

**********************

Όταν η ζωή είναι «αρκετή», δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω.
Τι ωραία αίσθηση όταν οι μέρες μας, είναι αρκετές.

Ο κόσμος είναι αρκετός.
Δεν αφήνουμε συχνά αυτή την αίσθηση μέσα μας.
Είναι μια παράξενη αίσθηση γιατί τείνουμε να ζούμε τις ζωές μας
νοιώθοντας πως δεν είναι αρκετές
.

Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη.
Λέγοντας πως αυτή είναι η ζωή και δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω
αυτή είναι μια υπέροχη δήλωση χάρης και δύναμης
.

If we don’t need any more,
if we don’t need to control everything,
we can let life unfold. ….
We must remember that our power comes from knowing
that everything is all right
and everyone is unfolding exactly as they are supposed to

Elisabeth Kubler-Ross

*************************

Αν δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω,
αν δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα,
μπορούμε να αφήσουμε τη ζωή να ξεδιπλωθεί…
Πρέπει να θυμόμαστε πως η δύναμη μας, έρχεται από τη γνώση
ότι τα πάντα είναι ένταξη
και ο καθένας εξελίσσεται όπως ακριβώς πρόκειται.

Η Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ-Ρος (1926-2004)

Ήταν Ελβετίδα-Αμερικανίδα ψυχίατρος,
πρωτοπόρος στην μελέτη με θέμα τον θάνατο
και συγγραφέας του μπεστ-σέλερ On Death and Dying,
όπου ανέπτυξε την θεωρία της για τα πέντε στάδια του πένθους,
επίσης γνωστό ως «Μοντέλο Κιούμπλερ-Ρος».

.

Πόσο είναι αρκετό;

«The most beautiful people we have known
are those who have known defeat, known suffering,
known struggle, known loss,
and have found their way out of those depths.»

***********************

«Οι πιο όμορφοι άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει
είναι αυτοί που έχουν γνωρίσει την καταστροφή, έχουν γνωρίσει τον πόνο,
έχουν γνωρίσει τον αγώνα, έχουν γνωρίσει την απώλεια
και μέσα από αυτά τα βάθη έχουν βρει τον δρόμο τους.»

Elisabeth Kubler Ros

.

Αυτός που γνωρίζει
πως το αρκετό είναι αρκετό
πάντα θα έχει αρκετά.

Lao Tzu

.


.

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Αποκάλυψη – Revelation

«In relationship,
the primary cause of friction is oneself:
the self that is the center of unified craving.

***********

Στις σχέσεις,
η πρωταρχική αιτία της σύγκρουσης είναι ο εαυτός:
Ο εαυτός που είναι το κέντρο μιας ολικής λαχτάρας.

«In relationship,
the primary cause of friction is oneself:
the self that is the center of unified craving.

If we can realize that it is not how another acts
that is of primary importance,
but how each one of us acts and reacts,
and that if that reaction and action can be fundamentally,
deeply understood—then relationship
will undergo a deep and radical change.

**********************

Στις σχέσεις,
η πρωταρχική αιτία της σύγκρουσης είναι ο εαυτός:
Ο εαυτός που είναι το κέντρο μιας ενοποιημένης λαχτάρας.

Αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι πώς δρα ένας άλλος
αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας
αλλά πώς ο καθένας από μας δρα και αντιδρά
και αν αυτή η αντίδραση και δράση μπορούν βασικά,
βαθιά να κατανοηθούν – τότε η σχέση
θα περάσει από μια βαθιά και ριζική αλλαγή.

In this relationship with another,
there is not only the physical problem
but also that of thought and feeling on all levels,
and one can be harmonious with another
only when one is harmonious integrally in oneself.

In relationship the important thing to bear in mind
is not the other but oneself, which does not mean
that one must isolate oneself,
but understand deeply in oneself
the cause of conflict and sorrow.
So long as we depend on another for our psychological wellbeing
—intellectually or emotionally—that dependence
must inevitably create fear from which arises sorrow.

*************************

Σε αυτή τη σχέση με τον άλλο,
δεν υπάρχει μόνο το σωματικό πρόβλημα
αλλά επίσης αυτό της σκέψης και των συναισθημάτων σε όλα τα επίπεδα
και μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε αρμονία με τον άλλο
μόνο αν κάποιος είναι σε πλήρη αρμονία με τον εαυτό του.

Στις σχέσεις το σημαντικό πράγμα που πρέπει κρατά κανείς στον νου του
δεν είναι ο άλλος αλλά ο ίδιος, που δεν σημαίνει
πως κανείς πρέπει να απομονώσει τον εαυτό του,
αλλά να κατανοήσει βαθιά μέσα του
την αιτία της σύγκρουσης και της θλίψης.
Όσο εξαρτιόμαστε από τον άλλο για την ψυχολογική μας ευημερία
– διανοητικά και συναισθηματικά- αυτή η εξάρτηση
πρέπει αναπόφευκτα να δημιουργήσει φόβο από όπου πηγάζει η θλίψη.

To understand the complexity of relationship
there must be thoughtful patience and earnestness.
Relationship is a process of self-revelation
in which one discovers the hidden causes of sorrow.

This self-revelation is only possible in relationship.


I am laying emphasis on relationship
because in comprehending deeply its complexity,
we are creating an understanding that transcends reason and emotion.

***********************

Για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της σχέσης
πρέπει να υπάρξει βαθυστόχαστη υπομονή και ευσυνειδησία.
Οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης
στις οποίες ο καθένας ανακαλύπτει τις κρυμμένες αιτίες της θλίψης.

Αυτή η αυτό-αποκάλυψη είναι πιθανή μόνο στις σχέσεις.


Βάζω έμφαση στις σχέσεις
γιατί κατανοώντας βαθιά την πολυπλοκότητα τους,
δημιουργούμε μια κατανόηση που υπερβαίνει την λογική και το συναίσθημα.


If we base our understanding merely on reason
then there is isolation, pride, and lack of love in it,
and if we base our understanding merely on emotion,
then there is no depth in it; there is only a sentimentality
that soon evaporates, and no love.


From this understanding only can there be completeness of action.
This understanding is impersonal and cannot be destroyed.
It is no longer at the behest of time.


If we cannot bring forth understanding
from the everyday problems of greed and of our relationship,
then to seek such understanding and love
in other realms of consciousness is to live in ignorance and illusion.»

Απόσπασμα από «Πάνω στη Σχέση»
Τζ. Κρισναμούρτι

*******************

Αν βασίσουμε την κατανόηση μας, απλά στη λογική
τότε θα υπάρξει απομόνωση, υπερηφάνεια και έλειψε αγάπης σε αυτό,
και αν βασίσουμε την κατανόηση μας απλά στο συναίσθημα,
τότε δεν θα υπάρξει βάθος σε αυτό, υπάρχει μόνο ένας συναισθηματισμός
που σύντομα εξανεμίζεται και όχι αγάπη.


Μόνο από αυτή την κατανόηση μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη δράση.
Αυτή η κατανόηση είναι απρόσωπη και δεν μπορεί να καταστραφεί.
Δεν ανήκει πλέον στην εντολή του χρόνου.


Αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη κατανόηση
από τα καθημερινά προβλήματα αλαζονείας και από τις σχέσεις μας,
τότε το να αναζητήσουμε παρόμοια κατανόηση και αγάπη

σε άλλη σφαίρα συνειδητότητας, σημαίνει πως ζούμε στην άγνοια και στην ψευδαίσθηση

Excerpt from «On Relationship»
J. Krishnamurti

.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Αναγνωρίζω – Recongnize

You do not need to know what is happening,
or exactly where it is all going.
What you need is to recognize the possibilities
and challenges offered by the present moment

********************

Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι συμβαίνει
ή πού ακριβώς όλο αυτό σε πηγαίνει.
Αυτό που χρειάζεσαι είναι να αναγνωρίσεις τις πιθανότητες
και τις προκλήσεις που προσφέρονται στη παρούσα στιγμή…

.

.

In a time of drastic change one can be too preoccupied
with what is ending or too obsessed
with what seems to be beginning.
In either case one loses touch with the present
and with its obscure but dynamic possibilities. 

*************************

Σε μια εποχή δραστικών αλλαγών μπορεί κανείς να είναι
πολύ απορροφημένος με ότι τελειώνει ή να έχει πολύ εμμονή
με ότι φαίνεται να είναι η αρχή.
Και στις δυο περιπτώσεις κανείς χάνει επαφή με το παρόν
και με τις σκοτεινές του αλλά δυναμικές πιθανότητες.

.
You recognize the possibilities
and challenges offered by the present moment, 
and embrace them with courage, faith and hope.

In such an event,
courage is the authentic form taken by love.

Thomas Merton 

*************

Αναγνωρίζεις τις πιθανότητες
και τις προκλήσεις που προσφέρονται στη παρούσα στιγμή
και τις αποδέχεσαι με κουράγιο, πίστη και ελπίδα.

Σε ένα τέτοιο γεγονός,
το κουράγιο είναι η αυθεντική μορφή που παίρνει η αγάπη.

Τόμας Μέρτον (1915-1968)

-Ο Τόμας Μέρτον ήταν Αμερικανός μοναχός, συγγραφέας, θεολόγος,
μυστικιστής, ποιητής, κοινωνικός ακτιβιστής και μελετητής της συγκριτικής θρησκείας

.*******************

We have what we seek,
it is there all the time,
and if we give it time,
it will make itself known to us.

Έχουμε αυτό που ψάχνουμε,
είναι εκεί όλη την ώρα
και αν του δώσουμε χρόνο,
θα μας γίνει γνωστό.

.

.

.

.
.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Μυστικό – Secret

If you remember nothing else,
always remember this one great secret:
we don’t have to feel any particular way.

*******************

Αν δεν θυμάσαι τίποτα άλλο,
πάντα να θυμάσαι αυτό το μοναδικό μεγάλο μυστικό:
Δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε με κάποιον ειδικό τρόπο
.

If you remember nothing else,
always remember this one great secret:
we don’t have to feel any particular way.

We don’t have to have special experiences,
nor do we have to be any particular way.
With whatever arises,
whether it’s pleasing or not,
try to remember that all we can do is experience
and work with whatever our life is right now. 

****************************

Αν δεν θυμάσαι τίποτα άλλο,
πάντα να θυμάσαι αυτό το μοναδικό μεγάλο μυστικό:
Δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε με κάποιον ειδικό τρόπο
.

Δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικές εμπειρίες,
ούτε χρειάζεται να βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ειδική κατάσταση.
Με οτιδήποτε εμφανίζεται,
είτε αυτό είναι ευχάριστο ή όχι,
προσπάθησε να θυμάσαι πως ότι μπορούμε να κάνουμε, είναι να έχουμε εμπειρία
και να εργαστούμε με οτιδήποτε είναι η ζωή μας, ακριβώς τώρα.

.


No matter what life is
and no matter how we feel about it,
all that matters in practice is
whether we can honestly acknowledge what is going on,
and then stay present with the physical experience of that moment.

**********************

Δεν έχει σημασία τι είναι η ζωή
και δεν έχει σημασία πώς αισθανόμαστε γι αυτή,
ότι έχει σημασία στη πράξη είναι,

κατά πόσο μπορούμε έντιμα να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει,
και μετά να μείνουμε παρόντες με την σωματική εμπειρία αυτής της στιγμής.

Ezra Bayda

Book, «Zen Heart«

**********************

Ο Έζρα Μπάιντα

Βιβλίο, «Η Καρδιά Ζεν»

Γεννήθηκε το 1944 στην Ατλάντα. Σπούδασε φιλοσοφία την οποία διδάσκει από το 1970.
Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και τώρα ζει στο Σαν Ντιέγκο.

.

Διαβάστε επίσης:
Read also:

Δυσκολίες- Difficulties?

.


.

.

Posted in Διάφορα | 26 Σχόλια

Δοκίμασε! – Try!

Try to go a whole seven days
without having to control everything,
without stressing when things don’t work out
as you thought they would or should

**************

Δοκίμασε να περάσεις επτά ολόκληρες μέρες
χωρίς να χρειάζεται να ελέγξεις οτιδήποτε,
χωρίς να αγχώνεσαι όταν τα πράγματα δεν δουλεύουν
όπως νόμιζες ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε
να πάνε.

.

.

Try to go a whole seven days
without having to control everything,
without stressing when things don’t work out
as you thought they would or should.
As you do this,
any time you feel the need to take charge,
try to relax out of it,
just to see what happens.
Look for the good that happened precisely
because things didn’t work out
way you thought they would or should.

***************************

Δοκίμασε να περάσεις επτά ολόκληρες μέρες
χωρίς να χρειάζεται να ελέγξεις οτιδήποτε,
χωρίς να αγχώνεσαι όταν τα πράγματα δεν δουλεύουν
όπως νόμιζες ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε
.
Καθώς το κάνεις αυτό,
οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείς ότι χρειάζεσαι να πάρεις ενέργεια
δοκίμασε να χαλαρώσεις έξω από αυτό
απλά για να δεις τι συμβαίνει.
Κοίτα για το καλό που συμβαίνει ακριβώς
γιατί τα πράγματα δεν λειτουργούν
με τον τρόπο που σκεφτόσουν ότι θα μπορούσαν ή θα έπρεπε.

.

.

And take your time.
There really is no desperate hurry.
When we constantly pursue perfection,
our life speeds up.
We make hasty decisions and snap judgments….

You’ll likely feel relived,
and make better choices.

 
Beth Kemton


 ‘Wabi Sabi’ shares life lessons inspired by Japanese culture.

«Life is wild and glorious, hard and beautiful.
I seek out answers to some of life’s most interesting questions,
to find tools and advice to help us live well.»

Wabi Sabi:
Book,»Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect life«

******************************

«Και πάρε τον χρόνο σου.
Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος απελπισμένης βιασύνης.
Όταν συνεχώς κυνηγάμε την τελειότητα
η ζωή μας, επιταχύνεται.
Παίρνουμε επιπόλαιες αποφάσεις και κάνουμε λανθασμένες κρίσεις…
«

Πιθανώς θα αισθανθείς ξανά ζωντανός
και θα κάνεις καλύτερες επιλογές.

Η Μπεθ Κέμπτον

Γεννήθηκε στην Αγγλία.
Έχει δυο πτυχία πάνω στην Ιαπωνική φιλοσοφία.
Είναι συγγραφέας και λάτρης της Ιαπωνικής τέχνης.

«Η ζωή είναι άγρια και λαμπρή, σκληρή και όμορφη.
Αναζητώ απαντήσεις σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα της ζωής,
για να βρω εργαλεία και να βοηθήσω να ζήσουμε καλά.»

Wabi Sabi:
Από το βιβλίο, «Ιαπωνική Σοφία για μια Τελείως Ατελή ζωή»

.

.


.


.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Οδηγός – Guide

«May I be a guard for those who need protection
A guide for those on the path
A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood
May I be a lamp in the darkness

**********************

Μακάρι να είμαι ένας φύλακας για αυτούς που χρειάζονται προστασία
Οδηγός για αυτούς στο μονοπάτι
Ένα καράβι, μια σχεδία, μια γέφυρα για αυτούς που επιθυμούν να διασχίσουν τον χείμαρρο
Μακάρι να είμαι μια λάμπα στο σκοτάδ
ι

.

.

This prayer was written by Shantideva,
a Buddhist monk of the Mahayana tradition who lived around 700 AD.

It is said that the Dalai Lama considers this text
to be THE source for developing altruism in your character
and the «Spirit of Awakening.»
It is also said that the Dalai Lama 
recites this prayer every morning as part of his waking rituals.

So, if you give it a try, you are in good company!

*****************************

Αυτή η προσευχή είχε γραφτεί από τον Σαντιντέβα,
έναν Βουδιστή μοναχό της παράδοσης των Ιμαλαϊων
που έζησε γύρω στο 700 π.Χ.

Λέγεται πως ο Δαλάι Λάμα θεωρεί αυτό το κείμενο
να είναι Η πηγή για να αναπτύξεις τον αλτρουισμό στον χαρακτήρα σου
και για το «Πνεύμα της Αφύπνισης.'»
Επίσης λέγεται πως ο Δαλάι Λάμα
απαγγέλλει αυτή την προσευχή κάθε πρωί ως μέρος της άγρυπνης τελετουργίας.

Έτσι, αν το δοκιμάσετε, είστε με καλή παρέα!

.

Lantern lamp at night

«May I be a guard for those who need protection

A guide for those on the path

A boat, a raft, a bridge for those who wish to cross the flood

May I be a lamp in the darkness

A resting place for the weary

A healing medicine for all who are sick

A vase of plenty, a tree of miracles

******************************

Μακάρι να είμαι ένας φύλακας για αυτούς που χρειάζονται προστασία

Ένας οδηγός για αυτούς στο μονοπάτι


Ένα καράβι, μια σχεδία, μια γέφυρα για αυτούς που επιθυμούν να διασχίσουν τον χείμαρρο


Μακάρι να είμαι μια λάμπα στο σκοτάδι


Ένα ησυχαστήριο για τον εξαντλημένο


Ένα θεραπευτικό φάρμακο για όλους όσους είναι άρρωστοι


Ένα βάζο αφθονίας, ένα δέντρο με θαύματα

.

.

And for the boundless multitudes of living beings

May I bring sustenance and awakening

Enduring like the earth and sky

Until all beings are freed from sorrow

And all are awakened.»

****************************

Και για το απεριόριστο πλήθος των ζωντανών όντων

Μακάρι να φέρω τροφή και επίγνωση


Να αντέχουν όπως η γη και ο ουρανός


Έως ότου όλα τα όντα να είναι ελεύθερα από τον πόνο


Και να είναι αφυπνισμένα.»

.

.

Βreath and be still for a brief moment.

What speaks loudly in this prayer
is that we are all in this together.
We are alive thanks to our ancestors
and by helping the people, plants, animals,
and life in our environment,
we show appreciation for existing in this world.

****************************

Ανέπνευσε και μείνε για λίγο σιωπηλός.

Αυτό που μας αγγίζει βαθιά σε αυτή την προσευχή,
είναι πως σε αυτή είμαστε όλοι μαζί.
Είμαστε ζωντανοί χάρη στους προγόνους μας
και βοηθώντας τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα
και την ζωή στο περιβάλλον μας,
δείχνουμε ευγνωμοσύνη που υπάρχουμε σε αυτό τον κόσμο.

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Άφησε το – Let it go

Letting go is a central theme in spiritual practice,
as we see the preciousness and brevity of life.

******************

Το να αφήνεις να φύγει, είναι ένα κεντρικό θέμα στην πνευματική πρακτική,
καθώς βλέπουμε πόσο πολύτιμη και σύντομη είναι η ζωή.

.

.

Letting go is a central theme in spiritual practice,
as we see the preciousness and brevity of life.
Sooner or later we have to learn to let go
and allow the changing mystery of life
to move through us without our fearing it,
without holding and grasping.

************************

Το να τα αφήνεις να φεύγουν είναι ένα κεντρικό θέμα στην πνευματική πρακτική,
καθώς βλέπουμε το πόσο πολύτιμη και σύντομη είναι η ζωή.
Αργά ή γρήγορα πρέπει να μάθουμε να τα αφήσουμε να φύγουν
και να επιτρέψουμε στα εναλλασσόμενα μυστήρια της ζωής
να μας διαπεράσουν χωρίς να τα φοβόμαστε,
χωρίς να τα κρατάμε και να γαντζωνόμαστε από αυτά.

.

.

Letting go and moving through life
from one change to another brings
the maturing of our spiritual being.

In the end we discover that to love and let go
can be the same thing.


Both ways do not seek to possess. 
Both allow us to touch each moment
of this changing life and allow us
to be there fully for whatever arises next.

Jack Kornfield

*************************

Το να τα να αφήνεις να φύγουν και να κινήσε μέσα από τη ζωή
από μια αλλαγή στην άλλη,
φέρνει την ωρίμανση της πνευματικής μας ύπαρξης.


Στο τέλος ανακαλύπτουμε πως το να αγαπάς και το να αφήνεις να φύγει
μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα.


Και οι δυο τρόποι δεν επιδιώκουν να κατέχεις.
Και οι δυο, μας επιτρέπουν να αγγίζουμε την κάθε στιγμή
αυτής της εναλλασσόμενης ζωής και μας επιτρέπουν
να είμαστε εκεί ολοκληρωτικά για οτιδήποτε εμφανίζεται μετά.

Τζακ Κόρνφιλντ

Γεννήθηκε το 1945 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι συγγραφέας και δάσκαλος στο κίνημα Vipassana
στον αμερικανικό βουδισμό Theravada.

.

.

“Even Socrates, who lived a very frugal and simple life,
loved to go to the market.
When his students asked about this, he replied,
«I love to go and see all the things I am happy without.”

************************

Ακόμη και ο Σωκράτης που έζησε μια πολύ λιτή και απλή ζωή,
του άρεσε να πηγαίνει στην αγορά.
Όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν σχετικά με αυτό, απάντησε:
«Μου αρέσει να πηγαίνω και να βλέπω όλα τα πράγματα
που είμαι ευτυχισμένος χωρίς.»

Jack Kornfield

.

.


.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Η Εικόνα – The Image

I can’t learn about myself
if I have any previous opinion about myself.

***************

Δεν μπορώ να μάθω για τον εαυτό μου
αν έχω κάποια προηγούμενη άποψη για τον εαυτό μου.
.

.

“Any conclusion I have about myself, that I’m good, that I’m bad,
that I’m noble, ignoble, there is great nobility in me,
but I act ignobly—all that kind of things—
all that is an image, a conclusion about myself.
So I can’t learn about myself
if I have any previous opinion about myself.

The world outside me:
technology, the trees, the mountains, the science, all that,
I want to look at it as though I’m looking at it
for the first time in my life.

****************************

«Οποιοδήποτε συμπέρασμα έχω για τον εαυτό μου, ότι είμαι καλός, ότι είμαι κακός,
ότι είμαι ευγενής, άθλιος, ότι υπάρχει μέσα μου, μεγάλη αρχοντιά,
αλλά δρω άθλια – όλα αυτά τα είδη πραγμάτων-
όλα αυτά είναι μια εικόνα, ένα συμπέρασμα για τον εαυτό μου.
Έτσι δεν μπορώ να μάθω για τον εαυτό μου
αν έχω οποιαδήποτε προηγούμενη άποψη για τον εαυτό μου.

Ο κόσμος έξω από μένα:
Η τεχνολογία, τα δένδρα, τα βουνά, η επιστήμη, όλα αυτά,
παρόλο που τα κοιτάζω
θέλω να τα κοιτάξω σαν να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου
.

.

.

If I do I see things much more vividly, more intensely.
I find new things in that look.
And if I want to look at you,
if I have an image about you I can’t see you,
I have no relationship with you,
the image prevents me from having contact with you.


Inwardly if the mind has any opinion about itself,
then it can’t learn about itself.”


J. Krishnamurti, 1972

**************************

Αν το κάνω, βλέπω τα πράγματα πολύ πιο ζωντανά, πιο έντονα,
ανακαλύπτω νέα πράγματα σε αυτό το κοιτάγματα.
Και αν θέλω να σε κοιτάξω,
αν έχω μια εικόνα για σένα, δεν μπορώ να σε κοιτάξω,
δεν έχω καμιά σχέση μαζί σου,
η εικόνα με εμποδίζει να έχω επαφή μαζί σου.


Εσωτερικά αν ο νους έχει κάποια άποψη για τον εαυτό του,
τότε δεν μπορεί να μάθει για τον εαυτό του.»

Τζ. Κρισναμούρτι, 1972

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 22 Σχόλια